Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa – Sami KermanSMDno-2017-2034 Väitöskirja tarkastelee osaamisen johtamista ja strategista henkilöstöresurssien kehittämistä (myöh. SHRD) pelastustoimessa. SHRD:n keskeisten tematiikkojen, oppimisen, suorituskyvyn ja muutoksen (ks. esim. Gilley & Maycunich 2000), lisäksi työssä tarkastellaan Otalan (2002) jaottelun mukaisesti mm. kovia ja pehmeitä taitoja, sosiaalista pääomaa sekä muutosvalmiutta ja henkilökohtaista resilienssiä. Työssä tarkastellaan osaamisen omistajuutta toisaalta yksilön, mutta ennen kaikkea organisaation näkökulmasta. Pelastustoimen henkilöstöresurssien kehittämistä ja henkilöstöjohtamista tarkastellaan Garavanin (1991) ja McCrackenin ja Wallacen (2000) jaottelulla, jonka mukaan organisaation HRD:n strategista kypsyyttä arvioidaan yhdeksällä osa-alueella. Työn empiirinen osuus koostuu valikoiduille pelastuslaitoksille suunnatusta henkilöstökyselystä, eri organisaatiotasoilla työskentelevien työntekijöiden ryhmähaastatteluista sekä HRD:sta vastaavien henkilöiden haastatteluista. Empiirisellä aineistolla tarkastellaan pelastuslaitosten strategista HRD:ta ja sen kehittämisnäkymiä sekä työntekijöiden ja HRD-vastaavien näkemyksiä osaamisen omistajuudesta. Väitöskirjan työstö on tällä hetkellä tauolla.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen