Avustukset

Palosuojelurahasto myöntää vuosittain avustuksia noin 11 miljoonaa euroa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Erityisavustukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen ja yleisavustukset enintään 75 % toiminnon hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustukset maksetaan avustuksensaajalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.

Hakuohjeet

Rahaston avustukset jaetaan viiteen pääluokkaan:

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Yleisavustukset voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille hakuilmoituksessa kuvattuja päämääriä edistävään toimintaan, jolla ennaltaehkäistään tulipalojen riskejä tai edistetään pelastustoimintaa. Yleisavustusta voidaan myöntää mm. turvallisuusviestintään ja  neuvontaan, koulutukseen sekä palokuntatoiminnan kehittämiseen.

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset voidaan myöntää mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustuksia voidaan myöntää myös rahaston määrittelemiin painotettuihin teemoihin joita ovat tällä hetkellä asumisen ja rakentamisen paloturvallisuus sekä suorituskyky pelastustoimen palveluissa.

Rakennushankeavustukset

Rakennushankeavustuksia voidaan myöntää kunnille nykyisten paloasemien tai harjoitusalueiden merkittävään peruskorjaukseen sekä sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Rakennushankehakemuksia tarkastellaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia kohdennettaessa otetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa.

Kalustohankeavustukset

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää sopimuspalokunnille ja muille vastaaville yhteisöille, jotka ovat tehneet palokuntasopimuksen hyvinvointialueen kanssa. Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan kalustotilanteen tarvetta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta, alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia kohdennettaessa otetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Avustuksia voidaan myöntää myös järjestelmähankintoihin.

Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustuksia voidaan myöntää sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus hyvinvointialueen kanssa. Avustusta voidaan myöntää myös palokuntayhdistyksille sekä muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, jotka ovat tehneet hyvinvointialueen kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista sekä työturvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avustuksilla tuetaan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä.

Hakuajat

Avustusten hakemisessa noudatetaan pääsääntöisesti määräaikoja. Erityisavustuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, yleisavustuksia sekä kalusto- ja rakennushankeavustuksia kerran vuodessa. Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Avustuksen maksaminen

Palosuojelurahaston myöntämät avustukset maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja tositteellisen tilityksen mukaisesti. Tilitys tulee tehdä tilityslomakkeella ja toimittaa liitteineen suoraan Palosuojelurahastoon. Tilityslomakkeet löytyvät kunkin avustustyypin kohdalta.