Mindre understöd till avtalsbrandkårer

Mindre understöd kan beviljas avtalsbrandkårer som har ingått ett brandkårsavtal enligt 2 a § i räddningslagen (379/2011) med välfärdsområdet. Understöd kan också beviljas brandkårsföreningar och andra sammanslutningar som är verksamma inom räddningsbranschen och som har ingått avtal med välfärdsområdet om att sköta uppgifter som hör till räddningsverksamheten när det gäller den funktion som understöds. Genom understöden stöder man anskaffningar som bidrar till att effektivisera larmberedskapen eller öka arbetssäkerheten. Understöd beviljas också för sådana anskaffningar som stöder de frivilliga brandkårernas fortsatta verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Genom understöden förbättras också förutsättningarna för brandkårernas ungdomsverksamhet och stöds ungdomarna i hobbyverksamheten. Sedan den 1 januari 2024 har mindre understöd sökts via tjänsten Sokunderstod.fi, som upprätthålls av Statskontoret. Fonden tar inte längre emot ansökningar per e-post.

En prisgräns på 20 000 euro

I fråga om mindre understöd som beviljas avtalsbrandkårer är prisgränsen för anskaffningen 20 000 euro (inkl. moms). Med prisgränsen avses enhetspriset för materielen eller någon annan anskaffning (inkl. moms).

  • När det gäller anskaffning av utrustning eller materiel kan de sammanlagda kostnaderna i ansökan dock överstiga 20 000 euro, förutsatt att kostnaden för en enskild anskaffning inte överstiger 20 000 euro (inkl. moms).
  • När det gäller byggprojekt får de sammanlagda kostnaderna i ansökan inte överstiga 20 000 euro (inkl. moms). I fråga om byggprojekt avses med prisgränsen på 20 000 euro (inkl. moms) de totala kostnaderna för byggprojektet.

Med samma ansökan om mindre understöd kan understöd sökas för flera anskaffningar eller projekt vars värde understiger 20 000 euro. För projekt som överskrider prisgränsen kan understöd sökas en gång om året i samband med ansökan om understöd för materiel- eller byggprojekt. Då används blanketter för ansökan om understöd för materiel- eller byggprojekt och följs ansökningsanvisningar som gäller materiel- eller byggprojekt.

Aktuellt

Brandskyddsfonden aktuellt

Fonden övergår stegvis till att genomföra utlysningar av understöd via statsförvaltningens gemensamma tjänst Sokunderstod.fi. År 2024 söks mindre understöd till avtalsbrandkårer via tjänsten Sokunderstod.fi. Alla Brandskyddsfondens understöd börjar stegvis utlysas via tjänsten. Det är viktigt att avtalsbrandkårerna i god tid ansöker om de fullmakter som behövs.

Fondens informationspaket om ändringarna:

Information om Sokunderstod och Suomi.fi till avtalsbrandkårerna (uppdaterad den 20 november 2023)

****

Understödsprocenten för mindre understöd uppgår till 50 procent av de godtagbara kostnaderna för den anskaffning som beviljas understöd. Understödsprocenten för ungdomsavdelningarnas anskaffningar uppgår dock till 75 procent av de godtagbara kostnaderna när det gäller följande anskaffningar: skyddsutrustning för ungdomsavdelningarna och förvaringsskåp för utrustning, lägertält som används gemensamt av barn och unga samt kostnader för arrangemang av och små materialanskaffningar för utbildningsevenemang, evenemang om säkerhetskommunikation eller andra evenemang för barn och unga. Understöden beviljas efter prövning.

Ansökan om understöd ska vara framme hos fonden senast ett år efter förfallodagen för fakturan för anskaffningen. Tidsfristen på ett år räknas från den tidpunkt då ansökan kommit in till fonden.

Till ansökan ska bifogas de fakturor för anskaffningen eller projektet som överstiger 5 000 euro (inkl. moms). Anteckningarna om betalning behöver inte längre lämnas in. Fonden kontrollerar anteckningarna om betalning av fakturor genom stickprov, vilket betyder att anteckningarna ska sändas till fonden på begäran. Genom kontrollåtgärder övervakas att fakturorna betalas som sig bör.

Ansökningsmaterialet ska skickas senast tre veckor innan fonden har sitt möte.

Ansökningsanvisningar och blanketter

Ansökningsblanketter

Mindre understöd för 2024 söks via tjänsten Sokunderstod.fi, som upprätthålls av Statskontoret.

Övriga blanketter för ansökan finns på denna sida.

Obligatoriska bilagor

Läs också om Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag för föreningshus.