Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tällä sivulla esitellään käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Ensimmäisessä listauksessa hankkeen otsikosta painamalla saa näkyviin lyhyen kuvauksen kustakin hankkeesta. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä sivua päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittainVN/29597/2023; Aalto-yliopisto; Palokatkopolymeerien ominaisuudet, mallinnus ja vanheneminen

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Aalto-yliopistolle yhteensä enintään 291 421 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.3.2028.

Category:

TK-hankkeet

VN/35416/2022 Haettavan apurahan tarkoituksena on kattaa CTIF commission for extrication & new technology-puheenjohtajan matka ja majoituskulut 1.3.2023–1.11.2024 välisenä aikana. Apurahan hakija valittiin kyseisen komission puheenjohtajaksi vuonna 2021. Komissio tuottaa ja sen kautta saadaan huomattava määrä valmista materiaalia, tietoa, koulutusmateriaalia sekä muuta pelastustoimessa hyödynnettäviä asioita. Tavoite on mahdollistaa näiden saaminen Suomeen. Tällä tavalla säästetään omien kansallisten hankkeiden, projektien tai työryhmien perustaminen ja tästä on jo konkreettisia esimerkkejä.

Category:

TK-hankkeet

VN/29745/2023; Helsingin Pelastusliitto ry; VARA-mobiili-palvelu

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 45 000 euron (90 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.5.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/34674/2022 Suomessa tapahtui vuosittain keskimäärin 5310 rakennuspaloa tai -palovaaratilannetta ajanjaksolla 2016– 2020. Samalla ajanjaksolla rakennuspaloissa kuoli keskimäärin 49 ihmistä vuodessa. Palokuolemien lisäksi rakennuspalot tai palovaaratilanteet aiheuttavat asukkaille altistumista haitallisille yhdisteille. Siksi paloturvallisuutta arvioitaessa tulisi tulipalojen ja kuolemien määrän lisäksi ottaa huomioon palotilanteiden aiheuttama altistuminen ja järkytys sekä niiden seuraukset. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa asukkaiden altistumisesta ja altistumisen seurauksista huoneistopalotilanteissa sekä siitä, kuinka näissä tilanteissa toimitaan. Koottavien tietojen perusteella selvitetään, kuinka ohjeistuksin voidaan  vähentää asukkaiden altistumista, kunnon heikkenemistä ja jopa kuolemia huoneistopalotilanteiden jälkeen. Tietojen pohjalta laaditaan kriteerit ja toimintaohje tukemaan päätöstä siitä, tulisiko huoneistopalossa altistuneen asukkaan siirtyä terveydenhuollon piiriin tai väistötiloihin. Ohjeissa pyritään huomioimaan myös asukkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja kuuluminen erilaisiin riskiryhmiin tai erityistä tukea tarvitseviin väestöryhmiin. Suunniteltu hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja pelastuslaitosten kanssa sekä koottavan monialaisen asiantuntijaverkoston tuella.

Category:

TK-hankkeet

VN/35502/2022 Tässä tutkimuksessa poliisin käytössä olevasta koulutusmetodista luodaan pelastuslaitosten operatiiviselle henkilöstölle soveltuva versio. Suunniteltu interventiokoulutus sisältää 2,5 h verkko-opiskelua sekä koulutuspäivän, jossa simuloiduissa stressaavissa tilanteissa tutkittavia opetetaan tunnistamaan omia stressireaktioitaan ja vaikuttamaan niihin. Tutkimukseen otetaan mukaan 20 pelastuslaitoksella operatiivisesta työtä tekevää ammattilaista. Heistä puolet saa interventiokoulutuksen ja puolet muuta, lähinnä yleistä työhyvinvointia käsittelevää koulutusta. Tutkittavien kokemaa stressiä mitataan ennen ja jälkeen intervention. Mittausmenetelminä käytetään 2 vrk First Beat ® -analyysia ja 15-D -elämänlaatumittaria tai vastaavaa. Ryhmien välillä verrataan muutosta mittaustuloksissa ennen interventiota ja sen jälkeen. Tutkimushypoteesina on, että koettu ja mitattu stressi vähenevät interventioryhmässä enemmän kuin kontrolliryhmässä. Mikäli interventiokoulutuksella havaitaan positiivisia vaikutuksia, koulutusmetodi on mahdollista varsin yksinkertaisesti ottaa laajempaan käyttöön.

Category:

TK-hankkeet

VN/34560/2022 Kirjoittajat tuottavat Suomen kansanopistojen käyttöön turvallisuusoppaan, joka painottuu paloturvallisuuden edistämiseen kansanopistokontekstissa. Oppaan aiheita ovat paloturvallisuuden lisäksi turvallisuusjohtaminen, poistumisturvallisuus, varautuminen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät teoreettiset lähtökohdat. Oppaalla tavoitellaan sitä, että kansanopistot ryhtyvät aktiivisesti kehittämään turvallisuuskulttuuriaan.

Category:

TK-hankkeet

VN/29703/2023; Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue; Riskianalyysin kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 181 926 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.3.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/29737/2023; KK-Palokonsultti Oy; Paloteknisen suunnitelman laatimisopas (PALOSULA)

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 52 000 euron (72 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−30.6.2025.

 

Category:

TK-hankkeet

VN/26736/2022 Viestinnällisesti vaikuttava ja vastaanottajaa arvostava kansallinen turvallisuusviestintäkampanja ajattelemattomuuden, huolimattomuuden ja osaamattomuuden aiheuttamien metsäpalojen vähentämiseksi. Ilmaston muutoksen myötä lisääntynyt metsäpalojen syttymisherkkyys velvoittaa varautumaan ja toimimaan myös Suomessa. Emme osaa pysäyttää ilmastonmuutosta, mutta voimme huolehtia siitä, että jokainen uusi sukupolvi oppii turvalliset tulenkäsittelytaidot ja ymmärtää vastuunsa metsissä liikkuessaan. Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on varjella Suomen metsiä ihmisen aiheuttamilta metsäpaloilta ja turvata metsätalouden raaka-ainevarantojen terve kasvu. Jokainen huolimattomalta tulenkäsittelyltä säästetty neliö metsää ja kuutio puuta on suuri voitto suomalaiselle metsätaloudelle ja metsästä elantonsa ansaitseville kansalaisille, kuten myös monimuotoiselle, hyvinvoinnin kannalta tärkeälle metsäluonnolle.

Category:

TK-hankkeet

VN/34577/2022 Kiinteistöissä toimivien testaajien työtä helpottamaan on suunniteltu mobiililaitteilla toimivaa ILTA-verkkosovellusta, jolla testaaja voi omatoimisesti suorittaa testauksen ilman puhelinsoittoa Hätäkeskukseen. Testauksen voi sovelluksella suorittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, eikä palvelua tarvitse jonottaa. ILTA-verkkosovellus toimii Hätäkeskuslaitoksen muiden järjestelmien kanssa yhteisillä prosesseilla siten, että asiakas voi suorittaa rutiininomaisen testauksen kokonaan uuden sovelluksen kautta. Samalla testauksesta jää talteen dataa sellaisessa muodossa, että testauksen laiminlyönteihin on helppo puuttua. Testaaminen helpottuu ja testauksen laiminlyönnit jäljitetään, seuraksena testikattavuus paranee ja käytössä on laadukkaammin toimivia paloilmoitinlaitteita.

 

Category:

TK-hankkeet

VN/34555/2022 Palokuntien Suomen mestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja pelastustoimen tehtäviin. Palokuntien Suomen mestaruuskilpailulla eli Jehumalja-kilpailulla on pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran Jehumaljasta kilpailtiin vuonna 1952. Tuolloin kilpailupaikkakuntana oli Tampere. Kilpailu on järjestetty Helsingissä aiemmin neljä kertaa vuosina 1963, 1967, 1982 ja 2003.

