Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tällä sivulla esitellään käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Ensimmäisessä listauksessa hankkeen otsikosta painamalla saa näkyviin lyhyen kuvauksen kustakin hankkeesta. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä sivua päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittain


VN/14168/2021 Väitöskirjatutkimuksen keinoin selvitetään johtamiskulttuurin tilaa ja vaikutusta pelastuslaitosten asemapalveluksessa. Koitetaan ymmärtää asiaa sekä johtajien, että johdettavien kautta. Tarkoituksena on nähdä mihin johtamisella väitetysti pyritään ja toisaalta minkälaisia tosiasiallisia vaikutuksia johtamiskulttuurilla on, sekä rakentaa johtamiskulttuurista malli, johon voisi sitoutua kaikki miehistöstä pelastusjohtajaan. Mallin avulla on tarkoitus parantaa pelastuslaitosten tuottavuutta, kun koko henkilöstön potentiaali saataisiin käyttöön.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2380 Hankkeen tavoitteena on luoda verkko-oppimisympäristö asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutukselle. Koulutuksen pystyy suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa Canvas-verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta suomen tai englannin kielellä. Kurssin tavoitteena on valmentaa asuinkiinteistön vastuuhenkilöitä (hallituksen jäsen, nimetty suojelujohtaja tai turvallisuuspäällikkö) vastaamaan pelastuslain omatoimisen varautumisen (Pelastuslaki 379/2011, 14 § ym.) vaatimuksiin. Hankkeen toteutuksessa on mukana Helsingin Pelastusliitto ry, jonka nimissä pilotit tapahtuvat ja joka myös osallistuu aineiston tuottamiseen. Kurssiaineisto annetaan sidosryhmien käyttöön, mm. pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta kaikille pelastuslaitoksille sekä sisäministeriön pelastusosastolle.

Category:

TK-hankkeet

VN/14165/2021 Tutkimushankkeessa pyritään parantamaan kosteiden betonirakenteiden turvallisuutta kehittämällä simulointityökalua, jonka avulla on mahdollista simuloida ainakin osaa kuumentuvassa betonissa tapahtuvista ilmiöistä. Työssä laajennetaan FDS -palosimulointiohjelman lämmönsiirtomallia niin, että se pystyy laskemaan myös kaasumaisten aineiden kuljettumisen huokoisissa seinärakenteissa. Tulosten avulla voidaan entistä paremmin huomioida betonin vaurioitumisriskit paloteknisessä suunnittelussa ja riskianalyyseissä, sekä ennustaa ja arvioida betonirakenteiden vaurioiden korjaustarve onnettomuustutkinnan yhteydessä. Tutkimus lisää ymmärrystä betonin käyttäytymisestä, ja tuottaa uuden menetelmän näytekappaleen kosteuden mittaamiseksi palokokeissa.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2018-1018 FEU edistää paloturvallisuutta ja pelastustoimen asiaa eurooppalaisella tasolla strategiansa kautta, jonka päätavoitteina ovat 1) kansalaisten ja 2) pelastajien turvallisuuden, 3) poliittisen vaikuttamisen, 4) hyvien käytäntöjen jakamisen sekä 5) kriisinkestävyyden parantaminen. Suomi on päävetovastuussa pelastajien turvallisuuden parantamisesta. Koronaepidemian vuoksi hankkeen FEU-juhlaseminaari ja -kokous on siirretty toteutettavaksi 26. – 29.5.2021 Helsingissä. Tavoitteena on saada päivän mittaiseen juhlaseminaariin noin 100 lähiosallistujaa. Kaksipäiväiseen kokoustyöskentelyyn osallistuu noin 40 osallistujaa eri FEU-delegaatioista. Lisäksi seminaarialustuksilla on tarkoitus tavoittaa satoja katsojia Palopäällystöliiton sähköisten koulutuskanavien kautta.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-983 Hankkeen tavoitteena on päivittää ja kehittää FireFit -menetelmää edelleen. Esille on tullut viitearvoaineiston täydentäminen ≥60-vuotiaiden ikäryhmällä, kehonhallintatestien ja -harjoittelun käytön edistäminen, sekä savusukellustestiradan päivittäminen nykyisiä varusteita vastaavaksi. Viitearvoaineistoa täydennetään käyttämällä Aino Health Managementin menetelmällä kerättyjä mittaustuloksia, joiden käyttöön testattavat ovat antaneet suostumuksensa. Mahdollisen testiradan kehittäminen tehdään yhdessä pelastuslaitoksen toimijoiden kanssa työpajatyöskentelynä. Lisäksi lähetetään kysely kaikkien pelastuslaitosten liikuntavastaaville kehonhallintatestien käytön kokemuksista ja erityisesti siitä, miten niiden avulla pystytään edistämään työ- ja toimintakykyä.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2018-2302 Hankkeessa tuotetaan oppikirja hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinnasta. Hälytysajoneuvot ovat osallisina liikenneonnettomuuksissa useita kertoja vuodessa. Onnettomuudet saavat julkisuutta seurausten vaihdellessa peltivaurioista loukkaantumisiin ja pahimmillaan jonkin osallisen menehtymiseen. Tarve tuottaa ajantasainen perusteos hälytysajoneuvojen kuljettamisesta perustuvat liikennepsykologian kehittymiseen ja tieliikennelain tulevaan muutokseen. Oppikirjan sisällön omaksuttuaan kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymiseensä vaikuttavat tekijät, sekä tietää riskien hallinnan ennakoivat menetelmät sovellettuna hälytysajoneuvon kuljettamiseen. Kirja pyrkii vaikuttamaan hyväksytyn turvallisuuskulttuurin muodostumiseen myös asenteellisella tasolla.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2562 Toimintamalli, jossa usean eri pelastuslaitoksen pelastustoimintaa johdetaan keskitetysti, on pelastuslain perusteella mahdollista, mutta Suomessa sitä ei ole aiemmin tehty. Johtamismallien, teknisten ratkaisujen, pelastuslaitosten välisen yhteistyön haastavuuden ja mahdollisten valtakunnallisten toimintojen liittämisen vuoksi kehittämisestä käynnistetään kehittämisprojekti. Hankkeessa johtokeskus perustetaan olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, jolloin toiminta olisi mahdollista myös poikkeusoloissa. Johtokeskus toimii myös tilannekeskuksena, ja se on miehitetty 24/7 siten, että johtamistoiminta voi käynnistyä heti. Johtokeskukseen varataan tilat ja tekniset valmiudet myös yhteistyöviranomaisten työskentelylle (ainakin poliisi, rajavartiolaitos ja sairaanhoitopiiri).

