Blog Archives

Mikäli hyvinvointialue ei vuokraa paloasematiloja 1.1.2023 lähtien kuin 3 + 1 vuotta, voidaanko rahaston myöntämä avustus periä takaisin, mikäli aseman käyttötarkoitus muuttuu?

Mikäli hyvinvointialue päättäisi olla vuokraamatta avustusta saanutta asemaa 3 + 1 vuoden siirtymäajan jälkeen, ei avustusta perittäisi takaisin, vaan sovellettaisiin Lakia sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (68 §). (päiv. 17.5.23)

Kuinka paljon ennakkoa apurahalle voi hakea?

Ennakkoa voi hakea esimerkiksi 4 400 euroa eli kahden kuukauden kuukausimaksun verran. Tämän lisäksi apurahaa voi anoa maksettavaksi esimerkiksi joka toinen kuukausi, tällöin 4 400 euron summalla. MELA-maksu maksetaan kuitenkin yhdellä kertaa saapunutta tositetta vastaan. Tarkkaa päivämäärää ei maksatukselle voi sopia, mutta tästä voi hakuvaiheessa esittää toiveen, milloin maksatukset toivottaisiin saatavan. (päiv. 17.5.23)

Vuonna 2022 kalustohankkeiden avustuspäätökset tehdään toukokuussa. Usein kaluston hankinta ja avustuksen maksu tulee ajankohtaiseksi vasta myöhemmin. Jos kaluston hankinta ja maksu ajoittuu pelastuslaitosten osalta vuoteen 2023, niin voidaanko avustus maksaa hyvinvointialueelle, jonka omistukseen kalusto siirtyy?

Kunkin päätöksen osalta noudatetaan päätöksentekohetkellä voimassa olevaa lakia. Avustuksen maksu on vuonna 2022 tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät voimaanpanolain nojalla yleisseuraantona alueen pelastustoimilta hyvinvointialueille. Näin ollen myös oikeus avustuksen maksuun. Avustuspäätös annetaan alueen pelastustoimelle vuonna 2022. Avustettavan kaluston siirryttyä 1.1.2023 hyvinvointialueen omistukseen, tämän ajankohdan jälkeen maksettavat avustukset maksetaan hyvinvointialueelle. (päiv. 17.5.23)  

Ovatko rahaston sihteeristöltä pyydetyt asiakirjat maksuttomia?

Kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse, ei siitä peritä maksua (Sisäministeriön päätös tiedon esille hakemisen maksuista 21.1.2021 SM2037102). Asiakirjapyyntö tulee yksilöidä selkeästi. Tiedon esille hakemisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu voidaan kuitenkin periä erityisiä toimenpiteitä vaativasta asiakirjapyynnöistä. Maksu voidaan periä, kun pyydetty asiakirja ei julkisuuslain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä…

Onko sopimuspalokunnan saama sopimuskorvaus tai jäsenten maksamat kannustinjäsenmaksut sellaista tuloa tai avustusta, joka otetaan huomioon Palosuojelurahaston pienavustusta myönnettäessä?

Sopimuspalokunnan saama sopimuskorvaus ei ole sellaista tuloa, joka otetaan huomioon Palosuojelurahaston pienavustusta myönnettäessä. Myöskään yhdistyksen jäsenmaksut tai kannatusjäsenmaksut eivät ole sellaisia tuloja tai avustuksia, jotka otetaan huomioon avustuksen määrässä. (päiv. 17.5.23)

Tuleeko rakentamisen aloittamisesta ilmoittaa Palosuojelurahastoon erikseen?

Rakentamisen aloituksesta ei tarvitse toimittaa erillistä ilmoitusta, jos rakentaminen aloitetaan päätöksessä mainitussa aikataulussa eli avustuksen myöntövuoden aikana. Jos rakentamisen aloitus viivästyy päätöksessä mainitusta, tulee rahastoon lähettää asiasta muutoshakemus. Pohja muutoshakemuksen tekemiseen löytyy sivuiltamme https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin. (tark. päiv. 17.5.23)