Category:

TK-hankkeet

VN/34357/2022 Tavoitteena on vahvistaa ihmisten turvallisuustietoutta, myönteisiä asenteita sekä valmiuksia omaan toimintaan, jolloin he osaavat ennakoida paremmin riskejä kotona ja työpaikoilla sekä muualla omassa toimintaympäristössään. Museokävijälle tarjotaan osallistamis- ja oppimismahdollisuuksia paloturvallisuuteen liittyen pelin ja multimedian keinoin. Lapset ja nuoret otetaan ylipäätään aiempaa paremmin huomioon.

Category:

TK-hankkeet

VN/34563/2022 Paloturvallisuusviikko on koko pelastusalan ja sen yhteistyökumppanien yhteinen kampanja kotien paloturvallisuuden parantamiseksi. Paloturvallisuusviikon tavoitteena on lisätä ihmisten turvallisuuspääomaa; jokainen voi parantaa kodin paloturvallisuutta, kunhan riskien olemassaolo opitaan havaitsemaan ja niihin reagoimaan. Paloturvallisuusviikon ohjausryhmä on kampanjakauden 2022 keskustelujen perusteella päättänyt, että hankkeen teemana ja tavoitteena vuonna 2023 on parantaa ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttavien, noin 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen paloturvallisuutta. Teema on PSR:n rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden painotetun haun mukainen. Hankkeen tavoitteena on, että nuoret aikuiset haluavat ja osaavat parantaa oman asumisensa paloturvallisuutta.

Category:

TK-hankkeet

VN/34590/2022 Joka toinen vuosi järjestettävät Palotutkimuksen päivät ovat vakiintuneet Suomessa tärkeäksi tapahtumaksi, joka kokoaa yhteen palo-, pelastus- ja rakennusalasta kiinnostuneet ja siitä vastaavat viranomaiset, tutkijat sekä muut palotutkimusta hyödyntävät tahot. Seminaarijulkaisu tarjoaa kattavan kuvan kotimaisesta alan tutkimuksesta, jota tehdään useissa eri organisaatioissa ja eri tieteenaloilla. Palotutkimuksen päivillä on mahdollisuus edesauttaa uusien tutkimusaiheiden ja innovaatioiden kehittämistä, lisätä tietoutta ja kiinnostusta palotutkimuksesta ja paloturvallisuudesta sekä turvata palotutkimuksen tulosten tehokkaampaa hyödyntämistä.

Yhteistyö pelastusalan sisällä laajalevikkisen Pelastustieto -lehden kanssa on Palotutkimuksen päivien järjestämisen kannalta keskeistä. Alan tutkijoiden ja Palotutkimusraadin välisessä vuoropuhelussa Pelastustieto-lehden liitteenä jaettava Palotutkimuksen päivät -julkaisu on noussut tärkeään asemaan. Se jaetaan esimerkiksi paloasemille ja alan eri toimijoille ja vaikuttajille. Julkaisun näkyvyys koetaan tärkeäksi kannustimeksi kirjoittaa tutkimusartikkeleita Palotutkimuksen päiville.

Category:

TK-hankkeet

VN/29633/2023; Pelastusopisto; Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät 2024

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 32 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.8.2024.

 

Category:

TK-hankkeet

VN/29604/2023; Pelastusopisto; PTJ 2.0 ja OKA analyysi

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 232 452 euron (99 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2024−31.5.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/34695/2022 Hankkeella toteutetaan Pelastustoimen Tutkimus- ja kehittämispäivät kesäkuussa 2023. Vuoden 2023 Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivien teema on Tulevaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen tutkimuspäivät toteutetaan avoimena tilaisuutena Pelastusopistolla kesäkuun 7.–8. päivinä.Tilaisuus tullaan osittain myös striimaamaan, jolloin osaan tilaisuutta on mahdollisuus osallistua etänä. Vuonna 2022 Pelastustoimen tutkimuspäivien nimeksi muutettiin Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät ja samalla tilaisuus avattiin avoimeksi kaikille halukkaille. Tapahtuman nimen muutoksella, sekä ennen kaikkea tapahtuman muuttamisella kaikille avoimeksi, haluamme päivien aikana tuoda vahvemmin esille eri pelastuslaitoksissa ja muissa organisaatiossa tehtävää kehittämistyötä tutkimuksen rinnalla, sekä vastata selkeämmin Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uusien strategisten linjausten mukaisiin tavoitteisiin.

