Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 29.11.2017

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 29.11.2017.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 27.2.2018.
  • Rahaston henkilöstöasiat
  • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeen vuodelle 2018. Kirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/pienavustukset
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 9.2.2018. Hakukirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/kalusto

Avustuspäätökset

Vuoden 2018 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 220 000 €

Koulutustoiminta 125 000 € Valistustoiminta 95 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 355 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 270 000 € Turvallisuusviestintä 27 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut 58 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 170 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 145 000 € Kansainvälinen toiminta 10 000 €

Palotutkimusraati ry – 9 800 €

SPEK-ryhmä – 2 275 200 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 514 474 € Turvallisuusviestintä 631 136 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 129 590 €

Pöydälle jääneet erityisavustushakemukset, 2 kpl

Rahaston hallitus käsitteli 7.9.2017 kokouksessa kahta pöydälle jäänyttä vuoden 2017 2. hakukierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankehakemusta.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää avustusta pöydälle jääneille hankkeille. Vuoden 2017 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on myönnetty yhteensä 1 955 689 euroa 16 hankkeeseen.

Vuoden 2017 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite: Erityisavustuspäätökset 2017 2 kierros taulukko

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 4 kpl

1. Haranne Markku
SMDno-2014–2614

Jatkoaikahakemus, Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa -hankkeeseen

Hakija on 15.11.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoajan hakemuksen mukaisena. Hankkeen tulee valmistua 31.12.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan

2. Sääksjärven VPK ry
SMDno-2017–1841

Muutoshakemus, Miehistöauto-hankkeeseen

Hakija on 9.11.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen käyttöaikaan 10 vuodesta viiteen vuoteen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankitun miehistöauton käyttöaikaa viideksi vuodeksi.

3. Pohjois-Savon pelastuslaitos
SMDno-2016-976

Muutoshakemus, Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -tutkimushanke

Pohjois-Savon pelastuslaitos hakee 15.11.2017 päivätyllä hakemuksellaan muutosta hankkeen hyväksyttyyn talousarvioon. Muutosten vuoksi hankkeen palkkakustannukset kasvavat 916 euroa, henkilösivukulut kasvavat 274 euroa ja muut yleiskustannukset pienenevät 1 190 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen hyväksyttyyn talousarvioon hakemuksen mukaisesti. Hankekumppanien työaikaan tulee pitää aineistonhankintaan tehdystä työstä tuntikirjanpitoa, joka tulee liittää tilitykseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Österby FBK
SMDno-2017-194

Jatkoaikahakemus, paloaseman rakennusurakan aloituspäivämäärän lykkääminen

Österby FBK hakee 17.11.2017 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa rakentamishankkeen aloituspäivämäärälle elokuun 2018 loppuun saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.8.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Oikaisuvaatimukset ja takaisinperinnät, 9 kpl

1. Alajärven kaupunki
SMDno-2017–1632
Oikaisuvaatimus takaisinperintäpäätökseen

Alajärven kaupunki on hakenut muutosta 8.11.2017 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1632. Alajärven kaupunki vaatii, että Palosuojelurahasto oikaisee takaisinperinnän perusteena käytetyn ensihoitotoimintaan käytetyn ajan kolmeksi vuodeksi.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 26.10.2017 tekemänsä päätöksen SMDno-2017-1632 ehtoja siten, että Alajärven kaupungille paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta peritään takaisin kolmen vuoden osalta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takaisin 1 675 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.12.2012–12.12.2014 kertynyt 124 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Alajärven kaupungilta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 1 800 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

2. Siikalatvan kunta
SMDno-2017-1418
Oikaisuvaatimus takaisinperintäpäätökseen

Siikalatvan kunta on hakenut muutosta 23.11.2017 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1418. Kunnan käsityksen mukaan asia on käsitelty loppuun vuonna 2002 ja mahdolliset avustusten palautukset on tilitetty Palosuojelurahastolle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 26.10.2017 tekemänsä päätöksen SMDno-2017-1418 ehtoja siten, että takaisinperinnästä luovutaan ja avustus jätetään kokonaan perimättä.

3. Hollolan kunta
SMDno-2017-1826
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut paloasema on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen käytössä ja käyttäjinä asemalla on ollut pelastuslaitoksen pelastustoimiosaston lisäksi ensihoito-osasto. Ensihoitotoimintaa asemalla hoidettiin vuosien 2000–2005 sekä 2013–2016 välisenä aikana. Ensihoitotoiminta päättyi asemalla 5.9.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminnan muutettua elokuussa 2016 valmistuneeseen Hollolan uuteen paloasemaan. Ensihoitotoiminnan käytössä on vuosien varrella ollut tiloja vaihtelevasti käytössä, maksimissaan kuitenkin n. 112 m2. Paloaseman kokonaispinta-ala on 1 819 m2.

