Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 25.10.2016

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 25.10.2016

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Käsiteltiin vuoden 2017 alustava toimeenpanosuunnitelma ja taloussuunnitelman 1. luonnos
  • Merkittiin tiedoksi yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraportit
  • Merkittiin tiedoksi pelastustoimen strategia 2025
  • Seuraavaa kokous ja kehittämispäivä on 30.11.2016 Lahdessa
  • Johanna Herrala jatkaa Palosuojelurahaston pääsihteerinä 31.12.2017 saakka.

Avautuvat haut

  • Vuoden 2017 rakennus- ja harjoitusalueiden hankeavustukset julistettiin haettaviksi. Hakuaika päättyy 31.1.2017. Lisätietoja: psr.fi/rakennukset
  • Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi. Palkinnon enimmäismäärä on 20 000 euroa. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2017. Lisätietoja: psr.fi/innovaatiopalkinto ja hakukirje

Avustuspäätökset

Avustusten muutos-, jatkoaika-, takaisinperintä ja maksatushakemukset

SMDno-2016-969; CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry; muutoshakemus; Avustus vuoden 2017 toimintaan

Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-969 avustusta CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry:lle yhteensä 140 000 euron avustuksen vuoden 2017 toimintaan. CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry haki yhteensä:152 350 euron avustusta (100 %) mutta avustuspäätös oli 140 000 euroa (92 %).

Muutoshakemus

Suomen kansallinen CTIF-komitea on 29.9.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta avustusprosenttiosuuteen. Muutosesityksessään CTIF kansallinen komitea esittää, että avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja 100 %.

Päätös

Hallitus päätti muuttaa hankkeen avustusprosenttiosuutta. Avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja 100 %.

Hallitus pitää hyvänä sitä, että hankkeesta annetaan vuosittain pyydetty viestintäsuunnitelma. Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että viestintäsuunnitelmassa esitellään, kuinka hankkeen tulokset ja keskeiset toiminnan hyödyt Suomen pelastustoimelle tullaan vuosittain esittelemään. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2016-1069; Somana ry; muutoshakemus ennakon maksamisesta; Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa!

Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno 2016-1069 myöntänyt avustusta Somana ry:lle ”Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa!” -hankkeeseen ajalle 15.3.2017- 13.10.2017.yhteensä 7 000 euron (90 %) ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen erityisavustuksen.

Muutoshakemus

Hakija on 4.10.2016 päivätyllä kirjeellä hakenut ennakkoa 31.8.2016 myönnettyyn avustukseen yhteensä 2 450 euroa (35 % kokonaiskustannuksista).

Päätös

Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Somana ry:lle 31.8.2016 annettua päätöstä siten, että avustuksesta maksetaan ennakkoa 2 450 euroa (35 %) kokonaiskustannuksista tätä päätöstä vastaan. Muut tilitykset suoritetaan esityksen mukaisesti, hankkeen eteneminen huomioiden.

SMDno-2016-989; Sähkötarkastusyhdistys Säty ry; jatkoaikahakemus; Sähköpetokoulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille

Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-989 avustusta Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:lle yhteensä 5 000 euron avustuksen hankkeeseen Sähköpeto-koulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille, ajalle 1.6.2016 – 31.12.2016.

Jatkoaikahakemus

Sähkötarkastusyhdistys Säty ry on 13.10.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta hankeaikatauluun. Muutosesityksessään Sähkötarkastusyhdistys Säty ry esittää, että uusi hankeaikataulu olisi 1.10.2016 – 31.3.2017 sekä lopputilitys 31.6.2017.

Päätös

Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.3.2017 saakka, jolloin lopputilitys ja loppuraportti tulee lähettää 31.6.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2014-345; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus

Palosuojelurahasto on 22.4.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno/2014/345 myöntänyt avustusta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan enintään 76 000 euroa kokonaiskustannusten 190 000 euron perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tuli jättää viimeistään 31.10.2015.

Jatkoaikahakemus

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 30.8.2016 päivätyllä kirjeellä jatkoaikaa hankkeen tilityksen jättämiselle 31.10.2017 saakka. Molempien autojen hankinta on edelleen viivästynyt. Kilpailutetun sammutus- ja raivausauton hankinta on saatu vietyä loppuun keväällä 2016 ja saatujen kokemusten perusteella on jouduttu tarkistamaan suorituskykyvaatimuksia siten, että uusi hankittava kalusto vastaa pelastuslaitoksen toiminnallisia tarpeita. Pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin hankintayksikön resursseja on ollut sidottuna aiempaan hankintaan ja siihen liittyvien reklamaatioiden käsittelyyn. Tästä syystä nyt käsiteltävät hankinnat ja niihin liittyvä määrittelytyö on lykkääntynyt ja tarjouspyynnöt lähtevät vasta syksyllä 2016.

Päätös

Palosuojelurahaston hallitus päätti tänään pitämässään kokouksessa muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan 22.4.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys tulee jättää 31.10.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2016-1133; Kauhavan kaupunki; Takaisinperintäpäätöksen purkaminen

Palosuojelurahaston hallitus on 31.8.2016 pitämässään kokouksessa tehnyt takaisinperintäpäätöksen koskien Ylihärmän kunnalle (nykyisin Kauhavan kaupunki) vuonna 29.4.1992 myönnetystä paloasemahankeavustuksesta. Hankkeelle oli myönnetty avustusta yhteensä 159 770 €. Valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti Kauhavan kaupungilta takaisinperittävä summa korkoineen oli yhteensä 52 561 euroa.

