Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi – Aalto-yliopistoVN/14165/2021 Tutkimushankkeessa pyritään parantamaan kosteiden betonirakenteiden turvallisuutta kehittämällä simulointityökalua, jonka avulla on mahdollista simuloida ainakin osaa kuumentuvassa betonissa tapahtuvista ilmiöistä. Työssä laajennetaan FDS -palosimulointiohjelman lämmönsiirtomallia niin, että se pystyy laskemaan myös kaasumaisten aineiden kuljettumisen huokoisissa seinärakenteissa. Tulosten avulla voidaan entistä paremmin huomioida betonin vaurioitumisriskit paloteknisessä suunnittelussa ja riskianalyyseissä, sekä ennustaa ja arvioida betonirakenteiden vaurioiden korjaustarve onnettomuustutkinnan yhteydessä. Tutkimus lisää ymmärrystä betonin käyttäytymisestä, ja tuottaa uuden menetelmän näytekappaleen kosteuden mittaamiseksi palokokeissa.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen