Ta ställning till propositionen om revidering av räddningslagen!

Inrikesministeriet har färdigställt propositionen till revidering av räddningslagen (468/2003). De viktigaste punkterna i propositionen rör förebyggande av olyckor, befolkningsskyddssystemet och byggande av skyddsrum. Målet är även att genomföra andra eventuella nödvändiga ändringar i räddningslagen. Den nya räddningslagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. På detta forum kan du kommentera propositionen fram till den 1 februari 2010.


Centrala förslag till revidering av räddningslagen


 • I propositionen har bestämmelserna i räddningslagen vid behov uppdaterats och lagens struktur har förnyats så att man tydligare än tidigare kan se vilka skyldigheter olika instanser har.
 • När det gäller förebyggande av olyckor är förslaget att övergå från den nuvarande verksamheten, som i stor utsträckning bygger på kvantitativa brandsynsmål, till övervakning som grundar sig på riskutvärdering.
 • Förslaget är att räddningsverken ska genomföra övervakningen i enlighet med en övervakningsplan som antagits för en viss tid. Brandsynerna som ingår i övervakningsplanen ska bli avgiftsbelagda. Avsikten med att göra brandsynerna avgiftsbelagda är att förbättra räddningsverkens förutsättningar att sköta brandsynerna och utveckla åtgärder för att förbättra säkerheten. Om de beredskapsskyldigheter och andra skyldigheter som föreskrivs i räddningslagen har skötts korrekt i byggnaden behöver brandsyn inte förrättas lika ofta. Om man har försummat skyldigheterna förrättas brandsyn oftare så att byggnadens säkerhetsnivå kan styras till den nivå som krävs i lagen. Man kan även ta ut extra avgifter för övervakning av att de korrigeringar som påpekas vid brandsynen genomförs
 • I vårdinrättningar och bostäder som hör till service- eller stödboende ska man enligt den nya lagen även göra en utredning om utrymningssäkerheten, som regleras och definieras noggrannare än de nuvarande säkerhetsutredningarna. Om man upptäcker brister i säkerheten kan man från fall till fall begära att lokalerna skyddas med exempelvis automatisk släckningsutrustning.
 • När det gäller i synnerhet riskplatser (t.ex. stödbostäder för missbrukare) ska bestämmelserna kompletteras genom att ålägga myndigheter skyldighet att samarbeta effektivare än i dag för att minska olycksriskerna.
 • I bestämmelserna om byggnaders brand- och utrymningssäkerhet betonas bland annat den skyldighet som byggnadens ägare och innehavare har att hålla byggnaden och dess omgivning i sådant skick att det finns liten risk för att eldsvåda och anlagda bränder uppstår. I de nya bestämmelserna betonas även kravet på byggnaders utrymningssäkerhet.
 • Bestämmelserna om uppgörande av öppen eld, hyggesbränning och relaterad anmälningsplikt har gjorts striktare i lagförslaget.
 • Bestämmelserna om sotning är i lagförslaget i stort sett de samma som tidigare. Den nya lagen innehåller dock en ny skyldighet att hålla stegar i skick för att förbättra sotarnas arbetarskydd. Det nuvarande sotningssystemet anses säkra sotningstjänsterna i synnerhet i glesbygder.
 • Förslaget är att skyldigheten att utarbeta en räddningsplan för byggnader tydligare än tidigare ska åläggas byggnadens innehavare, när den i dag delas av byggnadens ägare och innehavare. Räddningsplaner för offentliga tillställningar ska få mer detaljerade bestämmelser.
 • Bestämmelserna om brandvarnare har kompletterats genom att verksamhetsutövare för service- och stödboende blir skyldiga att förse byggnaden med ändamålsenliga brandvarnare, något som i dag är ålagt invånarna.
 • Bestämmelserna om byggande av skyddsrum har förnyats och den yta som utgör grunden för byggnadsplikten ska höjas från nuvarande. Man kommer även att överge föreskrivningen av skyddsorter, som har varit ett stelt och centralförvaltningsstyrt system, samt den förknippade skyldigheten att inrätta allmänna skyddsrum. Man kommer att överge skyldigheten att inrätta skyddsrum i gamla byggnader i samband med ombyggnad och effektivisera reparationen av gamla skyddsrum i enlighet med rådande hotbilder.
 • Enligt den nya lagen ska en person som på eget initiativ deltagit i en räddningsuppgift få ersättning av räddningsverket för personliga kläder, arbetsredskap och personlig utrustning som har förstörts eller förkommit i samband med räddningsuppgiften. På motsvarande sätt ska staten betala olycksersättning till en person som har skadat sig under det att han eller hon på eget initiativ har hjälpt ett olycksoffer.
 • Bestämmelserna om frivilligverksamhet finns i ett eget kapitel i lagen och har reviderats genom att man infört bestämmelser om främjande av frivilligverksamhet, företagshälsovård för avtalsbrandkårer och arbetarskydd.
 • Förutom ovanstående ändringar innehåller utkastet till proposition många andra detaljerade ändringar, vars syfte är att förbättra räddningsväsendet och möjligheterna att förebygga olyckor och agera på ett effektivt sätt när olyckor inträffar.

Material på nätet


Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny räddningslag: http://www.pelastustoimi.fi/raddningslag/


Projektansvarig:

Lagstiftningsrådet Mika Kättö, Inrikesministeriet, tel (09) 160 42975, e-post mika.katto@intermin.fi


Nyckelfrågor:

 1. I Finland dör i genomsnitt 100 personer varje år i bränder. Det är ca tjugo personer per en miljon invånare. Motsvarande siffra i Sverige är elva, i Norge fjorton och i England sex. 40 % av de bostäder där det inträffat bränder som lett till döden hade inte brandvarnare, vilket bestämmelserna förutsätter. Brandorsaker har varit i synnerhet oförsiktig rökning i samband med att personens funktionsförmåga har försvagats på grund av alkohol, läkemedel eller droger. Två tredjedelar av de som dött i bränder var män. Avsikten med lagförslaget är att förbättra brandsäkerheten genom att bland annat förbättra upplysningen och rådgivningen, i större mån än tidigare inrikta brandsynerna enligt riskerna, strama åt kraven på utrymningssäkerhet i vårdinrättningar och service- och stödboende samt ålägga verksamhetsutövare för service- och stödboende att ta hand om brandvarnarna. Hur viktiga tycker du att dessa ändringar är, och med vilka andra saker och åtgärder som regleras i räddningslagen kunde man förbättra brandsäkerheten?
 2. Enligt förslaget ska skyddsrum endast byggas i de byggnader som har en våningsyta på över 800 m2. För industri-, produktions-, lager- och samlingsbyggnader är gränsen för skyldigheten att bygga skyddsrum 1 500 m2. Enligt gällande räddningslag ska skyddsrum inrättas för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt eller byggnadsplats, om våningsytan är minst 600 m2 och byggnaden eller byggnadsgruppen används som bostad eller arbetsplats. Tycker du att förslaget har träffat rätt?
 3. Vad saknas i propositionen, eller vad har man inte beaktat tillräckligt?


På detta forum kan du kommentera propositionen fram till den 1 februari 2010:

http://raddningslag.pelastustoimi.net/viewtopic.php?f=3&t=3


bearbeta: 7.1.2010

pmvepsal