Tillgänglighetsutlåtande för Brandskyddsfondens webbplats

Brandskyddsfondens webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer).

Det så kallade tillgänglighetsdirektivet syftar till att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer görs mer tillgängliga på grundval av gemensamma tillgänglighetskrav. Alla ska ha lika möjligheter att använda webbtjänster.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020. För närvarande uppfyller webbplatsen kriterierna till stor del.

Alla de handlingar som har publicerats efter den 23 augusti 2018 och som behövs för att bestämma, fullgöra eller tillgodose en persons intressen, rättigheter och skyldigheter, till exempel ansökningsbrev, pressmeddelanden och ansökningsblanketter, har uppdaterats så att de överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet.

Brandskyddsfondens styrelseprotokoll som upprättats efter den 23 september 2018 (fr.o.m. mötet 4/2018) har uppdaterats så att de överensstämmer med tillgänglighetsdirektivet. Bilagorna till protokollen (beslutsförslag i tabellform) uppfyller inte WCAG-kriterierna på grund av den stora mängden information. Fondens sekretariat skickar på begäran äldre protokoll i tillgänglig form.

Fondens bokslutspublikationer uppfyller WCAG-kriterierna från och med 2019. De videor som fonden producerar har varit textade från och med 2020.

Fondens resultatmålshandlingar uppfyller inte WCAG-kriterierna på grund av den stora mängden information (i huvudsak i tabellform).

Kontakta oss per e-post på adressen psr.sm@govsec.fi om du vill ge respons, komma med utvecklingsförslag eller göra en begäran om information. Ange också i meddelandet vilken URL-adress ditt ärende gäller.

Detta utlåtande har uppdaterats den 29 juni 2022.