Innovationspris

Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till räddningsverket.

Syftet med priset är
• sporra anställda inom räddningsbranschen samt andra som är intresserade av branschen att utveckla nya effektivare och säkrare apparater, tillvägagångssätt och arbetsmetoder, samt
• att förbättra räddningsbranschens synlighet och status i samhället
Priset kan beviljas en eller flera personer, en arbetsgrupp, ett företag eller en samfällighet som utarbetat en innovation som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Priset är emellertid inte ett arbetslivspris.

En innovation kan vara
• en apparat
• en arbetsmetod
• ett tillvägagångssätt
• en annan motsvarande ny uppfinning
som främjar eller effektiviserar räddningsverkets eller brandkårens verksamhet eller arbete som hänför sig till att förebygga olyckor. Priset ges inte för sjuktransporter, verksamhet med första respons och inte heller för en innovation som hänför sig till oljebekämpning.

Priset utdelas om möjligt vartannat år för en innovation som främjar räddningsverksamhet och vartannat år för en innovation som främjar förebyggande av olyckor. Vid utdelningen av priset 2010 beaktas särskilt innovationer som främjar förebyggande av olyckor.

Priset består av ett penningpris och ett diplom. Penningsprisets storlek är sammanlagt högst 20 000 euro. Priset är för mottagaren skattefri inkomst (skattestyrelsens utlåtande 254/31/2007).