Understöd

Understöd beviljas för olika syften

Enligt prövning kan allmänna understöd och specialunderstöd beviljas ur fonden för projekt som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten. Specialunderstöden är vanligtvis högst 50 % av projektets totala kostnader och de allmänna understöden är högst 75 % av verksamhetens totala kostnader. Understöden betalas i huvudsak i efterhand åt den som beviljats understödet.

Understöden delas i fyra huvudklasser:

De allmänna understöden

De allmänna understöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen för upplysning och rådgivning, utbildning, utveckling av brandkårsverksamheten samt övrig eventuell verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten. Läsa mera

Specialunderstöden

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering. Läsa mera

Understöd för utrustning och byggande

Understöd för utrustning och byggande beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet. Understöd kan också beviljas för systemanskaffningar. Läsa mera om materiel | Understöd för byggande

Mindre understöd för avtalsbrandkårer

Mindre understöd för avtalsbrandkårer beviljas för avtalsbrandkårer som har ett ikraftvarande brandkårsavtal. Genom understöden stöds effektiviseringen av alarmberedskapen eller sådana materielanskaffningar som stöder förbättringen av arbetssäkerheten. Understöd beviljas också sådana anskaffningar som stöder den frivilliga brandkårens fortsatta verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Läsa mera

Ansökningstider

Vid sökande av understöd följs i huvudsak utsatta datum. Specialunderstöd kan sökas två gånger om året, understöd för materiel och byggnadsprojekt en gång om året. Mindre understöd för avtalsbrandkårer kan sökas året runt.