Blog Archives

Käyttäjän palontorjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten huomioiminen Prometheus-mallin simulaatioissa – llmatieteen laitos

VN/34077/2021 Maastopalojen simulointi- ja ennustemallit ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa palojen torjunnassa ja hallinnassa. Viime vuosina Suomessa paloriskin tunnistamiseen ja palontorjunnan suunnitteluun on käytetty kanadalaista, elliptiseen aaltosimulaatioon perustuvaa Prometheus-mallia, joka käyttää lähtötietoinaan mm. topografiaa ja säätietoja sekä paikkaan sidottuja paloainesluokkia. Leviämismallin ensimmäinen versio on pelastustoimen käytettävissä Ilmatieteen laitoksen Ilmanet-palvelussa. Viimeksi mallin toimintaa on kehitetty ja…

Palokuntanuorisotyön uudistamishanke – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

VN/33982/2021 Hankkeen aikana selvitetään palokuntanuorisotyön nykytila valtakunnallisesti. Sen ulkoiset ja sisäiset haasteet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet. Osaamistarvekyselyllä selvitetään nykyisen palokuntanuorten ja nuorten ohjaajien, kouluttajien ja johtajien kurssien sisällön ja toteutustapojen nykyaikaisuus. Hankkeessa selvitetään myös mm. kurssijärjestelmän nuorten koulutuksessa käytettävät tulevaisuuden metodit, eli miten palokuntanuorten kursseja halutaan jatkossa suoritettavan. Hankkeen aikana kerätään ja tuotetaan palokuntanuorten viikkoharjoituksiin…

Virpa 3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö – Jatkokehittäminen, levittäminen ja tiedottaminen – Turun ammattikorkeakoulu Oy

VN/33612/2021 Virpa3-jatkohanke tähtää päättämään vuonna 2018 Turun AMK:lla aloitetun tutkimustyöjakson. Virpa3-hanke on jatkoa Virpa1 ja Virpa2 hankkeille. Virpa3-hankkeen päätavoite on varmistaa että, mahdollisimman monet suomalaisnuoret parantavat paloturvallisuuden tiedot ja taidot pelin avulla. Virpa3-hankkeen ensisijainen tavoite on varmistaa, että mahdollisimman moni lapsi oppii paloturvallisuutta digitaalisen oppimisympäristön, Virpa–Palomestari-mobiilipelin avulla. Peli viedään entistä tehokkaammin kouluihin opetussisältöjen, kuten ympäristöopin,…

Pelastustoimen tutkimuspäivät 2022 – Pelastusopisto

VN/33630/2021 Hankkeella on tarkoitus toteuttaa Pelastustoimen Tutkimuspäivät kesäkuussa 2022. Pelastusopisto on järjestänyt 11 kertaa kutsuseminaarina Pelastustoimen tutkijatapaamisen ja 2 kertaa Pelastustoimen tutkimuspäivät. Vuoden 2020 Pelastustoimen tutkimuspäivät jouduttiin perumaan ja vuoden 2021 tutkimuspäivät pidettiin ainoastaan etäyhteyden välityksellä Covid-19-pandemian vuoksi. Vuoden 2022 Pelatustoimen tutkimuspäivien teema on Tiedon analysointi ja tietoperusta pelastustoimessa. Pelastustoimen tutkimuspäivät toteutetaan kutsutilaisuutena Pelastusopistolla kesäkuussa…

European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP) – Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy

VN/33599/2021 Sandwich-paneeleja on käytetty Suomessa yhä enemmän esim. teollisuus- ja liikerakennuksissa sekä varastoissa sen erinomaisen energiatehokkuuden ja nopean rakennusajan ansiosta. Tuotteiden on täytettävä kaikki paloturvallisuusmääräykset, jotta ne ovat CE-merkinnän mukaisia ja niitä voidaan käyttää Suomen markkinoilla. Asiaankuuluvien palomääräysten ja -standardien monimutkaisuuden vuoksi ymmärryksen taso kuitenkin vaihtelee paneelivalmistajilla ja viranomaisilla ja tästä syystä joissakin rakennustuotteissa voi…

Stipendit Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille – Pelastusopisto

VN/33634/2021 Hankkeen tavoitteena on palkita onnettomuuksien ehkäisyn opinnoissa menestyneitä pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneita opiskelijoita. Pelastusopisto jakaa neljä 500 euron suuruista stipendiä pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille opiskelijoille. Stipendit myönnetään kaksi kertaa vuodessa lukukausien päätösjuhlissa, touko- ja joulukuussa. Stipendit jaetaan henkilöille, joilla on kiitettävä arvosana opinnäytetyöstä ja paras arvosana onnettomuuksien ehkäisyn opintokokonaisuudesta. Hankeaika 1.1. – 31.12.2022.

Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa – Suomen Palopäällystöliitto ry

VN/34079/2021 Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa on kampanja, joka kehottaa meistä jokaista käyttäytymään tieliikenneonnettomuuspaikan kohdatessaan asiaankuuluvalla tavalla. Kampanja pyrkii ohjeistamaan kansalaisia ohittamaan onnettomuuspaikan turvallisesti, lisäonnettomuudet välttäen sekä auttajien työturvallisuuden taaten. Kampanjan tavoitteena onkin kansalaisten tietoisuutta lisäämällä vähentää onnettomuuksien määrää, parantaa tieliikenneonnettomuuspaikoilla työskentelevien turvallisuutta ja suojella onnettomuuksien osallisten ja onnettomuuspaikoilla työskentelevien yksityisyyttä. Hankkeen mediakampanjan on tarkoitus…

Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla – Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

VN/33641/2021 Tavoite on kehittää pelastajien fyysistä toimintakykyä tukevia toimintamalleja, joilla on positiivinen vaikutus niin yksilöille kuin organisaatioillekin. Sairauspoissaolojen vähentyminen sekä työurien pidentyminen saavutetaan tukemalla henkilöstön työssä jaksamista ja motivaatiota kokonaisvaltaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa tutkia ja kehittää toimintamalleja pelastajien fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Hankkeen tavoitteena on kestävien, käytännöllisten, kustannustehokkaiden ja helposti monistettavien sekä skaalattavien ratkaisujen löytäminen helpottamaan…

Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen – Pelastusopisto

VN/33601/2021 Hankkeen tavoitteena on kehittää onnettomuuksien ehkäisyn osaamista ja osaamisen hallinnan järjestelmää pelastustoimessa. Hankkeessa päivitetyt, pelastusalan yhteiset onnettomuuksien ehkäisyn osaamisvaatimukset mahdollistavat osaamisen hallinnan kokonaisuuden jatkokehittämisen. Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittämisen taustalla on ollut tarve yhtenäistää laadultaan ja sisällöltään pelastuslaitosten tuottamia onnettomuuksien ehkäisyn palveluja. Pelastuslaitosten nykyinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaympäristö vaatii myös aiempaa selkeästi laajempaa ja monipuolisempaa osaamista.…

Miehittämätön ilmailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS) – Pelastusopisto

VN/33429/2021 Hankkeen päätavoitteena on luoda UAS-toiminnan jatkokoulutus sekä pelastustoiminnan johtajien koulutus pelastustoimeen. Hankkeessa tuotettavien jatkokoulutuksien ja oppimateriaalien avulla syvennetään UAS-toiminnan osaamista kaikilla pelastustoimen tasoilla, jolloin kokonaisturvallisuus paranee kaikkien miehittämättömien ilma-alusten kanssa toimivien kesken. Pelastustoiminnan johtajien tulee tietää UAS-toiminnan kyvyt ja mahdollisuudet osana pelastustoimintaa, jotta miehittämättömien ilma-alusten käyttäminen on asianmukaista ja tehokasta. Hankkeessa toteutetaan miehittämättömien ilma-alusten…