Kerimäen paloaseman peruskorjaus

Kerimäen paloaseman peruskorjaus

Rahaston avustus helpotti merkittävästi Kerimäen paloaseman peruskorjaustyötä
Peruskorjattu paloasema antaa asianmukaiset ja motivoivat tilat pelastustoimen henkilöstölle

Palosuojelurahasto on myöntänyt vuosittain noin 2 000 000 euroa rakennushankeavustuksiin. Savonlinnan kaupungille myönnettiin avustusta Kerimäen paloaseman peruskorjaukseen 26.3.2014 yhteensä 250 000 euroa. Paloaseman peruskorjaus valmistui 27.2.2015.

Peruskorjaushankkeen etenemisestä ja kokemuksista pyydettiin juttu Savonlinnan kaupungin rakennuttajainsinööri Markku Pölläseltä.

Työt käynnissä asunto-osa purettu
Työt käynnissä

Rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen: Kerimäen vanha paloasema on valmistunut vuonna 1966. Alkuperäinen rakennus koostui useasta osasta: ajoneuvohalliosa, johon sisältyi myös sauna-, pesu- ja pukutilat sekä letkutorni, kolme huoneistoa käsittävä asunto-osa, joista yhteen asuntoon oli sijoitettu palokunnan toimisto. Kaksi asunnoista oli vuokrattu ulkopuolisille. Lisäksi rakennusten välissä oli kylmä varasto-osa. Rakennuksen kerrosala oli 600 m2, hyötyala 498 m2 ja tilavuus 2300 m3. Rakennusta on peruskorjattu vuonna 1989. Öljyntorjuntakalustoa varten on tehty laajennus vuonna 1996. Vanhan rakennuksen käyttötarkoituksenmukainen kunto oli huono. Hallin lämpötila oli pakkaskaudella toiminnan kannalta liian alhainen. Myös hallitilan lattia oli kasvaneiden kuormitusten takia painunut pahoin ja ikkunat olivat huonokuntoiset. Tilat eivät muutoinkaan vastanneet muuttuneisiin pelastustoimen tarpeisiin. Palokunnan kirjoilla on tällä hetkellä lähes 20 henkilöä ja vakituisessa virkasuhteessa 1-2 henkilöä.  Koska henkilöstötilat olivat vaatimattomat sekä kalusto-/kulutustilat olivat riittämättömät, Ahtaissa tiloissa toimiminen vaati kaikilta henkilöiltä sopeutumista.

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta päätyi eri vaiheiden jälkeen peruskorjaamaan vanhan rakennuksen siten, että tilamuutoksilla saatiin yksi ajoneuvohalli lisää ja kylmien varastotilojen kohdalle rakennettiin laajennus, johon sijoitettiin toimisto ja koulutustila. Myös öljyntorjuntavarastoa laajennettiin. Vanha asunto-osa päätettiin purkaa. Nykyisissä tiloissa voidaan pitää koulutusta isollekin ryhmälle omassa koulutustilassa. Myös laitehuollolle on varattu erillinen toimiva tila. Suunnittelussa otettiin huomioon ”puhdas paloasema” käytäntöä, jossa pyritään erottamaan likainen ja puhdas tila toisistaan. Peruskorjatun paloaseman kerrosala on nyt 441 m2, hyötyala 395 m2 ja tilavuus 2018 m3.

Hankkeen toteutuneet verottomat kustannukset olivat 808 000 euroa, johon saatiin avustusta Palonsuojelurahastolta 250 000 € ja Öljyntorjuntarahastolta 14 000 euroa. Savonlinnan kaupungin päätökseen hankkeen käynnistämisestä vaikutti merkittävästi Palonsuojelurahaston myöntämä avustus.

Suunnittelun jälkeen hanke kilpailutettiin ns. jaettuna urakkana. Rakennusurakoitsijaksi valittiin paikallinen Rakennusliike Terho Kaskinen Oy, LVIA-urakoitsijaksi Savonlinnan LVI-Palvelu Oy ja sähköurakoitsijaksi EV- Sähkö Oy. Rakennustyöt aloitettiin 1.9.2014 ja valmis rakennus luovutettiin käyttäjälle 27.2.2015. Rakennustöitä tehtiin 7 kuukautta, minkä ajan Kerimäen VPK toimi teollisuusalueelta väistötilaksi vuokratusta teollisuushallista käsin. Rakennustyön valmistelun ja toteutuksen aikana yhteistyö eri toimijoiden välillä toimi kitkattomasti. Rakennus valmistui sovitussa aikataulussa ja määrärahan puitteissa.