Category:

TK-hankkeet

VN/34536/2022 Tämän hankkeen tutkimusten tarkoituksena on tutkia pelastusalan psykologista suorituskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä psykologisen suorituskyvyn häiriintymisen vaikutuksia ja niistä selviytymistä pelastusalan työyhteisöissä ja toimijoilla. Hankkeen tavoitteena tuottaa pelastusalan suorituskyvylle tärkeää, kansainvälisestikin tarkasteltuna uuden näkökulman omaavaa tieteellistä tutkimustietoa, sekä kehittää jo hankeaikana pelastusalan tarpeita vastaavia, saavutettavia ja eri toimijoiden hyödynnettävissä olevia konkreettisia työkaluja tarjoavia verkkokoulutuksia psyykkisen suorituskyvyn tueksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Hankkeen hyödyt voidaan nähdä yhteisö- ja yksilötasolla, koska hanke käsittää molemmat ulottuvuudet tutkimusten ja koulutusten osalta.

Category:

TK-hankkeet

VN/29710/2023; RIL ry; RIL 221-2025 Paloturvallisuussuunnittelu. Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu ja ratkaisuesimerkit

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa RIL ry:lle yhteensä enintään 55 000 euron (58 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 01.11.2023−30.9.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29798/2023; Sisäministeriö; Omatoiminen varautuminen poikkeusoloissa, ohjehanke

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 256 000 euron (80 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/34547/2022 Pelastusopisto jakaa neljä 500 euron suuruista stipendiä pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille opiskelijoille. Stipendit myönnetään kaksi kertaa vuodessa lukukausien päätösjuhlissa, touko- ja joulukuussa. Stipendit jaetaan henkilöille, joilla on kiitettävä arvosana opinnäytetyöstä ja paras arvosana onnettomuuksien ehkäisyn opintokokonaisuudesta.

Category:

TK-hankkeet

VN/29747/2023; Suomen Lentopelastusseura ry; Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittäminen

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 281 456 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2024−28.2.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/29425/2023; Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry; Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshanke

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry:lle yhteensä enintään 130 578 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.6.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29874/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Päivä Paloasemalla -kevätpilotti 2024.

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 40 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Category:

TK-hankkeet

VN/29450/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Paloturvallisuusjärjestelmän laadunhallinta ja oleellisten teknisten vaatimusten tarvekartoitus rakennushankkeissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 89 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29700/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Pelastustehtävissä edellytettävän henkilökohtaisen osaamispäiväkirjan integroiminen HAKAan (HAKA 3.0)

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 184 593 (99,2 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2024.

Category:

TK-hankkeet

VN/29445/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Poistumisturvallisuuskohteiden valtakunnallisen tilannekuvan päivitys

