Usein kysytyt kysymykset

Rahaston avustukset ovat valtionavustuksia ja niitä säätelee valtionavustuslaki (688/2001). Palosuojelurahasto toimii avustusta myöntäessään valtionapuviranomaisena. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää yleisavustusta ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää myös valtion virastoille ja laitoksille.Ennakkoa voi hakea esimerkiksi 4 400 euroa eli kahden kuukauden kuukausimaksun verran. Tämän lisäksi apurahaa voi anoa maksettavaksi esimerkiksi joka toinen kuukausi, tällöin 4 400 euron summalla. MELA-maksu maksetaan kuitenkin yhdellä kertaa saapunutta tositetta vastaan. Tarkkaa päivämäärää ei maksatukselle voi sopia, mutta tästä voi hakuvaiheessa esittää toiveen, milloin maksatukset toivottaisiin saatavan.

Mikäli hyvinvointialue päättäisi olla vuokraamatta avustusta saanutta asemaa 3 + 1 vuoden siirtymäajan jälkeen, ei avustusta perittäisi takaisin, vaan sovellettaisiin Lakia sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (68 §).

Kyllä voidaan, koska avustus on myönnetty kunnalle. Sillä, että hyvinvointialue on jo toiminnassa, ei ole merkitystä.

Kalustohankehaussa kaluston voi hankkia aikaisintaan sinä vuonna, kun kalustoavustus myönnetään. Kalustohankehaussa on mahdollista siis hakea avustusta ainoastaan kalustoon, jota ei ole maksettu ennen avustuksen myöntövuotta.

Rakennushankeavustuksia ei myönnetä hankkeisiin joiden peruskorjaus tai uudisrakentaminen on aloitettu ennen avustuspäätöksen saamista. Rakentamisen saa aloittaa vasta avustuspäätöksen saamisen jälkeen. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, kun rakentamiseen liittyvää toimintaa on aloitettu. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee olla valmiina jo ennen avustushakemuksen lähettämistä.

Sopimuspalokuntien pienavustusta, jonka hankintahinta on alle 12 500 euroa (sis. alv), haetaan takautuvasti jo hankittuun kalustoon vuoden sisällä hankinnan maksamisesta.

Kokouskäsittelyyn tuleva materiaali tulee toimittaa Palosuojelurahaston virkapostiin vähintään kolme viikkoa ennen rahaston hallituksen kokousta. Kokousmateriaali lähetetään viikkoa aiemmin hallituksen jäsenille tiedoksi. Sihteeristö valmistelee saapuneesta materiaalista päätösesitykset rahaston hallituksen kokoukseen.

Pienavustusta voidaan hakea ilman erillistä hakuaikaa ympäri vuoden hankinnan tekemisen jälkeen. Avustushakemus tulee lähettää viimeistään vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta. Hankinnan maksupäivä tulee todentaa liittämällä hakemukseen hankintaa tai hanketta koskevat laskut ja laskujen maksumerkinnät.

Sähköisesti jaeltu päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista 13/2003, 19 § 2 momentti), jollei muuta näytetä.

Palosuojelurahasto voi avustaa vain sellaisia sopimuspalokuntien ajoneuvohankintoja, jotka voidaan ajoneuvolain mukaisesti rekisteröidä pelastusautoksi. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää avusta ajoneuvolain (82/2021) 30 §:n perusteella kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvoihin tai miehistöautoon, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. Esimerkiksi miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa seitsemälle henkilölle, ei täytä pelastusauton määritelmää sopimuspalokuntien osalta eikä tätä ajoneuvoa voida ajoneuvolain mukaisesti rekisteröidä pelastusajoneuvoksi.

Vanhoja (ennen vuotta 2010 tehtyjä) rahaston tekemiä avustuspäätöksiä ja asiakirjoja säilytetään paperisina Kansallisarkistossa, josta niitä voi tilata (maksullinen palvelu). Tilaukset tulee yksilöidä ja ne tehdään osoitteeseen: kirjaamo@arkisto.fi. Puhelin 029 533 7400 (tietopyynnöt asiakirjoista arkisin klo 10–15). Tiedostojen ja paperikopioiden hinnat ovat seuraavat:

  • Irtopaperit A4 0,74 euroa/sivu
  • Irtopaperit A3 1,47 euroa/sivu
  • Sidotut asiakirjat 1,47 euroa/sivu
  • Laskutuslisä 5 euroa
  • Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,50 euroa
  • Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,80 euroa
  • Toimitusmaksu 6,50 euroa, jos kopiot lähetetään kirjeitse.
  • Aineiston keräysmaksu on ensimmäisen puolen tunnin ajalta ilmainen. Tämän jälkeen maksu on aina 22,05 euroa alkavalta puolelta tunnilta.