Peruskorjauksessa vanhoja rakenteita purettaessa tulee usein yllätyksiä ja niiden mukana muutostöitä, eikä niistä tässäkään hankkeessa ennakkotutkimuksista huolimatta vältytty. Merkittävimmät muutos- ja lisätyöt olivat piha-alueen rakennekerrokset ja väliseinien uudelleen muuraus. Piha-alueen rakennekerrokset olivat aikanaan mitoitettu pienemmille ajoneuvokuormille, joten kerroksia jouduttiin vahvistamaan. Purkuvaiheessa ilmeni, että muurattujen väliseinien alla ei ollut erillistä anturaa, joten lattian purkamisen yhteydessä jouduttiin myös väliseinät purkamaan ja muuraamaan ne uudelleen.

 

sisäpuolen viemärirungot
Kuvassa pohjaviemäreitä katselmoimassa vasemmalta palomestari Kimmo-Pekka Korio, lvi-työnjohtaja Juha Paajaste, lvi-valvoja Mika Jokinen, projektipäällikkö Markku Pöllänen.

 

Lattia pinnoitusta vailla
Lattia pinnoitusta vailla
Tilojen viimeistelyä
Tilojen viimeistelyä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikoistiloja rakennettaessa tulee käyttäjä ottaa mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, kuten tässä hankkeessa tehtiinkin. Näin vältytään ylimääräisistä muutoksista rakentamisen aikana ja lopputuloksesta tulee toimiva. Rakentamisen aikana käyttäjältä oli edustus työmaakokouksissa ja urakoitsijan viikkopalavereissa. Kun taloudellisista, tai muista syistä jouduttiin tekemään kompromisseja, oli käyttäjä aina mukana ratkaisuista päätettäessä. Tällä vältyttiin myöhemmältä ”jossittelulta”.

Vanhaa rakennusta korjatessa rakenteiden ennakolta tutkimiseen olisi tässäkin hankkeessa ollut syytä panostaa enemmän. Tutkimusta tosin vaikeutti se, että alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut kaikilta osin käytettävissä. Toivottavasti tämä asia korjautuu tulevaisuudessa, kun suunnitelmat arkistoidaan sähköisesti. Käyttäjän näkökulmasta hankeen käsittely kaupungin luottamuselimissä vei ehkä liiaksi aikaa, ja tilat olisivat voineet olla hiukan laajemmat.

Kerimäen yksikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on Savonlinnan kaupunkialueen itäpuolen turvaaminen. Kyrönsalmen sillan ollessa auki tavoittaa Kerimäen yksikkö kaupungin itäpuolella olevan kohteen ensimmäisenä. Pelastustehtävien lisäksi sopimuspalomiehet operoivat ensivasteyksiköllä. Ensivasteyksikön tehtävä on tavoittaa korkeariskiseksi luokiteltu potilas mahdollisimman nopeasti. Hankkeen merkitys palokunnalle on ollut pelkästään positiivista. Palokuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä hankkeeseen, aktiivisuus on lisääntynyt huomattavasti ja henkilökunta on motivoitunut sekä tyytyväinen toimiviin ja nykyaikaisiin tiloihin. Palokunnan henkilöstön näkemyksen mukaan vapaaehtoistoiminta vanhoissa tiloissa olisi todennäköisesti pikkuhiljaa hiipunut ja palokuntalaisia olisi ollut entistä vaikeampi saada mukaan toimintaan.  Rakennuttajan toimineen Savonlinnan kaupungin toimitilapalvelun näkökulmasta Kerimäen paloaseman peruskorjauksella saatiin pelastustoimen henkilöstölle turvalliset ja asianmukaiset tilat, joka myös jatkossa motivoivat tähän asti hyvin menestynyttä vapaaehtoistoimintaa.

Peruskorjattu rakennus
Rakennus peruskorjauksen jälkeen

Kerimäen paloasema: Hälväntie 8, 58200 Kerimäki

pmvepsal