Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.2.2017

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.2.2017

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston Tilinpäätöksen 2017. Sihteeristö tekee tekstiin tekniset korjaukset.
  • Hallitus hyväksyi rahaston sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2017
  • Hallitus merkitsi tiedoksi menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2017 lähtien
  • Seuraava rahaston hallituksen kokous päätetään uuden hallituksen kanssa, jonka toimikausi on 1.3.2017–28.2.2020

Avautuvat haut

  • Vuoden 2017 erityisavustusten 2. hakukierros julistetaan haettavaksi rahaston hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hakuaika päättyy 31.5.2017. Hakulomakkeet tulevat sivustolle seuraavan rahaston hallituksen kokouksen jälkeen.

Avustuspäätökset

Vuoden 2017 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2017 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2017 1. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 1 413 902 euroa 9 hankkeeseen.
Vuoden 2017 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite:Erityisavustuspäätökset 2017 1 kierros taulukko

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6 kpl

SMDno-2015–982; Aalto-yliopisto; jatkoaikahakemus; ”Toiminnallisen palomitoituksen laajentaminen ja hyväksymisprosessin kehittäminen ” -hankkeeseen

Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Aalto-yliopistolle ”Toiminnallisen palomitoituksen laajentaminen ja hyväksymisprosessin kehittäminen (TOIMIHYVÄ)” -hankkeeseen yhteensä enintään 64 556 euron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli suunniteltu päättyvän 31.5.2017 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä.

Aalto-yliopisto on 28.12.2016 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.11.2017 asti. Jatkoaikatarve johtuu 2015 YT-neuvotteluista, joiden vuoksi tutkijan rekrytointi voitiin aloittaa vasta 2016 keväällä.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankeaikaa 30.11.2017 saakka ja lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2015–2219; Helsingin Pelastusliitto ry; jatkoaikahakemus; ”Arjen turvallisuuden tv- ja internet-ohjelmaformaatti ” -hankkeeseen

Palosuojelurahasto on 16.12.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Helsingin Pelastusliitto ry:lle ”Arjen turvallisuuden tv- ja internet-ohjelmaformaatti” -hankkeeseen yhteensä 70 000 euron ja enintään (16,7 %) hyväksyttävien kokonaiskustannuksien suuruisen erityisavustuksen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli suunniteltu päättyvän 31.5.2017 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä.

Hankkeessa tuotetaan suurta yleisöä kiinnostava, laadukas TV-ohjelmasarja, joka käsittelee arjen turvallisuutta ja jokaiselle kansalaiselle tärkeitä valmiuksia. Ohjelma herättää keskustelua, viihdyttää ja innostaa. TV-sarjasta on suunnitelitu reality-tyyppistä. TV-sarjan lisäksi tehdään aiheiden mukainen ja tyylinen turvallisuuden nettisivusto, eräänlainen turvallisuuden nettikäsikirja, jossa arkipäivän turvallisuutta käsitellään monipuolisella ja ”koukuttavalla” tavalla.

Helsingin Pelastusliitto ry hakee jatkoaikaan hankkeen toteuttamiselle 1.3.–31.5.2018 saakka sekä hankkeen lopputilitykselle 31.8.2018 mennessä.

Päätös:  Hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2018 saakka, jolloin lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2015–2242; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus ”Varanto toteutushankkeeseen”

Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle ”Varanto toteutushankkeeseen” yhteensä 300 000 euron suuruisen eritysavustuksen hankkeen tekniseen suunnitteluun ja tarkennukseen ajalle 1.2.2016 – 31.12.2016. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 23.11.2016 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa Varannon toteutushankkeen rahoitukselle 31.12.2017 saakka. Jotta kilpailutukseen tarvittavat asiakirjat saadaan huolella suunnitelmallisesti tehtyä ja kilpailutus voidaan viedä virheettömästi läpi.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen rahoitusta 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2015–980; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus ja kustannusten siirto pääluokkien välillä; ”Akkukennojen ja akkujen palotutkimus ” – hankkeeseen

Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ”Akkukennojen ja akkujen palotutkimus” -hankkeeseen yhteensä enintään 41 640 euron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli suunniteltu päättyvän 30.9.2016 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon 31.5.2017 mennessä.

Palosuojelurahasto on myöntänyt virkamiespäätöksellä 27.5.2016 jatkoaikaa hankkeen tutkimusosuudelle 31.12.2016 asti ja lopputilityksen osalta aikataulu tulee säilymään ennallaan eli 31.5.2017 mennessä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on hakenut jatkoajan pidentämistä ja kustannusten siirtoa pääluokkien välillä:
– tutkimusosuudelle 31.5.2017 asti ja
– raportoinnille ja lopputilitykselle 31.8.2017 saakka
sekä kustannusten siirtoa tililuokkien välillä seuraavasti:
* 4.000 € budjetin laite- ja konekuluista (alkuperäinen budjetti 7.000 €) siirretään:
* 1.000 € luokkaan matkakulut (alkuperäinen budjetti 2.102 €) ja
* 3.000 € luokkaan muut kulut, esim. analysointikulut, palokokeiden tilakulut, (alkuperäinen budjetti 24.178 €).

Päätös: Hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen tutkimusosuudelle 31.5.2017 saakka ja hyväksyy esitetyn kustannusten siirron tililuokkien välillä. Raportointi ja lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno/2012/1163; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL/tapaturmien ehkäisyn yksikkö; jatkoaikahakemus rahoituksen käyttöön; ”Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset II” -hankkeeseen
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle THL ”Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset II” -hankkeeseen yhteensä enintään 125 734 euron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli suunniteltu päättyvän 31.12.2014 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon 31.3.2015 mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 19.9.2014 päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa hankkeen toteutukselle vuoden 2016 loppuun saakka, johon Palosuojelurahaston hallitus on 22.10.2014 myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti ja lopputilityksen toimittamiseen rahastolle 31.12.2016 mennessä.

THL on hakenut 1.12.2016 jatkoaikaa rahoituksen käyttöajan pidentämiseen 30.4.2017 saakka. Hanke on aivan loppusuoralla mutta hankkeen eteneminen on hidastunut johtuen tutkijan pitkästä virkavapaudesta ja osittaisesta osa-aikaisesta työstä. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan hankeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon 31.12.2016 mennessä.

Hankkeessa on selvitetty tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannuksia. Syntyneet kustannukset on arvioitu moneen rekisteriaineistoon perustavalla yhdistetyllä aineistolla. Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisinä tieteellisinä artikkeleina (5 julkaisua) ja parhaillaan tutkija kirjoittaa englanninkielistä yhteenvetoa tutkimustuloksista. Väitöskirja on siis valmistumassa ja väitös on suunniteltu ensi vuodelle.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen rahoituksen käyttöaikaa 30.4.2017 saakka, jolloin lopputilitys ja loppuraportti tulee toimittaa 30.7.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2015-2248; Oulun kaupunki / Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos; Myönnetyn avustuksen siirtohakemus; ”Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen -projekti” -hankkeeseen

Palosuojelurahasto on myöntänyt päätöksellään (SMDnro-2015-2248) yhteensä enintään 99 360 euron (80 %) rahoituksen pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittämishankkeeseen ajalle 1.1.2015 -31.12.2016. Hankkeen lopputilitys tulee tehdä viimeistään 31.3.2017.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on toimittanut rahastoon myönnetyn avustuksen siirtohakemuksen. Hakemuksen on allekirjoittanut Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen pelastusjohtaja (25.11.2016) sekä Mervi Parviainen, Pelastusopiston rehtori (22.11.2016). Hakemus on saapunut sisäministeriöön 30.11.2016.

Hakemuksessa todetaan, että Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen osalta kehittämishanke päätetään 31.12.2016.

Päätös: Hallitus päätti siirtää Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen tietoturvallisuuden kehittämishankkeelle (SMDno-2015-2248) myöntämänsä rahoituksen ostopalveluihin suunnitellun osuuden 33 000 euroa sekä hankkeen hallinnoinnin tältä osin Pelastusopistolle. Siirrettävällä rahoituksella tulee hankkeen alkuperäisen tavoitteen mukaisesti edistää tietoturvallisuuden kehittämistä pelastuslaitoksissa yhteisesti määritellyillä menettelytavoilla. Hankkeen lopputilitys tulee tehdä viimeistään 31.5.2017.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 40 kpl

Asiakohta SMDno Saaja   Euro
7.2.1 2016-1947 Honkilahden VPK ry 8 409
7.2.2 2017-0070 Huittisten VPK ry 812
7.2.3 2017-0247 Kokemäen VPK ry 4 767
7.2.4 2017-0268 Lavian VPK ry 1 811
7.2.5 2017-0271 Nakkilan VPK ry 3 419
7.2.6 2017-0255 Panelian VPK ry 1 450
7.2.7 2017-0097 Porin VPK ry 9 559
7.2.8 2017-0083 Risten VPK ry 1 282
7.2.9 2016-1866 Alakemijoen VPK ry 1 836
7.2.10 2017-0117 Friherrsin VPK ry 3 750
7.2.11 2016-2009 Heinäjoen VPK ry 5 935
7.2.12 2017-0054 Helsingin VPK ry 1 456
7.2.13 2017-0260 Isojoen Palomiehet ry 416
7.2.14 2017-0130 Jokioisten VPK ry 1 720
7.2.15 2017-0097 Kaarinan VPK ry 3 298
7.2.16 2016-1934 Kolarin VPK ry 415
7.2.17 2016-1970 Koljalan VPK ry 4 958
7.2.18 2016-1969 Kotkan VPK ry 841
7.2.19 2017-0203 Kuuman VPK ry 512
7.2.20 2017-0086 Kårböle FBK rf 2 731
7.2.21 2016-1885 Lammin VPK ry 2 033
7.2.22 2017-0246 Leppävaaran VPK ry 2 280
7.2.23 2016-0078 Mikkelin Esikaupungin VPK ry 855
7.2.24 2017-0245 Mouhijärven VPK ry 234
7.2.25 2017-0043 Pornaisten VPK ry 550
7.2.26 2017-0064 Portaan VPK ry 1 946
7.2.27 2017-0028 Puistolan VPK ry 731
7.2.28 2016-1912 Pöytyän VPK ry 1 369
7.2.29 2017-0165 Raippaluodon VPK ry 330
7.2.30 2016-1851 Rutolan VPK ry 5 935
7.2.31 2016-1991 Saariselän VPK ry 3 596
7.2.32 2017-0297 Salmentaan VPK ry 1 333
7.2.33 2017-0291 Sappi Kirkniemen TPK 2 030
7.2.34 2017-0270 Sälinkään VPK ry 3 383
7.2.35 2016-1954 Tammisalon VPK ry 1 295
7.2.36 2016-1930 Teuvan palomieskerho ry 1 560
7.2.37 2017-0166 Tirilän VPK ry 482
7.2.38 2017-0218 Tiutisen VPK ry 435
7.2.39 2017-0032 Vaasan VPK ry 748
7.2.40 2016-1860 Yläkemijoen VPK ry 900
91 402
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Alakemijoen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin, lumiauran, Led -TV:n ja TV:n seinätelineen eikä Wlan reitittimen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan  edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Tammisalon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu keskivaahtopistoolin tuplasäiliön hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pornaisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetakkien ja -housujen eikä häkämittarin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Helsingin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapuvarusteiden ja -tarvikkeiden, alkometrin eikä paloaseman käytävämattojen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Huittisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pyykinpesukoneen korjauskustannuksia, pesurinletkun korjauskustannuksia eikä savutuulettimen varaosan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Portaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu auton varaosien, auton vesiputken korjauksen eikä akkujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Portaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden (ylävartalolasta) hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Risten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä pesuhallin painepesurin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Porin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä asemapalvelusasujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaarinan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kahvinkeittimen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Mouhijärven VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paloasemalle hankittua kalustoa; näyttötaulu varusteineen eikä kannettavan tietokoneen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Mouhijärven VPK ry
Avustusta ei myönnetty 3 958,47 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Friherrsin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu putoamissuojaimien vuositarkistuksesta eikä moottorisahan huoltotarvikkeiden hankinnoista aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Panelian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Leppävaaran VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kylmähaudelaatikon eikä kesäpaitojen hankinnasta aiheutuneita  kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Nakkilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutusaltaan eikä tähän liittyvien tarvikkeiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Sappi Kirkniemen TPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu happipullojen ja suojapussien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

pmvepsal