Hallituksen kokouksen 31.5.2012 päätökset

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 31.5.2012 seuraavat päätökset

Hallinnolliset päätökset

Strategiatyöskentelyn aloitus ja hallituksen jäsenten työnjako

Hallitus päätti strategiaprosessin etenemisestä ja jatkotyöskentelystä syksyn kokouksissa sekä hallituksen jäsenten rooleista prosessissa.

Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde

Palosuojelurahasto on saanut sisäasiainministeriöltä luvan määräaikaisen osastosihteerin virkasuhteen (1.9.2012–31.5.2014) täyttöön. Osastosihteerin tehtäviin kuuluu mm. kokousjärjestelyjä, kalenterin ylläpitotehtäviä, puhelinpalvelua, matkajärjestelyjä sekä ajankohtaistiedotteiden vientiä internetsivuille. Lisäksi osastosihteeri huolehtii avustusten maksuunpanosta ja muista taloushallintoon liittyvistä avustavista tehtävistä. Osastosihteeri toimii tarkastajan työparina ja sijaisena.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyn henkilön ottamisen Palosuojelurahaston osastosihteerin virkasuhteeseen sillä ehdolla, että ministeriö hyväksyy hänen nimittämisensä.  


Muutos- ja jatkoaikahakemukset (2 kpl)

Hallitus teki seuraavat päätökset avustusten jatkoaika- ja muutoshakemuksiin:

SMDnro/2011/31, Sisäasiainministeriö, Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin kehittämishanke, muutos-/jatkoaikahakemus

Palosuojelurahasto on myöntänyt sisäasiainministeriölle 22.3.2011 kokouksessaan Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen enintään 108 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen. Hakija on lähestynyt rahastoa 27.4.2012 päivätyllä muutos-/jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukainen tilitysmääräaika oli 31.12.2012, nyt hakija hakee avustuksen tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2014 saakka. Alkuperäisessä hakemuksessa oli huomioitu kustannuksina Työterveyslaitoksen asiantuntijapalkkiot kattaen noin yhden vuoden työpanoksen. Ministeriö hakee hankkeen toteutukselle kahden vuoden jatkoaikaa ja pyytää suostumusta sille, että avustusta voidaan käyttää tarjouskilpailun voittajan tarjoaman työhyvinvointiprosessin maksamiseen.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2014 mennessä ja että avustusta voidaan käyttää tarjouskilpailun voittajan tarjoaman hyvinvointiprosessin maksamiseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDnro/2009/2097, Suomen Palopäällystöliitto ry, Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishanke, jatkoaikahakemus

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 1.9.2009 kokouksessaan Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishankkeeseen enintään 160 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen. Hakija on lähestynyt rahastoa 22.5.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukainen tilitysmääräaika oli 31.5.2012, nyt hakija hakee avustuksen tilitykselle jatkoaikaa 30.9.2012 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hanketta ei ole voitu aloittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti, lisäksi SPPL on alkuperäisen budjetin ylityksen vuoksi jättänyt hakemuksen hankkeen lisärahoituksesta.

Päätös: Hallitus päätti myöntää hakijalle tilityksen jatkoajan 30.9.2012 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.


Avustuspäätökset

Sopimuspalokuntien pienavustukset (10 kpl)

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:

Sopimuspalokuntien pienavustukset


Muut hallinnolliset asiat

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus merkitsi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksymisen ja vahvistamisen tiedoksi.

Kuntaliiton jäsenen vaihtuminen hallituksessa

Kehittämispäällikkö Markku Haiko jää eläkkeelle Palosuojelurahastosta 1.7.2012 alkaen. Hänen tilalleen rahastoon on Kuntaliitosta esitetty kehittämispäällikkö Jussi Rahikaista. Hallitus ja sihteeristö kiittivät Haikoa pitkästä ja ansiokkaasta työstä Palosuojelurahastossa.

pmvepsal