Pelastuslaitoksen muuton jälkeen tiloista on vuokrattu Sirja Trans Oy:lle noin 45 % eli 729 m2 ja Keski-Hollolan VPK:lle noin 320 m2. Loput tilat ovat pois käytöstä sisäilmaongelmien takia.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Hollolan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1998 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensihoitotoiminnan käytössä olleista tiloista. Vuosien 2000–2005 osalta peritään takaisin yhteensä 1 968 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2000 -19.12.2014 kertynyt 1 596 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Vuosien 2013–2016 osalta peritään takaisin yhteensä 1 312 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013 -19.12.2014 kertynyt 94 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Sirja Trans Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen kokonaan perimättä.

Hollolan kunnalta peritään takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 4 969 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

4. Tvärminne FBK rf
SMDno-2017-1891
Taikaisinperintä

Pelastustoiminta on päättynyt Palosuojelurahastosta avustusta saaneella paloasemalla vuonna 2013. Palokunnalla ei ole enää toimivaa hälytysosastoa eikä autoja. Paloaseman autotalli on vuokrattu Puolustusvoimille, joka säilyttää palo- ja öljyntorjuntakalustoa rakennuksessa. Tvärminne FBK irtisanoi sopimuksensa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa johtuen palokunnan korkeasta keski-iästä. Palokunnassa ei ollut nuoria jäseniä, jotka olisivat toimintaa voineet jatkaa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tvärminne FKB:lle paloaseman uudisrakentamiseen vuonna 2003 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Tvärminne FBK:lta peritään takaisin vuonna 2003 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 19 173 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

5. Ilmajoen kunta
SMDno-2017-1842
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut paloasemaa käyttävät Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikkö. Kohteen kokonaisala on 1 840 m2, josta 268 m2, eli 14,5 %, on sairaanhoitopiirin käytössä. Ensihoitotoiminta on alkanut paloasemalla 1.12.2012 ja jatkuu edelleen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Ilmajoen kunnalle paloaseman uudisrakennukseen vuonna 2006 myönnettyä avustusta. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikön käytössä olevien tilojen osalta peritään takaisin 22 333 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.12.2012–29.1.2015 kertynyt 1 750 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Ilmajoen kunnalta peritään takaisin vuonna 2006 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

6. Peräseinäjoen kunta
SMDno-2017-1857
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saaneella paloasemalla on toiminut sairaankuljetus 1.1.2013–30.9.2014. Sairaankuljetuksen käytössä oli yhteensä 79,1 m2. Paloaseman kokonaispinta-ala on 441 m2.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Peräseinäjoen kunnalle, nykyisin Seinäjoen kaupunki, paloaseman laajentamiseen vuonna 1989 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peritään takaisin 269 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–25.7.2017 kertynyt 42 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Peräseinäjoen kunnalta, nykyisin Seinäjoen kaupunki, peritään takaisin vuonna 1989 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 311 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7. Ähtärin kunta
SMDno-2017-1829
Takaisinperintä

Ähtärin paloaseman tiloista osa (145,5 m²) on vuokrattu Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Ähtärin ensihoidon yhden ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön sekä yhden osavuorokautisen yksikön yösijoituspaikaksi. Ensihoito paloaseman tiloissa on alkanut vuokrasopimuksen mukaan 1.12.2012. Toiminta jatkuu edelleen. Ähtärin paloaseman kokonaispinta-ala (kokonaiskerrosala) on 1 135 m².

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Ähtärin kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta peritään takaisin 3 665 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.12.2012 -29.12.2014 kertynyt 273 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Ähtärin kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 938 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8. Karjaan kaupunki
SMDno-2017-1860
Takaisinperinnästä luopuminen

Palosuojelurahastosta avustusta saaneen paloaseman tiloissa on pelastustoiminta lakannut tiloissa 15.2.2013 johtuen sisäilmaongelmista. Liitteenä toimitetun raportin mukaan rakennuksessa on havaittu merkittäviä kosteus- ja homevaurioita. Pelastustoiminta on käynnistynyt uudessa paloasemassa syyskuussa 2016. Vanhaa paloasemaa käytetään kaupungin varastona.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen kokonaan perimättä.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (33 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
10.1.1 2017-1674 Ekenäs frivilliga brandkår r.f 750
10.1.2 2017-1677 Veikkolan Vapaaehtoinen Palokunta ry 7 491
10.1.3 2017-1828 Oitbacka frivilliga brandkår r.f 570
10.1.4 2017-1879 Kauklahden Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 703
10.1.5 2017-1694 Hyvinkään Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 504
10.1.6 2017-1709 Järvenpään Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 183
10.1.7 2017-1719 Rymättylän Vapaaehtoinen Palokunta ry 445
10.1.8 2017-1720 Jäkärlän Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 028
10.1.9 2017-1814 Kauhajärven Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 761
10.1.10 2017-1819 Nurmijärven Keskus Vapaaehtoinen Palokunta ry 7 054
10.1.11 2017-1831 Noormarkun Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 183
10.1.12 2017-1869 Humppilan Vapaaehtoinen Palokunta ry 878
33 550

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

2017-1779  Karhulan Vapaaehtoinen Palokunta ry
2017-1676 Kittilän Vapaaehtoinen Palokunta ry

pmvepsal