Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – Rakennuspalojen ennakointi muuttuvassa Suomessa – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/14002/2021 Paljon näkyvyyttä saaneessa ennakoivan analytiikan tutkimushankkeessa vuodelle 2021 kartoitettiin ulkomailla käytössä olevien algoritmipohjaisten riskianalyysiä tuottavien alustojen käyttöä ja soveltamismahdollisuuksia onnettomuuksien ennakoinnissa. Tämän jatkohankkeen tarkoituksena on kehittää ennakoivan analytiikan tutkimushankkeessa löydettyjä tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen menetelmä kartoittaa rakennuspaloriskin siten, että kohteita voidaan priorisoida algoritmin laskeman riskiluvun perusteella. Tuotetut menetelmät auttavat kohdentamaan pelastustoimen palveluita aiempaa riskiperusteisemmin. Algoritmipohjainen lähestyminen mahdollistaa hyvin erilaisten ilmiöiden ennustamisen, joten hankkeen löydökset voivat hyödyttää myös muita viranomaisia ja julkishallinnon toimijoita. Hankkeessa laaditaan tietolupapyynnöt jatkohankkeen kannalta relevanteille tahoille. Jatkohankkeessa tavoitteena on hyödyntää kaikkea pelastuslaitoksilta saatavaa tietoa.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen