Mindre understöd till avtalsbrandkårer

Mindre understöd till avtalsbrandkårer beviljas för avtalsbrandkårer som har ett ikraftvarande brandkårsavtal. Genom understöden stöds effektiviseringen av alarmberedskapen eller sådana materielanskaffningar som stöder förbättringen av arbetssäkerheten. Understöd beviljas också sådana anskaffningar som stöder den frivilliga brandkårens fortsatta verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Mindre understöd för avtalsbrandkårer kan sökas året runt.

Specialvillkor som gäller avtalsbrandkårer

För de specialunderstöds del som beviljas till avtalsbrandkårer tillämpas en prisgräns på 20 000 euro (innerhåller moms) för anskaffningen eller projektet.

Prisgränsen avser

  • materielets enhetspris
  • sammanräknade kostnader för projekt i ansökningar som hänför sig till anskaffning eller ombyggnad av fast egendom, byggnad eller lägenhet som finns i en byggnad.

Understöd för projekt som underskrider prisgränsen ansöks utan utsatt tid som mindre understöd. Understöd för projekt som överskrider prisgränsen görs ansökan vid den utsatta tid som angetts på sidan Understöd för byggande eller Understöd för materiel.

Aktuellt

Brandskyddsfonden aktuellt

Fonden övergår stegvis till att genomföra utlysningar av understöd via statsförvaltningens gemensamma tjänst Sokunderstod.fi.
År 2023 kan ansökningar om mindre understöd skickas till fonden på nuvarande sätt per e-post fram till den 30 november.


År 2024 söks mindre understöd till avtalsbrandkårer via tjänsten Sokunderstod.fi. Alla Brandskyddsfondens understöd börjar stegvis utlysas via tjänsten. Det är viktigt att avtalsbrandkårerna i god tid ansöker om de fullmakter som behövs.
Fondens informationspaket om kommande ändringar:

Information om Sokunderstod.fi och Suomi.fi till avtalsbrandkårerna

****************************************************

Det har gjorts ändringar i utlysningen av mindre understöd till avtalsbrandkårer 2022. För varje enskilt fondstyrelsemöte sänds endast en ansökningsblankett som innehåller alla de anskaffningar för vilka understöd söks. De fakturor som gäller projektet jämte anteckningar om betalning ska bifogas numrerade i den ordning som de anges på ansökningsblanketten. I ansökan ska dessutom anges betalningsdagen för anskaffningen, detta för att säkerställa att tidsfristen på ett år för anskaffningen inte har överskridits. Prisgränsen för mindre understöd är fortsättningsvis 20 000 euro (inkl. moms). Ansökan om understöd ska vara framme hos fonden senast ett år efter det att anskaffningen har betalats.

Ansökningarna skickas till fonden endast elektroniskt. Ansökan ska dateras och av den ska framgå namnet på och tjänsteställningen för den som gjort ansökan. Ansökningsmaterialet ska vara framme hos fonden senast tre veckor före mötestidpunkten.

Ansökningsanvisningar

Blanketter

Ansökningsblankett

Utlåtandeblankett