Päätös

Palosuojelurahasto päätti 22.9.2016 Kauhavan kaupungilta saamiensa selvitysten pohjalta että rahaston hallituksen 31.8.2016 tekemä takaisinperintäpäätös on aiheeton. Rahaston hallituksen takaisinperintäpäätös kumotaan tällä päätöksellä.

SMDno-2016-1605; Merijärven kunta; Takaisinperintäpäätös

Dnro 2774/761/89 myöntänyt Merijärven kunnalle paloaseman laajennus hankkeeseen

valtionavustusta yhteensä 48 438 € (288 000 mk) hyväksyttyjen kustannusten 121 000 € (720 000 mk) perusteella.

Taustaa

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jona tarkoituksena oli selvittää onko valtionavustusta saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Merijärven kunnan vastauksen (Tuomo Perälä, tekninen johtaja) valvontahankekyselyyn 10.12.2014 ja tarkennuksen 12.10.2016 koskien avustuksen kohteena ollutta paloaseman laajennushanketta. Saadun vastauksen mukaan avustuksen kohteena olleen paloaseman tiloissa toimii 1.12.2009 lähtien Kehräämö.

Päätös

Koska avustusta saaneen kohteen käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut 1.12.2009, päätti Palosuojelurahaston hallitus päätösehtojen, lain kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista (35/73) sekä valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä tänään pitämässään kokouksessa avustuksen osittaiseen takaisinperintään. Palosuojelurahaston hallitus päätti valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti periä Merijärven kunnalle vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 22 386 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan päätetään lisätä ajalta 1.12.2009 – 25.10.2016 kertynyt 4 895 € korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 27 282 euroa. Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahaston tilille FI51 5000 0120 3776 67 kahden kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.

 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 13 kpl         

SMDno Saaja   Euro
2016-1580 Honkajoen VPK ry 946
2016-1443 Pihlavan VPK ry 7 582
2016-1599 Pomarkun VPK ry 1 705
2016-1426 Siikaisten VPK ry 282
2016-1312 Jäkärlän VPK ry 2 310
2016-1352 Kivitaipaleen VPK ry 904
2016-1351 Menosten VPK ry 3 752
2016-1575 Mikkelin VPK ry 2 008
2016-1596 Mäntsälän VPK ry 2 350
2016-1337 Sottungsby FBK rf 5 875
2016-1618 Vaaralan VPK ry 3 251
2016-1570 Vanhankylän seudun VPK ry 1 087
2016-1440 Wessö FBK rf 2 576
34 628

 

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
2016-1414 Sottungsby FBK rf 0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Sottungsby FBK rf

Avustusta ei myönnetty 6 598,04 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Siikaisten VPK ry

Avustusta ei myönnetty 10 696 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Pihlavan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu EA-laukkujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Wessö FBK rf

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu henkilötaulun kotisivun eikä VHF – puhelimien akkujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Pomarkun VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemahousujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Muut pienavustushakemukset

SMDno-2016–1070; Vaasan Meripelastusyhdistys ry, (Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys)

Vaasan Meripelastusyhdistys ry on hakenut pienavustusta Saaristotukikohdan laiturin uusiminen; raskasponttonilaiturin asennus ja pohjapainot, laiturin betonipainojen rahti Raippaluotoon sekä materiaalit laiturin kannen ja kävelysillan rakentamiseksi. Hankinnan kokonaiskustannus on yhteensä 11 138,94 euroa, josta on haettu avustusta yhteensä 20 %, joka tekee 5569 euroa.

Päätös

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen.

Perustelut

Meripelastusyhdistykselle ei voida myöntää palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ”sopimuspalokuntana” erityisavustusta, koska se ei ole pelastuslain (379/2011) 25 §:ssä tarkoitettu sopimuspalokunta, vaan mainitussa pykälässä tarkoitettu muu pelastusalalla toimiva yhteisö (silloin kun se on tehnyt sopimuksen alueen pelastustoimen kanssa). Meripelastusseuran toiminta ei lähtökohtaisesti ole tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa, vaan meripelastustoimintaan liittyvää toimintaa. Jos Meripelastusseura on kuitenkin tehnyt pelastuslain 25 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa muuna pelastusalalla toimivana yhteisönä ja hakee avustusta esim. sammutuskalustoon tai -varusteisiin pelastuslaissa tarkoitettuun pelastustoimintaan osallistumiseksi pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, avustuksen myöntämiselle ei ole periaatteellista estettä.

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Sen sijaan Meripelastusseuran toimintaan, joka ei ole tulipalojenehkäisyyn tai pelastuslaissa tarkoitettuun pelastustoimintaan liittyvää, ei avustusta voida myöntää. Vaasan Meripelastusseuran toiminnasta 10 % on sammutus- ja vahingontorjuntatehtäviä. Nyt hakemuksessa esitettyä laiturirakentamishanketta ei voida pitää palosuojelurahastolain 1§:n tarkoittamalla tavalla tulipalojen ehkäisyä tai pelastuslaissa määriteltyä pelastustoimintaa riittävästi.

pmvepsal