Hallituksen päätökset 13.10.2010

Hakujen avaaminen

Palosuojelurahaston hallitus julisti haettaviksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011.  Lue lisää: PSR Kalusto- ja rakennushankekirje 2011

Palosuojelurahaston hallitus julisti haettavaksi vuoden 2011 Innovaatiopalkinnon Lue lisää

 

Erityisavustuspäätökset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SMDno/2010/1191

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on 31.5.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut avustusta Yritysten paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditointikriteeristön kehittämishankkeeseen. Palosuojelurahaston hallitus jätti 31.8.2010 hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten.

Hakija on annettuun 24.9.2010 määräaikaan mennessä toimittanut vaaditut lisäselvitykset.

Hallitus päätti myöntää hakijalle 13 870 euron (100 %) avustuksen hankkeen toteutukseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustus saa olla yhteensä enintään 13 870 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus.

Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno/2010/1210

Suomen Palopäällystöliitto on 31.5.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut avustusta Ammatillisen osaamisen kehittäminen jatkohankkeeseen. Palosuojelurahaston hallitus jätti 31.8.2010 hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten.

Hakija on annettuun 29.9.2010 määräaikaan mennessä toimittanut vaaditut lisäselvitykset.

Hallitus päätti myöntää hakijalle 58 000 euron (100 %) avustuksen hankkeen toteutukseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustus saa olla yhteensä enintään 58 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.9.2012. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus.


Myönteiset muutospäätökset:

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat muutoshakemukset:

Enon Kehitysyhtiö Oy

Palosuojelurahaston johtokunta myönsi 17.4.1991 Enon kunnalle enimmäisavustukset Enon paloaseman rakentamiseen 950 000 mk 4 536 767 mk:n (763 029 euron) kustannusten perusteella; päätös 4042/761/88 ja 17.2.1993 Uimaharjun tehdaspalokunnan paloaseman rakentamiseen 950 000 mk 2 600 000 mk:n (437 289 euron) kustannusten perusteella; päätös 3248/761/91). Enon kiinteistöyhtiö Oy on ilmoittanut kirjeellä 29.6.2010 myyneensä Enon paloaseman ja Uimaharjun paloaseman Joensuun kaupungille siten, että omistusoikeus siirtyi kaupungille 31.12.2009.

Palosuojelurahaston hallitus päätti ilmoittaa Enon Kehitysyhtiö Oy:lle, että se hyväksyy 31.12.2009 tehdyn Enon paloaseman ja Uimaharjun paloaseman omistusoikeuden siirron Enon Kehitysyhtiö Oy:ltä Joensuun kaupungille eikä peri takaisin paloasemien rakentamiseen myönnettyjen Palosuojelurahaston avustusten palautusosuutta. Alkuperäisen päätöksen Dnro 3248/761/91 ehdot jäävät voimaan ja ne koskevat kiinteistökaupan myötä Joensuun kaupunkia. Valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä (päätöksentekopäivästä). Käyttöaikaa on jäljellä 17.4.2021 saakka. Mikäli Joensuun kaupunki luopuu kiinteistöistä ennen valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaisen 30 vuoden käyttöajan täyttymistä, voi tästä syntyä avustuksen takaisinpalautusvelvollisuus.


Pohjanmaan pelastuslaitos

Palosuojelurahaston hallitus on 21.4.2009 antanut Pohjanmaan pelastuslaitokselle myönteisen päätöksen miehistöauton hankintaan (hyväksyttävät enimmäiskustannukset 38 064 euroa, avustus enintään 15 226 euroa). Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa hankinnan tekemisestä, kuitenkin viimeistään 31.10.2010. Pohjanmaan pelastuslaitos on ollut yhteydessä Palosuojelurahastoon ennen 30.10.2010 määräaikaa ja ilmoittanut tilityksen viivästymisestä. Hakija on 7.10.2010 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt, että tilityksen tekemiseen myönnettäisiin jatkoaikaa 31.3.2011 saakka. Hakija on perustellut jatkoaikapyyntöä taloudellisella tilanteella. Hankinta on jouduttu siirtämään vuoden loppuun, jotta rahoituksen riittävyys varmistuu. Tarjouskilpailu auton hankinnasta päättyy 8.10.2010. Hallitus päätti muuttaa Pohjanmaan pelastuslaitokselle annettua päätöstä SMDno/2009/939 siten, että miehistöauton hankkimista koskeva tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2011. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu.


Sopimuspalokuntien pienavustukset ja ei hyväksytyt kustannukset                                         

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:                                                                         

SMDno          Saaja                                                       

SMDno/2010/1462             Grankulla FBK rf                                       283                                     

SMDno/2010/1617             Köyliön Vuorenmaan VPK ry              2 059                                  

SMDno/2010/1797             Punkaharjun VPK ry                                1 368                                  

SMDno/2010/1723             Rautpohjan VPK ry                                   2 819                                  

SMDno/2010/1659             Saarenkylän VPK ry                                  4 777                                  

SMDno/2010/1753             Uuraisten VPK ry                                      1 440                                  

SMDno/2010/1838             Lemun VPK ry                                          882                                     

Yhteensä;                                                                                                   13 628                                


Avustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta     

Grankulla FBK rf SMDno/2010/1462                                              

Arvoltaan 1955,09 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008-1180/Tu-394) mukaisen määräajan jälkeen. Avustusta ei myönnetty pesukoneen ja juhla-asusteiden hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelunrahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.        

Punkaharjun VPK ry SMDno/2010/1797                                                               

Avustusta ei myönnetty lippalakkien ja kuntoiluvälineiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §: ssä tarkoitetulla tavalla.         

Johanna Herrala