Kopiot julkisista asiakirjoista lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Vuoden 2013 jälkeen tehdyistä avustuspäätöksistä voi pyytää kopiota rahaston sihteeristöltä.

Valtionavustuslain 14 §:n 2 mukaan saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Avustuksen saajan tulee viipymättä olla yhteydessä Palosuojelurahastoon, mikäli avustuksen käyttöön liittyy muutoksia.

Avustuksen saajan tulee valtionavustuslain 20 §:n mukaan palauttaa avustus tai sen osa, jos sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Palautus tehdään Palosuojelurahaston tilille rahastosta saatavien tilitysohjeiden mukaisesti.

Valtionapuviranomaisella (Palosuojelurahasto) on valtionavustuslain 21 §:n mukaan velvollisuus määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi. Lain 22 – 26 §:en perusteella takaisinperintä voi olla lain mainitsemissa tapauksissa myös harkinnanvaraista tai osittaista ja takaisinperintää voidaan kohtuullistaa.

Palosuojelurahastossa pyritään käsittelemään tilitykset kahden kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Vuosittain yli 90 % tilityshakemuksista käsitellään tämän aikataulun puitteissa

Tilityshakemuksiin saatetaan pyytää hakijalta täydennyksiä tai lisäselvityksiä. Kun tilityshakemus on käsitelty rahastossa, se laitetaan hyväksymiskiertoon sähköiseen laskujen käsittelyjärjestelmään. Tilityksen kierto järjestelmässä kestää noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen avustus on hakijan tilillä.

Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, joilla on pelastuslain (379/2011) 25 §:ssä tarkoitettu sopimus alueen pelastustoimen kanssa.

Pienavustuksia voidaan myöntää ns. puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille nuoriso-osaston varusteisiin. Palokuntayhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys ja sillä tulee olla voimassa oleva sopimus tuettavan toiminnon osalta alueen pelastustoimen kanssa.

Palosuojelurahaston rakennusavustuksissa käyttöaika on 30 vuotta, raskaassa ajoneuvokalustossa 10 vuotta ja kevyessä ajoneuvokalustossa ja sopimuspalokuntien pienhankinnoissa 5 vuotta. Omaisuuden käyttöaika on ilmoitettu hankkeen toteuttajan saamassa valtionavustuspäätöksessä.

Omaisuuden käyttöaika on määritelty valtionavustuslain 13 §:n 3 momentissa seuraavasti: ”Valtionavustuspäätöksessä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajaksi saadaan määrätä enintään kymmenen vuotta valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Rakennushankkeiden osalta käyttöaikaa on vielä tarkennettu 4 momentissa: ”Edellä 3 momentissa tarkoitettu valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on kuitenkin 30 vuotta valtionavustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen.” Valtionavustuslain 13 §:n 4 mukaan valtionavustuspäätöksessä voidaan kuitenkin asettaa lyhyempikin käyttöaika, jos se on perusteltua valtionavustuksen käyttötarkoituksen kannalta.

Avustusta haettaessa ja myönnettäessä otetaan huomioon arvonlisäverokustannuksina vain ne maksetut arvonlisäverot, jotka jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi ja joista avustuksen saaja ei saa palautusta. Mikäli arvonlisäveron luonteesta on epäselvyyttä, hakija on velvollinen selvittämään asian.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää avustusta vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin (paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin). Mikäli paloasematiloilla on yhteiskäyttöä, tulee pelastustoimen käytössä olevat tilat ja muussa käytössä olevat tilat eritellä (pinta-ala, kustannukset, prosenttiosuudet) sekä hakemuslomakkeeseen että erillisellä liitteellä. Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä väestönsuojelu- ja öljyntorjuntatiloihin. Rahaston rakennushankeavustusta ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoiminnan tiloihin.

