Brandskyddsfonden

Grund för fondens verksamhet

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som
sköts och övervakas av inrikesministeriet.

Brandskyddsfondens verksamhet är fastställd i lagen.

  • Fondens verksamhet grundas på lagen om brandskyddsfonden (306/2003) och på statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003).
  • Enligt 1 § i lagen om brandskyddsfonden ska man i syfte att främja förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten för brandförsäkrad fast och lös egendom i Finland årligen betala en brandskyddsavgift. Brandskyddsavgiften ska inkomstföras i Brandskyddsfonden.
  • Enligt 14 § i lagen om brandskyddsfonden kan man för att lagens syfte ska nås ur brandskyddsfonden inom ramen för fondens medel och den årliga dispositionsplanen bevilja allmänt understöd eller specialunderstöd.
  • På understöd som beviljas ur brandskyddsfonden tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001) och i fråga om dessa understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen.

 

Brandskyddsfonden informerar:

Brandskyddsfondens riktlinjer för understöd ändras den 1 januari 2023

Tillgänglighetsutlåtande för Brandskyddsfondens webbplats

Brandskyddsfondens bokslut 2022

Brandskyddsfondens bokslut 2021

Brandskyddsfondens bokslut 2020

Brandskyddsfondens bokslut 2019

Brandskyddsfondens bokslut 2018

Brandskyddsfondens bokslut 2017