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2419 Hankkeessa luodaan malli paloturvallisuuskulttuurista pelastuslaitoksille, yliopistotoimijoille ja varhaiskasvatuksen toiminta-alueelle. Hankeaikana Raumalle avataan Suomen ensimmäisen yliopiston yhteydessä toimiva harjoittelupäiväkoti, pikkunorssi. Pikkunorssin toiminta on suunniteltu tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin. Hankkeen sisältökokonaisuudet jakautuvat kolmeen: turvallisuusviestintäkokonaisuuden suunnittelu pelastuslaitoksen kanssa, turvallisuusjohtamiskokonaisuus varhaiskasvatusyksikön hallinnon kanssa ja turvallisuusviestintään liittyvä seurantatutkimuskokonaisuus varhaiskasvatus-oppiaineen kanssa yliopistolla. Seurantatutkimuskokonaisuudessa tutkitaan sekä paloturvallisuusosaamisen kehittymistä varhaiskasvatusikäisellä että myös lapsiperheiden asumisen paloturvallisuutta. Pikkunorssin tilojen valmistuminen mahdollistaa teknologian käyttämisen observointitutkimuksessa uudella tavalla (observaatiotutkimuksen kamerajärjestelmä tutkimustiloihin).

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-1342 Hankkeessa vahvistetaan kansalaisten turvallisuusosaamista ja kykyä ehkäistä onnettomuuksia (kuten tulipaloja), valmiuksia tunnistaa itsensä turvallisuustoimijana sekä kykyä ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Toimenpiteet keskitetään kylätoiminnan verkostojen hyödyntämiseen ja niiden turvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Tulosten pohjalla suunnitellaan ja toteutetaan maakunnallisten kyläyhdistysten (19 kpl) kanssa alueellisen ja paikallisen tason toimijoille koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, joilla kehitetään turvallisuustaitojen sekä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin kohdennettuja toimintamalleja. Jatkotoimien tueksi koulutetaan turvallisuus- ja varautumisasioissa kylä- ja asukasyhdistysten alueellisia ja paikallisia johtajia sekä varautumiskouluttajia. Hankkeessa luodaan puitteet kyläturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle valtakunnallisesti. Hankkeessa kehitetään kylä- ja asukasyhdistysten käytössä olevia tiloja paikallisiksi valmiuskeskuksiksi (PAVAK) paikallisyhteisön ja pelastustoimen eri tarpeiden varalle. Pilotit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa maan kattavalla verkostolla maakunnallisten kyläyhdistysten toiminta-alueella.

Category:

TK-hankkeet

VN/13996/2021 Väitöskirjan tarkoituksena on tutkia oletuksia, jotka liittyvät henkilöiden toimintakykyyn, kun kyse on kotona asumisen turvallisuudesta. Väitöskirjassa yhdistetään oikeustieteellisen tutkimuksen ja muun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luodaan synteesi näistä olettamuksista. Tavoitteena kehittää oikeudellista harkintaa suuntaan, jossa henkilön kyvykkyys olisi yksi oikeudelliseen punnintaan vaikuttava tekijä. Paloturvallisuuden kehittämisessä voidaan saavuttaa laaja-alaista vaikuttavuutta osoittamalla, että asumisen paloturvallisuuden edistäminen on myös kiinteistön omistajien ja sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten tehtävä – ei pelkästään pelastusalan toimijoiden. Jos tällä tutkimuksella kyetään osoittamaan, että joihinkin osa-alueisiin liittyvät oikeudelliset vastuut ovat asukkaan lisäksi muilla toimijoilla, se voi merkittävästi edesauttaa asumisen turvallisuuden integroitumista muuhun työhön.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-1350 Liesiturvallisuuden puutteet korostuvat tilanteissa, jossa ihmisen toimintakyky on alentunut. Uusien keittotasojen (induktio) turvallisuustasoa ei tunneta vähäisen tilastoaineiston takia, joten niihin liittyviä syttymisriskejä on tutkittava kokeellisesti. Pienten palojen jälkeisestä asumisterveellisyydestä ei ole olemassa tutkittua tietoa. Hankkeessa kerätään tietoa tapahtuneista liesipaloista ja lähellä piti -tilanteista, tutkitaan kokeellisesti eri liesityyppinen kuumentuessa tuottama terminen ympäristö ja syttymisriski, tutkitaan valvomattoman ruuanlaiton tuottamia haitallisia yhdisteitä laboratoriokokein, aineiden kertyminen palohuoneistoon todellisissa asunnoissa simuloiduin polttokokein ja todellisten palojen jälkeisten mittausten avulla sekä tuotetaan koulutusaineistoa, annetaan koulutusta, tiedotetaan ja annetaan turvallisuussuosituksia liesien ja liesiturvalaitteiden tuomista hyödyistä ja niiden rajoituksista.

Category:

TK-hankkeet

VN/13860/2021 Hanke täydentää aikaisempia Palopäällystöliiton hankkeita Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa ja Mental-FireFit. Jatkohankkeen päätarkoituksena on jatkaa ja laajentaa MentalFireFit-hankkeen aloittamaa henkisen työsuojelun ja psyykkisen suorituskyvyn työhön vaikuttavuuden ymmärrystä ja osaamista järjestelmällisesti sekä valtakunnallisesti koko pelastustoimeen – ylimmästä johdosta yksittäiseen sopimuspalokuntalaiseen. Hanke tuottaa aineistoa myöhemmässä vaiheessa tehtäviin tutkimuksiin henkiseen työsuojeluun kytkeytyvistä asioista pelastustoimen kontekstissa. Hanke rakentuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat MentalFireFit työn jatkuminen sekä MentalFireFit jalkautuminen sopimuspalokuntiin.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2017-927 Hankkeen tärkein tavoite on pelastustoimen eri organisaatioiden henkilöiden tukeminen maakunta-, sote- ja pelastustoimen uudistusten keskellä. Tarkoituksena on mahdollistaa verkkoluentojen, työpajojen, seminaarien, media- ja verkkosisältöjen (kuvat, videot, tekstit), kyselyiden, infografiikan sekä
pelastuslaitosvierailuiden eli ns. road show’n ja muiden kentällä toivottujen keinojen avulla kentän omistajuutta ja osallisuutta suurissa toimialaa koskevissa muutoksissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat palvelutuotantoon osallistuvat pelastustoimen henkilöt. Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeen tulee paitsi tuottaa pelastustoimen kentälle kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin muutoksiin, myös edesauttaa muutosten ja niiden tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa siirtymää. Lisäksi hankkeessa järjestetään yksi tai kaksi maakunnalliset toimijat kokoavaa tilaisuutta, joissa käsitellään varautumisen kokonaisuutta ja eri toimijoiden roolia siinä.

Category:

TK-hankkeet

VN/13686/2021 NouHätä!-kampanja on peruskoulun kahdeksasluokkalaisten turvallisuustaitoja lisäävä kampanja ja opetusohjelma, joka lisää nuorten turvallisuuspääomaa vaikuttamalla heidän turvallisuusasenteisiinsa, rohkaisemalla heitä ottamaan vastuuta koko lähipiirinsä turvallisuudesta ja kehittämään omia turvallisuustaitoja. Nuorten turvallisuusasenteita parantavat tieto ja osaaminen. Kampanja tukee koulujen turvallisuuskasvatustehtävää tarjoamalla kouluille turvallisuusopetussisältöjä, joiden keskiössä ovat konkreettiset kansalaistaidot, joiden avulla voi estää tulipaloja ja vaaratilanteita sekä toimia niissä oikein. Kaikkien kahdeksasluokkalaisten tavoittaminen on kampanjan jatkuva tavoite, jonka eteen tehdään työtä pitkällä tähtäimellä.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-2844 Hankkeen tavoitteena on pitkittäistutkimukseen perustuvan tutkimusasetelman avulla analysoida, millä tavalla NouHätä-kampanja tukee erityisesti nuorten, koulujen sekä kuntien turvallisuuspääoman kehittymistä kampanjan aikana ja sen jälkeen. Hankkeen kuluessa rakennetaan ja pilotoidaan mittaamismenetelmää, jolla nuorten turvallisuuspääoman kehittymistä voitaisiin tulevaisuudessa seurata ja analysoida. Tutkimukseen perustuen analysoidaan kampanjan vaikuttavuutta ja etsitään mahdollisuuksia kehittää kampanjan rakenteellista ja sisällöllistä toteutusta sekä onnettomuuksien ehkäisyn koulutusta yleisemminkin. Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen, avoimesti käytössä oleva materiaali oppilaitosturvallisuuden ja nuorten turvallisuuskasvatuksen koulutuksessa hyödynnettäväksi sekä tutkimusraportti vaikuttavuustutkimuksen tuloksista.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2017-2034 Väitöskirja tarkastelee osaamisen johtamista ja strategista henkilöstöresurssien kehittämistä (myöh. SHRD) pelastustoimessa. SHRD:n keskeisten tematiikkojen, oppimisen, suorituskyvyn ja muutoksen (ks. esim. Gilley & Maycunich 2000), lisäksi työssä tarkastellaan Otalan (2002) jaottelun mukaisesti mm. kovia ja pehmeitä taitoja, sosiaalista pääomaa sekä muutosvalmiutta ja henkilökohtaista resilienssiä. Työssä tarkastellaan osaamisen omistajuutta toisaalta yksilön, mutta ennen kaikkea organisaation näkökulmasta. Pelastustoimen henkilöstöresurssien kehittämistä ja henkilöstöjohtamista tarkastellaan Garavanin (1991) ja McCrackenin ja Wallacen (2000) jaottelulla, jonka mukaan organisaation HRD:n strategista kypsyyttä arvioidaan yhdeksällä osa-alueella. Työn empiirinen osuus koostuu valikoiduille pelastuslaitoksille suunnatusta henkilöstökyselystä, eri organisaatiotasoilla työskentelevien työntekijöiden ryhmähaastatteluista sekä HRD:sta vastaavien henkilöiden haastatteluista. Empiirisellä aineistolla tarkastellaan pelastuslaitosten strategista HRD:ta ja sen kehittämisnäkymiä sekä työntekijöiden ja HRD-vastaavien näkemyksiä osaamisen omistajuudesta. Väitöskirjan työstö on tällä hetkellä tauolla.

Category:

TK-hankkeet

VN/13804/2021 Hankkeessa toteutetaan nuorille suunnattuja tapahtumia ja tietoiskuja, joissa kerrotaan vauhdikkaasta ja kehittävästä palokuntatoiminnasta sekä houkutellaan mukaan yhteisölliseen ja maksuttomaan harrastukseen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille nuorille. Hankkeeseen sitoutetaan kaupungin viranomaisia, nuorison pulssilla elävät nuorisotoimi, kasvatus- ja koulutoimi sekä sote -toimiala. Helsingin pelastuslaitos, pelastusliitto ja sopimuspalokunnat tuovat tilaisuuteen palokuntaharrastuksen ja pelastusalan asiantuntijaosaamisen sekä käytännön tietoa harrastuksesta. Palokaverin tarkoituksena on antaa nuorille perustiedot ja käytännön tuntemus palomiehenä tehtävästä työstä sekä kehittää sosiaalisia taitoja ja suhteita toveruuden ja keskeisten käsitteiden, kuten kunnioituksen, luottamuksen ja suvaitsevaisuuden, avulla. Oppimisen ja onnistuneiden kokemusten avulla nuoret saavat voimaa ja itsetuntoa ja ymmärtävät paremmin kuinka tärkeää ryhmätyö ja yhteistyö ovat kaikessa tekemisessä.

Category:

TK-hankkeet

VN/6273/2021 Hankkeen tarkoituksena on päivittää Palokuntayhdistys toimii -opas. Opas on päivitetty viimeksi vuonna 2008 ja vuonna 2012, jolloin opas on jaettu kaikkiin palokuntayhdistyksiin. Opasta voidaan käyttää myös Pelastusopiston oppimateriaalina. Oppaan avulla on tarkoitus saada aikaiseksi ajankohtainen tietopaketti palokuntayhdistyksille palokuntien toiminnasta sekä toimintaan vaikuttavista tekijöistä. pas on lajissaan ainoa saatavilla oleva kooste palokuntayhdistysten toimintaan erityisesti vaikuttavista tekijöistä. Opas jaetaan mm. kaikkiin palokuntayhdistyksiin, pelastuslaitoksille, kuntaliittoon, pelastusosastolle, aluehallintovirastoille sekä pelastusopistolle ja pelastuskoululle.Opas toimitetaan myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, Suomen Palopäällystöliitolle sekä alueellisille pelastusliitoille.

Category:

TK-hankkeet

VN/14001/2021 Palokuntien Suomen mestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja pelastustoimen tehtäviin. Seuraavat Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut on tarkoitus pitää Raaseporissa keväällä 2022. Kilpailut ovat järjestyksessään 68. Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut. Palokuntien Suomen mestaruuskilpailulla eli Jehumalja-kilpailulla on pitkät perinteet. Ensimmäisen kerran Jehumaljasta kilpailtiin vuonna 1952 Tampereella. Toistaiseksi Länsi-Uudellamaalla ei ole vielä koskaan järjestetty Jehumalja-kilpailua.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-2766 Tutkimushankkeessa arvioidaan keväällä 2021 järjestettävän Palosuojelurahaston tukeman pelastuslaitosten henkilöstölle suunnatun post-traumatyöpajan vaikuttavuutta sekä määrällisesti että laadullisesti kuuden kuukauden seuranta-ajalla. Hankkeessa kerätään aineistoa kansainvälisesti validoiduilla kyselyillä sekä yksilöhaastatteluin. Tavoitteena on tuottaa konkreettisempaa ja kattavampaa tutkimustietoa post-traumatyöpajojen vaikuttavuudesta sekä lisätä tietoa aiheesta Suomen pelastusalan ammattilaisten, päättäjien ja pelastusalan työterveyshuoltohenkilöstön keskuudessa ja sitä kautta edesauttaa jatkuvan rahoituksen löytymistä pelastuslaitosten post-traumatyöpajoille. Hanke tuottaa neljä tutkimusraporttia sekä tiedottavia julkaisuja.

Category:

TK-hankkeet

VN/13676/2021 Hankkeessa on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäisenä on vahvistaa pelastusviranomaisten asiantuntijaroolia laatimalla ensimmäinen kansallinen ohjeistus pelastusviranomaisen asiantuntijalausunnosta epäillyn palorikoksen tutkinta- ja oikeusprosessia varten, pelastuslaitosten ensivaiheen dokumentoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita nimenomaan palojen tutkinnan näkökulmasta koskevan selvitystyön toteuttaminen ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö, syyttäjäyhteistyön lisääminen palotapauksissa, PelL 41 §/106 § -ilmoitusmenettelyn vaikuttavuuden seuranta Poliisiasiain tietojärjestelmään kirjattujen tietojen pohjalta. Toisena tavoitteena on tukea PelL 41 §/106 § -ilmoitusmenettelyn vakiintumista: tuki koulutukseen, seurantaan ja poliisin palautetiedon vakiointiin, pela-pol-yhteistyöryhmien tuki.

Category:

TK-hankkeet

VN/6249/2021 Hankkeessa toteutetaan Pelastustoimen Tutkimuspäivät kesäkuussa 2021. Vuoden 2021 Pelastustoimen tutkimuspäivien teema on viestintä. Tilaisuus järjestetään kutsutilaisuutena ja se tullaan myös striimaamaan sekä julkaisemaan, jolloin osaan tilaisuutta on mahdollisuus osallistua myös etänä. Tutkimuspäivien yhteydessä julkaistaan vertaisarvioitu Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja sekä abstraktikokoelmaseminaarin esityksistä. Tutkimuspäivillä jaetaan tietoa valmistuneista ja käynnissä olevista paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvistä tutkimuksista sekä edesautetaan uusien tutkimusaiheiden kehittämistä.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-2842 Sähköisessä muodossa oleva pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ-käsikirja) tulee auttamaan pelastustoimen johtajaa päätöksenteon tukena. On paljon tilanteita, missä alussa käytettävät tiedot ovat puutteellisia ja tilanteen johtamista mukautetaan sen edetessä. Onnettomuuden sattuessa pelastustoiminnan johtaja tarvitsee nopeasti ja ajan tasalla olevaa onnettomuustyyppeihin liittyvää erityistietoa. Onnettomuuden alussa ensimmäiset kymmenet minuutit ovat kiireistä aikaa ja pelastustoiminnan johtajalla on paljon ratkaistavia asioita. Hankkeen toteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2018-1015 Hankkeessa selvitetään Suomen tasolla mitä massatapahtumien varautumissuunnittelussa tulisi ottaa huomioon pelastusviranomaisten mielestä. Tätä tietoa reflektoidaan aiempiin tutkimuksiin ja dataan. Tämä hanke tuo Suomen järjestelmän esille sekä uuden perspektiivin ilmiön tarkasteluun myös kansainvälisesti. Hanke tarjoaa myös Suomen toimijoille helposti käytäntöön kytkettävää tietoa tiedon jakamisen, digitaalisen työkalun sekä verkkokoulutuksen avulla. Hankkeen tarkoituksena on mm. selvittää pelastusviranomaisten varautumista massatapahtumiin ja reflektoida varautumistoimenpiteitä aiempaan tutkimustietoon massatapahtumien aiheuttamasta kuormituksesta pelastusviranomaisille, selvittää valtakunnallinen asiantuntijanäkemys massatapahtumien varautumissuunnitelmissa huomioitavista asioista ja selvittää hälytystehtävien ja ensiaputarpeen ilmenemistä Suomen suurimmilla festivaaleilla sekä kehittää pelastusviranomaisen käyttöön varautumissuunnittelua tukeva tutkittuun tietoon perustuva digitaalinen työkalu.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-991 Lastenmusiikkiryhmä Pellekaija Pum jatkaa vierailujaan duo-kokoonpanolla esittämässä paloturvallisuuteen liittyviä laulujaan ensi sijassa päiväkodeissa ja alakouluissa. Ryhmän ohjelmistossa on paloturvallisuutta sekä muuta lasten turvallisuutta edistäviä ja tapaturmia ehkäiseviä lauluja yhteensä 30 kpl. Paloturvallisuuslauluista on koottu oma selkeä ohjelmakokonaisuus ”Pellekaija Pum iskee kipinää” esitettäväksi päiväkodeissa ja koulujen ala-asteilla sekä tarpeen mukaan pelastusalan tapahtumissa. Ohjelma tavoittaa päiväkodeissa ja alakouluissa suoranaisesti 15 000–20 000 lasta, opettajat ja ohjaajat sekä välillisesti lasten vanhemmat. Laulujen sekä niihin liittyvien leikkien ja juontojen myötä lisääntyy lasten tietoisuus paloturvallisuudesta ja herättää keskustelua lasten ja aikuisten välillä. Lapsilla vahvistuu myönteinen asennoituminen oman ja lähipiirin turvallisuuden vaalimiseen. Lapset saavat tietoa mm. palovaroittimesta, hätänumerosta, tulen käsittelystä ja toimimisesta hätätilanteessa. Laulujen sanat ja yhteinen konserttikokemus jättävät myös hyvän muistijäljen ja tosipaikan sattuessa voi auttaa muistamaan mm. hätänumeron. Turvallisuusajattelu tulee luontevaksi osaksi arkea.

Category:

TK-hankkeet

VN/33604/2021 Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa ja saattaa tuotantokäyttöön selosteuudistuksen suunnitteluhankkeessa muotoiltu PRONTOn palontutkintaselosteen kokonaisuus eri toiminnallisuuksineen. Hankkeessa käyttöönotettava uusi palontutkintaseloste on ajanmukainen, joustava ja vastaa sekä palontutkijoiden että palontutkinnalla kootun tiedonhyödyntäjien tarpeisiin. Selosteen uudistaminen on edellytys sille, että palontutkinnan tuottama tieto onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, vahinkojen rajoittamiseen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittämiseen saadaan täysimittaisesti kerättyä ja hyödynnettyä kansallisella tasolla. Uudistuneella palontutkintaselosteella pystytään vastaamaan pelastuslaitosten tarpeeseen ja tukea osaltaan palontutkintaa. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Pelastusopisto, ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten ja pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston kanssa. Hankeaika 1.4.2022 – 31.3.2024.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-1340 Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallista putoamisvaarallisella alueella työskentelyä (PVAT) tuottamalla Pelastusopiston julkaisu, oppimateriaalia, koulutusta sekä uusia tekniikoita ja taktiikoita pelastustoimeen. Osaamisen kasvu parantaa työturvallisuutta sekä pelastettavan turvallisuutta. Hanke tuottaa pelastustoimeen valtakunnalliset yhteiset toimintamallit, jotka ovat linjassaan uuden 2020 päivitystyössä olevan putoamisvaarallisella alueella työskentelyn ohjeen kanssa. Tavoitteeseen päästään uudistamalla ja yhtenäistämällä Pelastusopiston PVAT-opetusmateriaali niin tutkinto-, täydennys-, ja sopimushenkilöstön koulutuksessa. Pelastusopisto julkaisee hankkeen myötä uuden Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) julkaisun ja opetusmateriaalin