Palosuojelurahasto ei anna rahoitettavista hankkeista ennakkopäätöksiä. Kaikki samaan avustushakuun saapuneet hakemukset käsitellään yhtäaikaisesti rahastossa sekä Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa hallintolain (434/2003) 25 §:n mukaisesti.

Sopimuspalokunnan saama sopimuskorvaus ei ole sellaista tuloa, joka otetaan huomioon Palosuojelurahaston pienavustusta myönnettäessä. Myöskään yhdistyksen jäsenmaksut tai kannatusjäsenmaksut eivät ole sellaisia tuloja tai avustuksia, jotka otetaan huomioon avustuksen määrässä.

Kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse, ei siitä peritä maksua (Sisäministeriön päätös tiedon esille hakemisen maksuista 21.1.2021 SM2037102). Asiakirjapyyntö tulee yksilöidä selkeästi.

Tiedon esille hakemisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu voidaan kuitenkin periä erityisiä toimenpiteitä vaativasta asiakirjapyynnöistä. Maksu voidaan periä, kun pyydetty asiakirja ei julkisuuslain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä ja löydettävissä asiakirjarekisteristä asiakirjaluokittelun tai asiakirjan tunnisteen avulla. Näissä tapauksissa asiakirjan esille hakeminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä, kuten laajan asiakirja-aineiston läpikäymistä ja asiakirjakohtaista tarkastelua. Tiedon esille hakemisen maksu on avustavan henkilön työpanoksesta 65 euroa tunnilta ja asiantuntijan työpanoksesta 80 euroa tunnilta. Mikäli lähetys toimitetaan postitse, voidaan lisäksi periä maksu kopiointi- ja tulostuskustannuksista.

Valtionavustuslain (688 / 2001) 7 § mukaan valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai hankkeeseen taikka käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.

Palosuojelurahaston avustusta voidaan harkinnanvaraisesti myöntää myös hankkeelle, jossa on useampi toteuttaja. Valtionavustus myönnetään päätoteuttajalle, joka vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta ja taloudesta. Yhteishankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden on täytettävä palosuojelurahastolaissa edellytetyt hakukelpoisuuden ehdot. Yhteishankkeelle myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että yhteistyökumppaneiden kanssa on solmittu kirjalliset sopimukset. Valtionavustuksen päätoteuttajan tehtävänä on tehdä yhteistyösopimukset ja toimittaa niistä kopiot hakemuksen yhteydessä tai viimeistään viikon kuluttua hakuajan päättymisestä. Yhteistyökumppaneita koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin päätoteuttajaa. Yhteistyökumppaneiden tulee pitää myös erillistä kirjanpitoa hankkeen kustannuksista ja rahoituseristä. Valtionavustuksen päätoteuttaja vastaa hankkeesta sekä tilityksistä myös yhteistyökumppaneiden osalta.

Yhteishankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin mukaisesti.

Linkki yhteistyösopimukseen

Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3.2019 koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittämishankkeen valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uudistusta ja digitalisointia. Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan.

Palosuojelurahasto osallistuu hankkeeseen ja on valittu yhdeksi järjestelmän pilotoijaksi yhdessä EUSA-rahastojen sekä OKM:n ja UM:n kanssa. Tavoitteena on, että syksyllä 2021 yleisavustushaku toteutetaan uuden asiointialustan kautta. Aikataulu muiden hakujen ja hankkeiden osalta tarkentuu myöhemmin.

Innovaatiopalkinto on saajalleen verotonta tuloa. Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen verovapaudesta säädetään tuloverolain (1535/1992) 82 §:ssä. Verohallinnon lausunnon Palosuojelurahastosta maksettavan rahapalkinnon verokohtelusta (254/31/2007) mukaan ”Palosuojelurahaston maksamat innovaatiopalkinnot ovat tuloverolain 82.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja julkisyhteisön maksamia verovapaita suorituksia”.

Verohallinnosta 16.12.2021 saadun vahvistuksen mukaan ”lausunnon antamisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia verolainsäädännössä tai verotuskäytännössä, joiden vuoksi olisi tarvetta uudistaa Verohallinosta aikaisemmin asiasta annettua lausunto. Eli tällainen tunnustuspalkinto on edelleen verovapaa.” (Tero Määttä, johtava veroasiantuntija, Verotusyksikön ohjausyksikkö)

Rakentamisen aloituksesta ei tarvitse toimittaa erillistä ilmoitusta, jos rakentaminen aloitetaan päätöksessä mainitussa aikataulussa eli avustuksen myöntövuoden aikana.

Jos rakentamisen aloitus viivästyy päätöksessä mainitusta, tulee rahastoon lähettää asiasta muutoshakemus. Pohja muutoshakemuksen tekemiseen löytyy verkkosivuiltamme.

Palosuojelurahaston avustuksella hankitun ajoneuvon omistus- ja hallintaoikeus voidaan rekisteröidä ainoastaan avustuksen hakijalle. Sopimuspalokunnan käytössä olevaa ajoneuvoa ei voi rekisteröidä pelastuslaitokselle.

Rahoitettavien hankkeiden omistajuuden tulee säilyä hakijataholla koko päätöksessä mainitun omaisuuden käyttöajan (rakennushankkeiden osalta 30 vuotta). Palosuojelurahasto ei voi hyväksyä leasingsopimuksen tekemistä rahoitusyhtiön kanssa avustettavien hankkeiden rahoitusmuotona ennen hankkeessa hankitun omaisuuden käyttöajan päättymistä. Jos avustettu omaisuus myydään leasing-rahoitusyhtiölle ennen omaisuuden käyttöajan päättymistä, valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä muutoksesta Palosuojelurahastolle. Avustetun omaisuuden luovuttamisesta voi seurata myös avustuksen takaisinperintä.

Palosuojelurahaston avustamissa kalustohankkeissa ajoneuvon voi hankkia ulkomailta. Mahdollisia kuljetus-, rahti-, tulli- tai muita ajoneuvon hakuun ym. liittyviä kustannuksia ei ole korvattu.

Avustusta voi hakea myös käytettyyn ajoneuvoon.

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Kunnan tai kuntien yhteisomistuksessa oleva kiinteistö(osake)yhtiö ei sisälly kunnan määritelmän piiriin, eikä näin ollen voi olla avustuksen saajana. Kiinteistöosakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö eikä se ole osa kuntaa.

Meripelastusseuran toiminta ei lähtökohtaisesti ole tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa (vaan meripelastustoimintaan liittyvää toimintaa). Jos Meripelastusseura on kuitenkin tehnyt pelastuslain 25 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa (muuna pelastusalalla toimivana yhteisönä) ja hakee avustusta esimerkiksi sammutuskalustoon tai sammutusvarusteisiin tällä perusteella, avustuksen myöntämiselle ei ole periaatteellista estettä. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Sen sijaan muuhun Meripelastusseuran toimintaan ei avustusta voida myöntää.

Rakennus- ja kalustoavustuksista ei ole mahdollista lähettää kahta tilityshakemusta. Avustus maksetaan saajalle yhtenä eränä toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun hankinnasta on esitetty Palosuojelurahastolle tositteellinen tilitys.

Palosuojelurahaston päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimus osoitetaan Palosuojelurahastolle. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti, postitse tai henkilökohtaisesti. Oikaisuvaatimukseen annettu päätös on maksuton.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Pienavustusta voidaan myöntää tavanomaisiin toimitus-, kuljetus- ja rahtikuluihin. Pienavustusten hakukirjeessä on mainittu, että avustusta ei kuitenkaan myönnetä normaalista poikkeaviin kuljetusmaksuihin.

Kunkin päätöksen osalta noudatetaan päätöksentekohetkellä voimassa olevaa lakia. Avustuksen maksu on vuonna 2022 tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät voimaanpanolain nojalla yleisseuraantona alueen pelastustoimilta hyvinvointialueille. Näin ollen myös oikeus avustuksen maksuun.

Avustuspäätös annetaan alueen pelastustoimelle vuonna 2022. Avustettavan kaluston siirryttyä 1.1.2023 hyvinvointialueen omistukseen, tämän ajankohdan jälkeen maksettavat avustukset maksetaan hyvinvointialueelle.