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 150 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−30.6.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/34588/2022 Hankkeen tarkoitus on luoda uudenlainen asukkaiden omaan ympäristöön tuotava viestintä- ja koulutusympäristö. Uudet tavat toimia sekä asiakkaita houkuttelevan modernin esitysympäristön luominen turvallisuusviestinnän (tuvi) tarpeisiin tukevat nykyistä viestintätyötä. Erilaiset tapahtumat, messut, koulukäynnit ja muut tilaisuudet, joissa pelastuslaitos on läsnä, kaipaavat päivitystä nykypäivään ja myös uusia mahdollisuuksia toimia asiakasrajapinnassa. Koronasta johtuva pitkä tauko yleisötapahtumissa ja koulutusten pois jääminen tautitilanteesta johtuen luovat osaltaan paineita turvallisuusviestinnän tavoittavuudelle ja paremmalle esiintuonnille koronasulkujen loppuessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa pelastuslaitoksen kyvykkyyttä järjestää erilaisia tilaisuuksia lähellä asiakkaiden omaa toimintaympäristöä. Nyt suunnitteilla olevan hankittavan helposti liikuteltavan kontin on tarkoitus olla mahdollisemman monikäyttöinen ja näyttävä kokonaisuus, joka mahdollistaa erilaisten näytösten ja koulutustilaisuuksien järjestämisen. Kontti on siirrettävissä pelastuslaitoksen olemassa olevalla kalustolla. Nyt suunnitellulla hankkeella pyritään myös parantamaan työntekijöiden osallistumista turvallisuusviestintään ja koulutuksien järjestämiseen. Madaltamalla kynnystä ja luomalla puitteet joiden käyttö on helppoa ja mahdollistaa omien ideoiden toteuttamisen saadaan henkilöstö innostumaan aiheesta ja ottamaan osaa kyseiseen toimintaan.

Category:

TK-hankkeet

VN/35551/2022 Useissa kouluissa turvallisuuskävelyjen järjestäminen kaikille oppilaille on hankalaa. Digitaalinen turvallisuuskävely mahdollistaa poistumisreitteihin ja koulun turvallisuusmenettelyihin tutustumisen digitaalisesti. Tämän tyyppisten digitaalisten sovellusten käytettävyydestä on vain tietoa pelastustoimessa ja kouluissa. Tarkoituksena on mallintaa digitaalinen turvallisuuskävely Thinglink-sovelluksen avulla ja tuottaa käytettävyydestä ja reunaehdoista ohjeistus pelastustoimen ja koulujen käyttöön. Valmis ohjeisto on kaikkien käytettävissä, sillä aineisto julkaistaan ONNI-hankkeen Internet-sivuilla tai pelastustoimen julkaisukanavilla valmistuttuaan (ns. open access -menettely).

Category:

TK-hankkeet

VN/29707/2023; Työterveyslaitos; Valmiuden edistäminen vakavien kemikaaliuhkien varalta ja pelastajien suojautuminen pohjoisessa toimintaympäristössä

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 143 632 euron (75 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi

Aalto-yliopisto – Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Aleksi Rinta-Paavola – Puun pyrolyysimallinnus toiminnallisessa palosuunnittelussa

Hämeen ammattikorkeakoulu – Risk-Informed Fire Safety of sustainable sprinklered buildings using computational modeling (RIFS)

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy – European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP)

Ilmatieteen laitos – Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa todettuja tarpeita vastaavaksi

llmatieteen laitos – Käyttäjän palontorjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten huomioiminen Prometheus-mallin simulaatioissa

Jokilaaksojen pelastuslaitos – Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi

Kari Telaranta – Kyvykkyysolettamat asumisen turvallisuudessa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos – Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy – Palokaveri-hanke

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – HIKLU-JOKE projekti

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 2021/2022 (Jehumalja)

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus

Pelastusopisto – Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa

Pelastusopisto – Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ)

Pelastusopisto – Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – PRONTOn uuden palontutkintaselosteen toteuttaminen

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke)

Pelastusopisto – Pelastustoimen tutkimuspäivät 2022

Pelastusopisto – Stipendit Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille

Pelastusopisto – Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen

Pelastusopisto – Miehittämätön ilmailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS)

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Samuli Taira – Aseman arjen johtamiskulttuuri Suomen pelastuslaitoksilla

Suomen Kylät ry – Kyläturvalllisuus 2025

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit – Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään

Suomen Palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen Palopäällystöliitto ry – Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen kansallinen komitea – CTIF Suomen kansallinen komitea 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – NouHätä! 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – Rakennuspalojen ennakointi muuttuvassa Suomessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointi ja kehittäminen HAKAn avulla (HAKA 2.0)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Paloturvallisuusviikko 2022

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virpa 3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö – Jatkokehittäminen, levittäminen ja tiedottaminen

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022