- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Hallitus

Rahaston toimintaa ohjaa sen hallitus

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston kahdeksanhenkinen hallitus.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Rahaston tilintarkastajana toimii Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastaja.

Palosuojelurahastolain 10 § mukaan rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. Hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Sisäministeriö vapauttaa hallituksen tai sen puheenjohtajan, jäsenen taikka varajäsenen tehtävästään.

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa, jäsentä ja varajäsentä pidetään palosuojelurahastolain mukaisia tehtäviä hoitaessaan rikoslain 40 luvun 11 § 2 kohdan mukaisena henkilönä.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on läsnä.