Category:

TK-hankkeet

VN/14174/2021 Väitöskirjatyössä tutkitaan kahden yleisen rakennepuutavaran, männyn ja kuusen, hiiltymistä ja termistä hajoamista palamisprosessin aikana sekä kokeellisin että laskennallisin menetelmin. Tutkimusten perusteella muodostetaan kokeellisilla mittauksilla validoitu hiiltymän etenemistä ennustava materiaalimalli. Tutkimuksen tarve liittyy puurakentamisen suosion kasvuun, yhä useammin myös korkeammissa rakennuksissa. Näiden paloturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan parempaa ymmärrystä puun palamisprosessista ja edistyneempiä mallinnustyökaluja toiminnallisen palosuunnittelun käyttöön.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-2693 Hankkeella pyritään tarjoamaan paloturvallinen ja riskitietoinen elinympäristö ja varmistamaan, että palokunnat eivät ole vaarassa nykyaikaisissa rakennustulipaloissa. Hankkeessa kehitetään suunnitteluinsinööreille ja paloviranomaisille tarkistetuttuja, ennalta hyväksyttyjä referenssisuunnitteluratkaisuja. Rakennuspaloista on tullut kasvava huolenaihe ja uhka suomalaisen yhteiskunnan rakennus- ja omaisuusturvallisuudelle. Viime vuosikymmeninä puurunkoisilla asuinrakennuksilla ja kevytteräsrakenteisilla asuinrakennuksilla on ollut kasvava suosio kestävyyden, energiatehokkuuden, kiertotalouden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen. Tutkijoina hankkeessa toimivat Teräsrakenteiden tutkimusryhmä, Hämeen ammattikorkeakoulun tekniikan tutkimusyksikkö ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjausryhmässä ovat Ramboll Finland Oy, Sweco Oy, Aalto-yliopisto sekä ympäristöministeriö.

Category:

TK-hankkeet

VN/14002/2021 Paljon näkyvyyttä saaneessa ennakoivan analytiikan tutkimushankkeessa vuodelle 2021 kartoitettiin ulkomailla käytössä olevien algoritmipohjaisten riskianalyysiä tuottavien alustojen käyttöä ja soveltamismahdollisuuksia onnettomuuksien ennakoinnissa. Tämän jatkohankkeen tarkoituksena on kehittää ennakoivan analytiikan tutkimushankkeessa löydettyjä tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen menetelmä kartoittaa rakennuspaloriskin siten, että kohteita voidaan priorisoida algoritmin laskeman riskiluvun perusteella. Tuotetut menetelmät auttavat kohdentamaan pelastustoimen palveluita aiempaa riskiperusteisemmin. Algoritmipohjainen lähestyminen mahdollistaa hyvin erilaisten ilmiöiden ennustamisen, joten hankkeen löydökset voivat hyödyttää myös muita viranomaisia ja julkishallinnon toimijoita. Hankkeessa laaditaan tietolupapyynnöt jatkohankkeen kannalta relevanteille tahoille. Jatkohankkeessa tavoitteena on hyödyntää kaikkea pelastuslaitoksilta saatavaa tietoa.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2377 Palosuojelurahasto on aiemmin rahoittanut hankkeen täydentävistä sammutusmenetelmistä sekä samoin ensitoimenpiteisiin kuuluvista selvityksistä. Näiden hankkeiden jatkoksi on tärkeää tarkemmin pureutua itse sammutustekniikkaan siten, että mukana olisivat perinteiset sammutustekniikat ja myös uudet vaihtoehdot: vanha Sammutustekniikan kirja tulee päivittää 1980-luvulta nykykehitystä vastaavaksi. Uutena haasteena nousee esiin esimerkiksi liikennevälinepaloissa autojen uusi tekniikka. Sähkö-, kaasu- sekä hybridiautot lisääntyvät liikenteessä, eivätkä perinteiset sammutustekniikat näissä tulipaloissa välttämättä tehoa, vaan tarvitaan uusia sammutustekniikoita. Samalla tavoin muun muassa uusiutuvan energian tuotannon ja kysynnän tasaukseen rakennetut akkuenergiavarastot ovat erityinen riski sammuttajille.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-1315 Kemiallisten aineiden vaikutuksista palomiesten terveyteen on saatu viitteitä pohjoismaisessa syöpätutkimuksessa, joissa palomiehillä todettiin vähintään kaksinkertainen eturauhassyövän, keuhkojen adenokarsinooman ja asbestin aiheuttaman keuhkopussinsyövän ilmaantuvuus verrattuna muuhun väestöön verrattuna. Epäpuhtaudet kulkeutuvat palomiesten elimistöön hengitysteiden, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta. Kahden viimeisen altistumisreitin kautta tapahtuvan altistumisen torjunnassa sammutusvarusteiden huolellinen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa haetaan vastauksia pesu- ja desinfiontitehokkuutta koskeviin kysymyksiin käytännön pesukokeiden avulla. Pesutekniikoiden nykytilanne pelastuslaitoksille selvitetään. Lisäksi tarkastellaan perinteisen vesipesun tehokkuuden parantamista ja mahdollisesti uusien tekniikkojen, kuten vetyperoksidikäsittelyn liittämistä osaksi vesipesua. Saatujen tulosten perusteella annetaan suositukset käytettävistä pesu- ja desinfiointitekniikoista pelastuslaitoksille ja samalla tuotetaan koulutusmateriaalia Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille.

