Allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

De allmänna understöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen för upplysning och rådgivning, utbildning, utveckling av brandkårsverksamheten samt övrig eventuell verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten.

Aktuellt

Inom statsförvaltningen pågår ett omfattande projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Statsbidragsmyndigheterna övergår till en ny verksamhetsmodell för statsunderstöd och inför stegvis webbtjänster som stöder modellen. Syftet med den gemensamma verksamhetsmodellen och det gemensamma systemet är att förbättra statsunderstödens genomslagskraft, effekter, transparens och enhetlighet. Brandskyddsfonden har deltagit i projektet redan i några år och är det första pilotobjektet i projektet. Från och med 2022 görs ansökan om allmänt understöd via tjänsten Sökunderstöd.fi.

De allmänna understöden 2023

De allmänna understöden 2022