Category:

TK-hankkeet

VN/14192/2021 Hankkeessa selvitetään sopimuspalokuntalaisten siviiliosaamista (opinnot, työkokemus, harrastukset, muu kokemus) kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Hankkeen tiedonkeruulla kartoitetaan olemassa olevaa osaamista ja tietotaitoa, joka ei tällä hetkellä näy sopimuspalokuntatoiminnassa, mutta voisi olla pelastustoimen käytettävissä ja tuoda merkittävää lisäarvoa koko pelastustoimelle. Kartoitettavia osaamisalueita olisivat esimerkiksi erilaisten maasto-, vesi- ja ilma-alusten ohjaamiseen liittyvät pätevyydet, sotilas- ja siviilikriisinhallinnan sekä poikkeusolojen osaamiset, riskienhallinnan ja turvallisuusviestinnän osaaminen sekä hallinnollinen osaaminen. Kiinteä osa osaamisten kartoitusta on selvitys henkilöiden halusta käyttää sopimuspalokuntatoiminnan ulkopuolella hankittua osaamista pelastustoimen hyväksi. Kyselyn raportti tulee sisältämään suosituksia merkittävän osaamisen systemaattisesta hyödyntämisestä ja osaamispääoman käyttöön liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Category:

TK-hankkeet

VN/6234/2021 Sopimuspalokuntalaisten ja sopimuspalokuntien suorituskykyyn vaikuttavat mm. työikäisen väestön työhön liittyvien olosuhteiden ja vapaa-ajan käytön muutokset, muuttuva toimintaympäristö ja väestörakenne, tulevat rakenteelliset uudistukset sekä lainsäädännön, oikeuskäytännön kehitys pelastustoiminnan varallaolojärjestelyissä. Nämä tekijät asettavat myös merkittäviä haasteita sopimuspalokuntien toiminnalle. Muutokset ja haasteet korostuvat erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa suurin osa palokunnista on ns. ensilähdön palokuntia. Tutkimuksessa pyritään löytämään mahdollisimman konkreettisia, paikallisia ja alueellisia keinoja sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden turvaamiseen ja kehittämiseen sekä tämän myötä pelastustoimen suorituskyvyn varmistamiseen yhteistyössä sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen kesken.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2385 Hankkeen tarkoituksena on tukea pelastustoimen organisaatioita (pelastuslaitokset, valtionhallinto, muut viranomaiset, järjestöt ja verkostot) sekä alalla toimivia ammattilaisia suunnitelmallisen, ammattimaisen ja vaikuttavan viestinnän toteutuksessa ja kehittämisessä. Ideana on jatkaa yhteistä kehittämistä ja alan tukemista siitä, mihin Pelastusopiston koordinoimassa edellisessä pelastustoimen kokonaisviestinnän tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt 2017 – 2018) sekä Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän työssä (2017 – 2018) jäätiin. Hankkeessa on tarkoituksena aloittaa aiempien hankkeiden keräämään tutkimustietoon ja kokemuksiin nojaten sekä niistä johdettujen suositusten pohjalta matka kohti pelastustoimen strategista, integroitua kokonaisviestintää. Johtavana ajatuksena hankkeessa on ”sanoista tekoihin, suosituksista toimeenpanoon”.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-1001 Lämpösäteily on palon kehittymistä ja leviämistä määräävä fysikaalinen prosessi. Lisäksi säteily muodostaa uhan paloa ympäröiville henkilöille ja laitteille, mikä tuli hyvin esiin Moskovan lento-onnettomuuden jälkeisessä evakuoinnissa. Tärkein palomitoituksessa ja onnettomuustutkinnassa käytettävä simulointimalli on Fire Dynamis Simulator, jonka säteilyn kehitysvastuu on nykyään Aalto-yliopistolla. Hankkeessa kehitetään FDS-ohjelmaan lämpösäteilyä spektrin suhteen tarkasti simuloivat laskentamallit. Hanke koostuu kahdesta väitöskirjaprojektista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden: Osa 1: Säteily jähmeissä aineissa, Osa 2: Säteily kaasufaasissa ja pisaroissa. Tämä tutkimus koskee Osaa 1, joka keskittyy palavien nesteiden ja säteilyä osittain läpäisevien kiinteiden aineiden (muovit, lasi) laskentaan soveltuvien mallien kehittämiseen. Mallin yleistäminen ja toteutus avoimen lähdekoodin FDS-ohjelmaan parantaa palosimulointien tarkkuutta ja mahdollistaa osaltaan palotehon ennustamisen osana toiminnallista palosuunnittelua. Testitapausten julkaiseminen osana FDS:n tietokantaa nopeuttaa ja tehostaa tutkimustiedon käyttöönottoa insinöörikunnassa.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2019-2403 Lämpösäteily on palon kehittymistä ja leviämistä määräävä fysikaalinen prosessi. Lisäksi säteily muodostaa uhan paloa ympäröiville henkilöille ja laitteille, mikä tuli hyvin esiin Moskovan lento-onnettomuuden jälkeisessä evakuoinnissa. Tärkein palomitoituksessa ja onnettomuustutkinnassa käytettävä simulointimalli on Fire Dynamics Simulator, jonka säteilyn kehitys-vastuu on nykyään Aalto-yliopistolla. Hankkeessa kehitetään FDS-ohjelmaan lämpösäteilyä spektrin suhteen tarkasti simuloivat laskentamallit. Hanke koostuu kahdesta väitöskirjaprojektista ja yhdestä tutkimushankkeesta, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden: Osa 1: Säteily jähmeissä aineissa, Osa 2: Säteily kaasufaasissa, Osa 3: Säteily pisaroissa FSCK-mallin yleistäminen ja toteutus avoimen lähdekoodin FDS-ohjelmaan parantaa palosimulointien tarkkuutta ja mahdollistaa osaltaan palotehon ennustamisen osana toiminnallista palosuunnittelua. Testitapausten julkaiseminen osana FDS:n tietokantaa nopeuttaa ja tehostaa tutkimustiedon käyttöönottoa suunnittelussa ja palontutkinnassa.

Category:

TK-hankkeet

VN/13684/2021 Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on selvittää olemassa olevat pelastusalan tutkimus- ja kehittämisviestinnän toimintamallit, roolit, kanavat ja toimijat sekä luoda sen pohjalta malli koordinoidulle, systemaattiselle ja tehokkaalle pelastus- ja turvallisuusalan TKI-viestinnälle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan verkkopalvelu pelastus- ja turvallisuustutkimuksen tuottaman tiedon tehokkaaseen jakamiseen sekä tuotetaan pelastusalan ja sen yhteistyöalojen tutkijoille ja asiantuntijoille koulutusta, materiaalia ja ohjeistuksia monikanavaisen, saavutettavan ja ymmärrettävän tutkimus- ja asiantuntijaviestinnän toteutukseen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, pelastuslaitosten sekä sisäministeriön pelastusosaston kanssa. Lisäksi hankkeen yhteistyöryhmiin kutsutaan laajasti tutkimuksen, koulutuksen ja pelastustoimen asiantuntijoita eri organisaatioista.

Category:

TK-hankkeet

VN/13245/2021 ESCAPE-malli (Expert System for Consequence Analysis and Preparing for Emergencies) on osoittautunut hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi apuvälineeksi vaarallisten aineiden onnettomuuksien analysoinnissa maamme pelastustoimessa. Mallia on käytetty koulutuksessa, suunnittelussa ja ennakkovarautumisessa onnettomuuksiin. Nykyinen verkkoselaimiin pohjautuva versio mallista on käytössä useilla viranomais-, tarkastus- ja pelastustoiminnasta vastaavilla laitoksilla Suomessa. Hankkeessa ehdotetaan kehitettäväksi edelleen vaarallisten aineiden leviämismallia ESCAPE ja sen verkkoselaimiin pohjautuvaa sovellusta. Hankkeessa malliin lisättäisiin liitäntä uuteen ajanmukaiseen sääennustemalliin, laajennettaisiin huomattavasti mallin käyttöaluetta, sekä parannettaisiin mallin käytettävyyttä ja tulosaineiston sovellettavuutta pelastustoimessa. Hankkeella varmistettaisiin mallin käytön jatkuvuus, parannettaisiin oleellisesti sen soveltuvuutta sekä laajennettaisiin mallin käyttöaluetta, perustuen mallin käyttökokemuksiin pelastustoimessa.

Category:

TK-hankkeet

SMDno-2020-1349 Palokuntanuorisoleiritoiminta on pelastustoimen valmiuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Leiritoiminta on osa palokuntanuorisotoimintaa ja se tuottaa nuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, joita muuten ei ole mahdollista tarvittavassa määrin järjestää. Valtakunnallisten leirien välissä koulutusleireistä vastaavat alueelliset pelastusliitot. Valtakunnalliset leirit, joita myös kansainvälisiksi leireiksi usein kutsutaan, ovat tarpeellinen ja toiminnan vetovoimaisuutta lisäävä osa toimintaa. Kansainvälisten osallistujien sekä ympäri valtakuntaa saapuvien palokuntien edustajien yhdessä tekemä toiminta lisää valtakunnan tason yhteneväisyyttä, toiminnan tunnettuutta, kiinnostavuutta sekä yhteisymmärrystä. Kaikkea tätä tarvitaan, jotta pelastustoimen resurssit ja toiminta voidaan pitää elinvoimaisena koko maassa sekä yhteistoiminta kansainvälisesti joustavana. Palokuntanuorisoleirin 2022 järjestelyt ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020

Category:

TK-hankkeet

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi

Aalto-yliopisto – Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Aleksi Rinta-Paavola – Puun pyrolyysimallinnus toiminnallisessa palosuunnittelussa

Hämeen ammattikorkeakoulu – Risk-Informed Fire Safety of sustainable sprinklered buildings using computational modeling (RIFS)

Ilmatieteen laitos – Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa todettuja tarpeita vastaavaksi

Jokilaaksojen pelastuslaitos – Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi

Kari Telaranta – Kyvykkyysolettamat asumisen turvallisuudessa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy – Palokaveri-hanke

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – HIKLU-JOKE projekti

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 2021/2022 (Jehumalja)

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus

Pelastusopisto – Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa

Pelastusopisto – Pelastustoimen tutkimuspäivät 2021

Pelastusopisto – Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ)

Pelastusopisto – Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – PRONTOn uuden palontutkintaselosteen toteuttaminen

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke)

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Samuli Taira – Aseman arjen johtamiskulttuuri Suomen pelastuslaitoksilla

Suomen Kylät ry – Kyläturvalllisuus 2025

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit – Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään

Suomen Palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen kansallinen komitea – CTIF Suomen kansallinen komitea 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – NouHätä! 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – Rakennuspalojen ennakointi muuttuvassa Suomessa

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022