Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tällä sivulla esitellään käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Ensimmäisessä listauksessa hankkeen otsikosta painamalla saa näkyviin lyhyen kuvauksen kustakin hankkeesta. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä sivua päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittain

SMDno-2019-2380 Hankkeen tavoitteena on luoda verkko-oppimisympäristö asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutukselle. Koulutuksen pystyy suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa Canvas-verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta suomen tai englannin kielellä. Kurssin tavoitteena on valmentaa asuinkiinteistön vastuuhenkilöitä (hallituksen jäsen, nimetty suojelujohtaja tai turvallisuuspäällikkö) vastaamaan pelastuslain omatoimisen varautumisen (Pelastuslaki 379/2011, 14 § ym.) vaatimuksiin. Hankkeen toteutuksessa on mukana Helsingin Pelastusliitto ry, jonka nimissä pilotit tapahtuvat ja joka myös osallistuu aineiston tuottamiseen. Kurssiaineisto annetaan sidosryhmien käyttöön, mm. pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta kaikille pelastuslaitoksille sekä sisäministeriön pelastusosastolle.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2420 Hankkeen tavoitteena on luoda viitekehys pelastuslaitosten palveluiden strategiseen suunnitteluun muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa toteutetaan kaksi ajallisesti toisiaan seuraavaa kehittämissykliä, jotka tuottavat mallit organisaatioissa ja verkostossa tapahtuvan jatkokehittämisen pohjaksi. Syklien teemat ovat: Palveluvasteen mallintaminen ja Riskien jakaantuminen. Kunkin syklin teemaa tarkastellaan 1-4 eri näkökulmasta: tietoanalytiikka, ennusteet ja mallit, vaikutukset johtamiseen, toimialoja integroivan osaamisen tarve. Kehittämissyklien tuloksena syntyy 3-4 vaihtoehtoista kuvausta, joista tehdään vertailu käyttöönottoa ja jatkokehittämistä varten. Sen jälkeen arvioidaan, miten tuotetut mallit tukevat päätöksentekoa organisaatioiden ja verkoston kehittämisessä ja millaisia vaikutuksia niillä on asumisturvallisuuden paranemiseen.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-990 Satakunnan ammattikorkeakoulu yhdessä satakuntalaisten pelastusviranomaisten kanssa toteuttaa sammutusharjoituksen, jossa sammutettavassa kohteessa on toimiva aurinkosähköjärjestelmä. Tätä ennen on Satakunnan ammattikorkeakoulun aurinkosähkön tutkimusjärjestelmän avulla selvitetty erilaisten mahdollisten skenaarioiden vaikutus aurinkosähköjärjestelmän tuotantoon. Toteutettu sammutusharjoitus videoidaan ja siitä tehdään oppimateriaalia korkeakoulun sähkö-, rakennus- ja energiatekniikan opiskelijoille sekä pelastuslaitosten henkilökunnalle.

Category: TK-hankkeet
Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2409 Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee pelastustoimen riskianalyysin kehittämistä. Tarkoituksena on selvittää ennakoivan analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, käyttötapoja ja rajoituksia, jotka tulee huomioida riskianalyysitoiminnassa. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitä ennakoivan analytiikan alustoja on käytössä, ja mitkä ovat niiden soveltamismahdollisuudet Suomeen? Miten ennakoivaa analytiikka voidaan hyödyntää tulipalojen ja myös muiden onnettomuuksien ennustamisessa? Millaisia vaatimuksia datalle asetetaan analytiikan toimivuuden varmistamiseksi ja hyödyn saamiseksi? Tutkimuksessa toteutetaan kirjallisuuskatsaus, jossa kerätä tietoa, miten ennakoivaa analytiikkaa käytetään ulkomaisissa pelastusalan organisaatioissa ja millaisia metodologia vaikeuksia tai rajoitteita siihen liittyy sekä miten ennakoinnilla saatavaa tieto pystytään parhaimmin hyödyntämään onnettomuuksien ehkäisyssä. Lisäksi toteutetaan laadullinen analyysi muista lähteistä, kuten avoimen lähdekoodin tietojärjestelmien käyttämistä tiedoista.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-1018 FEU edistää paloturvallisuutta ja pelastustoimen asiaa eurooppalaisella tasolla strategiansa kautta, jonka päätavoitteina ovat 1) kansalaisten ja 2) pelastajien turvallisuuden, 3) poliittisen vaikuttamisen, 4) hyvien käytäntöjen jakamisen sekä 5) kriisinkestävyyden parantaminen. Suomi on päävetovastuussa pelastajien turvallisuuden parantamisesta. Koronaepidemian vuoksi hankkeen FEU-juhlaseminaari ja -kokous on siirretty toteutettavaksi 26. – 29.5.2021 Helsingissä. Tavoitteena on saada päivän mittaiseen juhlaseminaariin noin 100 lähiosallistujaa. Kaksipäiväiseen kokoustyöskentelyyn osallistuu noin 40 osallistujaa eri FEU-delegaatioista. Lisäksi seminaarialustuksilla on tarkoitus tavoittaa satoja katsojia Palopäällystöliiton sähköisten koulutuskanavien kautta.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-983 Hankkeen tavoitteena on päivittää ja kehittää FireFit -menetelmää edelleen. Esille on tullut viitearvoaineiston täydentäminen ≥60-vuotiaiden ikäryhmällä, kehonhallintatestien ja -harjoittelun käytön edistäminen, sekä savusukellustestiradan päivittäminen nykyisiä varusteita vastaavaksi. Viitearvoaineistoa täydennetään käyttämällä Aino Health Managementin menetelmällä kerättyjä mittaustuloksia, joiden käyttöön testattavat ovat antaneet suostumuksensa. Mahdollisen testiradan kehittäminen tehdään yhdessä pelastuslaitoksen toimijoiden kanssa työpajatyöskentelynä. Lisäksi lähetetään kysely kaikkien pelastuslaitosten liikuntavastaaville kehonhallintatestien käytön kokemuksista ja erityisesti siitä, miten niiden avulla pystytään edistämään työ- ja toimintakykyä.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-2302 Hankkeessa tuotetaan oppikirja hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinnasta. Hälytysajoneuvot ovat osallisina liikenneonnettomuuksissa useita kertoja vuodessa. Onnettomuudet saavat julkisuutta seurausten vaihdellessa peltivaurioista loukkaantumisiin ja pahimmillaan jonkin osallisen menehtymiseen. Tarve tuottaa ajantasainen perusteos hälytysajoneuvojen kuljettamisesta perustuvat liikennepsykologian kehittymiseen ja tieliikennelain tulevaan muutokseen. Oppikirjan sisällön omaksuttuaan kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymiseensä vaikuttavat tekijät, sekä tietää riskien hallinnan ennakoivat menetelmät sovellettuna hälytysajoneuvon kuljettamiseen. Kirja pyrkii vaikuttamaan hyväksytyn turvallisuuskulttuurin muodostumiseen myös asenteellisella tasolla.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2562 Toimintamalli, jossa usean eri pelastuslaitoksen pelastustoimintaa johdetaan keskitetysti, on pelastuslain perusteella mahdollista, mutta Suomessa sitä ei ole aiemmin tehty. Johtamismallien, teknisten ratkaisujen, pelastuslaitosten välisen yhteistyön haastavuuden ja mahdollisten valtakunnallisten toimintojen liittämisen vuoksi kehittämisestä käynnistetään kehittämisprojekti. Hankkeessa johtokeskus perustetaan olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, jolloin toiminta olisi mahdollista myös poikkeusoloissa. Johtokeskus toimii myös tilannekeskuksena, ja se on miehitetty 24/7 siten, että johtamistoiminta voi käynnistyä heti. Johtokeskukseen varataan tilat ja tekniset valmiudet myös yhteistyöviranomaisten työskentelylle (ainakin poliisi, rajavartiolaitos ja sairaanhoitopiiri).

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2419 Hankkeessa luodaan malli paloturvallisuuskulttuurista pelastuslaitoksille, yliopistotoimijoille ja varhaiskasvatuksen toiminta-alueelle. Hankeaikana Raumalle avataan Suomen ensimmäisen yliopiston yhteydessä toimiva harjoittelupäiväkoti, pikkunorssi. Pikkunorssin toiminta on suunniteltu tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin. Hankkeen sisältökokonaisuudet jakautuvat kolmeen: turvallisuusviestintäkokonaisuuden suunnittelu pelastuslaitoksen kanssa, turvallisuusjohtamiskokonaisuus varhaiskasvatusyksikön hallinnon kanssa ja turvallisuusviestintään liittyvä seurantatutkimuskokonaisuus varhaiskasvatus-oppiaineen kanssa yliopistolla. Seurantatutkimuskokonaisuudessa tutkitaan sekä paloturvallisuusosaamisen kehittymistä varhaiskasvatusikäisellä että myös lapsiperheiden asumisen paloturvallisuutta. Pikkunorssin tilojen valmistuminen mahdollistaa teknologian käyttämisen observointitutkimuksessa uudella tavalla (observaatiotutkimuksen kamerajärjestelmä tutkimustiloihin).

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1342 Hankkeessa vahvistetaan kansalaisten turvallisuusosaamista ja kykyä ehkäistä onnettomuuksia (kuten tulipaloja), valmiuksia tunnistaa itsensä turvallisuustoimijana sekä kykyä ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Toimenpiteet keskitetään kylätoiminnan verkostojen hyödyntämiseen ja niiden turvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Tulosten pohjalla suunnitellaan ja toteutetaan maakunnallisten kyläyhdistysten (19 kpl) kanssa alueellisen ja paikallisen tason toimijoille koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, joilla kehitetään turvallisuustaitojen sekä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin kohdennettuja toimintamalleja. Jatkotoimien tueksi koulutetaan turvallisuus- ja varautumisasioissa kylä- ja asukasyhdistysten alueellisia ja paikallisia johtajia sekä varautumiskouluttajia. Hankkeessa luodaan puitteet kyläturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle valtakunnallisesti. Hankkeessa kehitetään kylä- ja asukasyhdistysten käytössä olevia tiloja paikallisiksi valmiuskeskuksiksi (PAVAK) paikallisyhteisön ja pelastustoimen eri tarpeiden varalle. Pilotit suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa maan kattavalla verkostolla maakunnallisten kyläyhdistysten toiminta-alueella.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1350 Liesiturvallisuuden puutteet korostuvat tilanteissa, jossa ihmisen toimintakyky on alentunut. Uusien keittotasojen (induktio) turvallisuustasoa ei tunneta vähäisen tilastoaineiston takia, joten niihin liittyviä syttymisriskejä on tutkittava kokeellisesti. Pienten palojen jälkeisestä asumisterveellisyydestä ei ole olemassa tutkittua tietoa. Hankkeessa kerätään tietoa tapahtuneista liesipaloista ja lähellä piti -tilanteista, tutkitaan kokeellisesti eri liesityyppinen kuumentuessa tuottama terminen ympäristö ja syttymisriski, tutkitaan valvomattoman ruuanlaiton tuottamia haitallisia yhdisteitä laboratoriokokein, aineiden kertyminen palohuoneistoon todellisissa asunnoissa simuloiduin polttokokein ja todellisten palojen jälkeisten mittausten avulla sekä tuotetaan koulutusaineistoa, annetaan koulutusta, tiedotetaan ja annetaan turvallisuussuosituksia liesien ja liesiturvalaitteiden tuomista hyödyistä ja niiden rajoituksista.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1341 Hankkeessa tullaan hyödyntämään eri maissa tehtyä metsäpalotutkimusta ja -kokemusta. Hankkeessa käytetään kanadalaista Prometheus-leviämismallia, koska malli sisältää Suomeen melko helposti sovellettavissa olevia polttoaineluokkia. Leviämismalli muunnetaan Suomen olosuhteisiin sopivaksi metsävaratiedon avulla. Lisäksi pilotoidaan jalostettuja kartta-aineistoja. Ajatuksena on, että pelastustoimeen räätälöidyt karttatiedot mahdollistavat entistä huomattavasti nopeamman ja tarkemman tilannekuvan luomisen maastopalotehtävissä. Hankkeen tuotoksena syntyy pilotoitu menetelmä ja sitä tukeva työkalu maastopalojen leviämisen ennustamiseksi osana pelastustoimen tilannekuvan muodostamista. Menetelmällä tullaan parantamaan pelastustoiminnan johtajan johtamisedellytyksiä. Samoin tilannekeskuksiin ja johtokeskuksiin menetelmä antaa tehokkaan työkalun resurssien suunnittelun Lisäksi tehokkaalla ja oikealla tilannekuvan luomisella voidaan vähentää sammutustyöhön osallistuviin henkilöihin kohdistuvia riskejä ja pienentää maastopaloista koituvia taloudellisia tappioita.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-985 Hankkeen päätarkoituksena on juurruttaa henkisen työsuojelun ymmärrystä ja osaamista järjestelmällisesti ja valtakunnallisesti pelastustoimeen johdon, henkisen työsuojelun henkilöstön sekä työyhteisöjen tasolla sekä tuottaa myös laadukasta kotimaista tutkimusta henkiseen työsuojeluun kytkeytyvistä asioista pelastustoimen kontekstissa. Hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisesti henkisen työsuojelun tärkeyden huomioimista ja jatkuvuuden takaamista pelastustoimessa.
Hanke rakentuu neljästä työpaketista, jotka tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kesken: 1) Pelastustoimen johdon ja esimiesten tiedon lisääminen henkisen hyvinvoinnin johtamisesta 2) Pelastustoimen henkisen työsuojelun henkilöstön lisäkoulutus ja verkostoituminen, 3) Henkisesti turvallisen työyhteisön edistäminen, 4) Jälkipurkutoiminnan kehittäminen.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2017-927 Hankkeen tärkein tavoite on pelastustoimen eri organisaatioiden henkilöiden tukeminen maakunta-, sote- ja pelastustoimen uudistusten keskellä. Tarkoituksena on mahdollistaa verkkoluentojen, työpajojen, seminaarien, media- ja verkkosisältöjen (kuvat, videot, tekstit), kyselyiden, infografiikan sekä
pelastuslaitosvierailuiden eli ns. road show’n ja muiden kentällä toivottujen keinojen avulla kentän omistajuutta ja osallisuutta suurissa toimialaa koskevissa muutoksissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat palvelutuotantoon osallistuvat pelastustoimen henkilöt. Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeen tulee paitsi tuottaa pelastustoimen kentälle kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin muutoksiin, myös edesauttaa muutosten ja niiden tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa siirtymää. Lisäksi hankkeessa järjestetään yksi tai kaksi maakunnalliset toimijat kokoavaa tilaisuutta, joissa käsitellään varautumisen kokonaisuutta ja eri toimijoiden roolia siinä.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1353 NouHätä! on keskeisten pelastusalan toimijoiden ja peruskoulun yhdessä vuosittain toteuttama, turvallisuuskulttuuria edistävä kampanja, johon liittyy turvallisuustaitokilpailu. Kampanjan on tarkoitus tavoittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset. NouHätä! vaikuttaa nuorten turvallisuusasenteisiin, rohkaisee ottamaan vastuuta nuoren koko lähipiirin turvallisuudesta ja kehittämään nuoren omia turvallisuustaitoja. Asenteiden parantamista tukevat tieto ja osaaminen. Opetuksen sisällöllisessä keskiössä ovat konkreettiset kansalaistaidot, joiden avulla voi estää tulipaloja ja vaaratilanteita sekä toimia niissä oikein. Kampanjan pääpainopisteenä on kouluissa annettava, kohderyhmälle kehitetty ja innostava turvallisuusopetus. Kampanjan turvallisuusopetuksen kehittämistyötä jatketaan turvallisuusopetusmateriaalien käyttäjien palautteen perusteella.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-2844 Hankkeen tavoitteena on pitkittäistutkimukseen perustuvan tutkimusasetelman avulla analysoida, millä tavalla NouHätä-kampanja tukee erityisesti nuorten, koulujen sekä kuntien turvallisuuspääoman kehittymistä kampanjan aikana ja sen jälkeen. Hankkeen kuluessa rakennetaan ja pilotoidaan mittaamismenetelmää, jolla nuorten turvallisuuspääoman kehittymistä voitaisiin tulevaisuudessa seurata ja analysoida. Tutkimukseen perustuen analysoidaan kampanjan vaikuttavuutta ja etsitään mahdollisuuksia kehittää kampanjan rakenteellista ja sisällöllistä toteutusta sekä onnettomuuksien ehkäisyn koulutusta yleisemminkin. Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen, avoimesti käytössä oleva materiaali oppilaitosturvallisuuden ja nuorten turvallisuuskasvatuksen koulutuksessa hyödynnettäväksi sekä tutkimusraportti vaikuttavuustutkimuksen tuloksista.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-1012 Yleinen tietoisuus palokatastrofeista ympäri maailmaa kannustaa rakennuttajia miettimään, kuinka vankka rakennus on tulipalon sattuessa ja mikä on tulipalon todennäköinen lopputulema. Viime vuosina rakenteellinen palosuunnittelu on siirtymässä nykyisistä ”ohjeellisista” säännöistä suorituskykyyn perustuvaan menetelmään. Myös ymmärrys rakenteellisesta palokäyttäytymisestä on lisääntynyt huomattavasti, ohjelmistotoimintoja on kehitetty rakenteelliseen paloanalyysiin. Olennaisia analyysitekniikoita on kuitenkin kehitettävä, vertailtava ja validoitava palotestaustiedoilla. Syöttötiedot on tehtävä kelvollisiksi rakenteelliseen paloanalyysiin. Tässä projektissa on tarkoitus kehittää tarkoituksenmukaisia, yleisesti käytettyjä kaupallisia palosuunnitteluohjelmistoja hyödyntäviä analyysimenetelmiä, jakaa tietoa suomalaisille suunnittelutoimistoille ja tutkijoille (järjestämällä koulutuksia, joissa aiheina ovat toiminnallinen palomitoitus ja yleisesti käytettyjen kaupallisten ohjelmistojen analyysimenetelmät) sekä tuottaa tieteellisiä tutkimusjulkaisuja.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2017-2034 Väitöskirja tarkastelee osaamisen johtamista ja strategista henkilöstöresurssien kehittämistä (myöh. SHRD) pelastustoimessa. SHRD:n keskeisten tematiikkojen, oppimisen, suorituskyvyn ja muutoksen (ks. esim. Gilley & Maycunich 2000), lisäksi työssä tarkastellaan Otalan (2002) jaottelun mukaisesti mm. kovia ja pehmeitä taitoja, sosiaalista pääomaa sekä muutosvalmiutta ja henkilökohtaista resilienssiä. Työssä tarkastellaan osaamisen omistajuutta toisaalta yksilön, mutta ennen kaikkea organisaation näkökulmasta. Pelastustoimen henkilöstöresurssien kehittämistä ja henkilöstöjohtamista tarkastellaan Garavanin (1991) ja McCrackenin ja Wallacen (2000) jaottelulla, jonka mukaan organisaation HRD:n strategista kypsyyttä arvioidaan yhdeksällä osa-alueella. Työn empiirinen osuus koostuu valikoiduille pelastuslaitoksille suunnatusta henkilöstökyselystä, eri organisaatiotasoilla työskentelevien työntekijöiden ryhmähaastatteluista sekä HRD:sta vastaavien henkilöiden haastatteluista. Empiirisellä aineistolla tarkastellaan pelastuslaitosten strategista HRD:ta ja sen kehittämisnäkymiä sekä työntekijöiden ja HRD-vastaavien näkemyksiä osaamisen omistajuudesta. Väitöskirjan työstö on tällä hetkellä tauolla.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2397 Tutkimushankkeessa pyritään helpottamaan ja tehostamaan P0-paloluokan rakennushankkeen eri osapuolten toimintaa sekä hankkeiden valvontaa kokoamalla määräysten tulkinnoille, suunnittelulle ja hyväksyttämiselle yleiset hyvän käytännön mukaiset ja kaikille osapuolille selkeässä muodossa dokumentoidut toimintatavat. Ohjeistuksella pyritään lisäämään P0-paloluokan toteutukseen liittyvää kansallista tietoisuutta, parantamaan tätä kautta P0-paloluokan rakennusten paloturvallisuutta sekä tukemaan paloturvallisuuden ylläpitoa rakennuksen koko elinkaaren ajan. Ohjeistuksella pyritään myös vaikuttamaan käytäntöihin ja dokumentointiin, jotka tukevat pelastuslaitosten valvontaa ja operatiivista toimintaa.

Category: TK-hankkeet

VN/6273/2021 Hankkeen tarkoituksena on päivittää Palokuntayhdistys toimii -opas. Opas on päivitetty viimeksi vuonna 2008 ja vuonna 2012, jolloin opas on jaettu kaikkiin palokuntayhdistyksiin. Opasta voidaan käyttää myös Pelastusopiston oppimateriaalina. Oppaan avulla on tarkoitus saada aikaiseksi ajankohtainen tietopaketti palokuntayhdistyksille palokuntien toiminnasta sekä toimintaan vaikuttavista tekijöistä. pas on lajissaan ainoa saatavilla oleva kooste palokuntayhdistysten toimintaan erityisesti vaikuttavista tekijöistä. Opas jaetaan mm. kaikkiin palokuntayhdistyksiin, pelastuslaitoksille, kuntaliittoon, pelastusosastolle, aluehallintovirastoille sekä pelastusopistolle ja pelastuskoululle.Opas toimitetaan myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, Suomen Palopäällystöliitolle sekä alueellisille pelastusliitoille.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-2304 Hankkeessa uudistetaan palontutkinnan tietojen kirjaaminen. Palontutkintaselosteen pohjalta tehtävät tilasto- ja analysointitarpeet tulevat ratkaistuksi erillisessä koko toimialan RTA-hankkeessa (raportointi, tilastointi, analysointi). Palontutkiaselosteen uudistus -hankkeessa varmistetaan, että toteutettavat ratkaisut ovat hyödynnettävissä RTA-toiminnoissa. Pelastustoimen tietojärjestelmät ovat siirtymässä Tuveen lähivuosina. Hankkeessa varmistetaan, että palontutkintaseloste muiden Pronton toimintojen tavoin on siirrettävissä Tuve-ratkaisuun. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa palontutkinnan raportoinnin taso sille tasolle, että oleelliset asiat tulevat yhtenäisesti, helposti ja tietoturvallisesti kirjattua siten, että ne ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä tulipalojen ennaltaehkäisytyössä.
Hankkeessa kartoitetaan palontutkinnan raportoinnin tarpeet, suunnitellaan palontutkintaselosteen sisältö ja toiminnot, hankitaan tekniset muutokset ja koulutetaan täydennyskoulutuksena olemassa olevat käyttäjät, sekä tuotetaan oppimateriaali uusien käyttäjien

Category: TK-hankkeet

VN/6281/2021 Paloturvallisuusviikko on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoima, Palosuojelurahaston rahoittama hanke, johon osallistuu valtakunnallisesti pelastusalan toimijoita ja muita organisaatioita. Vuoden 2021 marras-joulukuun vaihteessa Paloturvallisuusviikkoa vietetään kymmenettä kertaa. Paloturvallisuusviikko koostuu vuoden teeman mukaisesta, aktiivisesta, monikanavaisesta viestinnästä, noin 350 Päivä Paloasemalla -tapahtumasta sekä Palovaroitinpäivästä. Hankkeen teemana jatkuu läheisten paloturvallisuudesta välittäminen, jota tuodaan esille erityisesti yhteisöllisen paloturvallisuusajattelun pohjalta. Päätavoitteena on nyt toista hankekautta vaikuttaa varsinkin omassa kodissaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen.

Category: TK-hankkeet

VN/6280/2021 Joka toinen vuosi järjestettävät Palotutkimuksen päivät ovat vakiintuneet Suomessa tärkeäksi tapahtumaksi, joka kokoaa yhteen palo-, pelastus- ja rakennusalasta kiinnostuneet ja siitä vastaavat viranomaiset, tutkijat sekä muut palotutkimusta hyödyntävät tahot. Seminaarijulkaisu tarjoaa kattavan kuvan kotimaisesta alan tutkimuksesta, jota tehdään useissa eri organisaatioissa ja eri tieteenaloilla. Palotutkimuksen päivät järjestetään 12. kerran syyskuussa 2021. Korona-tilanteesta johtuen päivät järjestetään joko hybriditoteutuksena tai täysin etätoteutuksena.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1329 Työterveyslaitoksen aiemmista tutkimuksista tiedetään, että sekä viileä-lämmin vesialtistus että viileävesialtistus edistävät tehokkaasti elimistön palautumista sekä paikallisesti että kokonaisvaltaisesti. Tässä interventiotutkimuksessa viedään laboratoriotutkimuksissa todennettu palautumista edistävä menetelmä työpaikalle ja selvitetään, mikä on menetelmän käyttöaste todellisten työtehtävien jälkeen, koetaanko menetelmä tehokkaaksi ja kuinka menetelmä vaikuttaa
lihasvoimaan. Palautumista edistetään koko kehon tasolla käyttämällä molempia vesialtistusmenetelmiä. Altistus toteutetaan sumusuihkuilla, jotka asennetaan Oulu-Koillismaan, Pirkanmaan ja Länsi-Uudenmaan paloasemille. Pelastajille ohjeistetaan vesialtistusten käyttö, ja käyttöastetta sekä subjektiivisia tuntemuksia seurataan puolen vuoden ajan kyselyillä. lnterventiotutkimuksen alussa ja lopussa tehdään kyselytutkimus, jolla kartoitetaan työkykyä, työtyytyväisyyttä, työssä kuormittuneisuutta ja työstä palautumiseen liittyviä tekijöitä.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-2326 Hankkeen kärkenä on löytää metsäpaloihin tehokkaimmat sammutustaktiikat ja -tekniikat sekä palomiehelle tarkoituksenmukaisimmat suojavarusteet metsäpaloissa syntyviä epäpuhtauksia ja lämpökuormaa vastaan. Lisäksi etsimme palomiehille toimivimmat kommunikaatio-/paikannusvälineet turvataksemme sammuttajien turvallisen toiminnan ja tarvittavan avunsaannin hankalissakin olosuhteissa. Järjestelmä myös lisää tilannetta johtavan henkilön tilannetietoisuutta.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-2766 Tutkimushankkeessa arvioidaan keväällä 2021 järjestettävän Palosuojelurahaston tukeman pelastuslaitosten henkilöstölle suunnatun post-traumatyöpajan vaikuttavuutta sekä määrällisesti että laadullisesti kuuden kuukauden seuranta-ajalla. Hankkeessa kerätään aineistoa kansainvälisesti validoiduilla kyselyillä sekä yksilöhaastatteluin. Tavoitteena on tuottaa konkreettisempaa ja kattavampaa tutkimustietoa post-traumatyöpajojen vaikuttavuudesta sekä lisätä tietoa aiheesta Suomen pelastusalan ammattilaisten, päättäjien ja pelastusalan työterveyshuoltohenkilöstön keskuudessa ja sitä kautta edesauttaa jatkuvan rahoituksen löytymistä pelastuslaitosten post-traumatyöpajoille. Hanke tuottaa neljä tutkimusraporttia sekä tiedottavia julkaisuja.

Category: TK-hankkeet

VN/6249/2021 Hankkeessa toteutetaan Pelastustoimen Tutkimuspäivät kesäkuussa 2021. Vuoden 2021 Pelastustoimen tutkimuspäivien teema on viestintä. Tilaisuus järjestetään kutsutilaisuutena ja se tullaan myös striimaamaan sekä julkaisemaan, jolloin osaan tilaisuutta on mahdollisuus osallistua myös etänä. Tutkimuspäivien yhteydessä julkaistaan vertaisarvioitu Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja sekä abstraktikokoelmaseminaarin esityksistä. Tutkimuspäivillä jaetaan tietoa valmistuneista ja käynnissä olevista paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvistä tutkimuksista sekä edesautetaan uusien tutkimusaiheiden kehittämistä.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-2842 Sähköisessä muodossa oleva pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ-käsikirja) tulee auttamaan pelastustoimen johtajaa päätöksenteon tukena. On paljon tilanteita, missä alussa käytettävät tiedot ovat puutteellisia ja tilanteen johtamista mukautetaan sen edetessä. Onnettomuuden sattuessa pelastustoiminnan johtaja tarvitsee nopeasti ja ajan tasalla olevaa onnettomuustyyppeihin liittyvää erityistietoa. Onnettomuuden alussa ensimmäiset kymmenet minuutit ovat kiireistä aikaa ja pelastustoiminnan johtajalla on paljon ratkaistavia asioita. Hankkeen toteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2018-1015 Hankkeessa selvitetään Suomen tasolla mitä massatapahtumien varautumissuunnittelussa tulisi ottaa huomioon pelastusviranomaisten mielestä. Tätä tietoa reflektoidaan aiempiin tutkimuksiin ja dataan. Tämä hanke tuo Suomen järjestelmän esille sekä uuden perspektiivin ilmiön tarkasteluun myös kansainvälisesti. Hanke tarjoaa myös Suomen toimijoille helposti käytäntöön kytkettävää tietoa tiedon jakamisen, digitaalisen työkalun sekä verkkokoulutuksen avulla. Hankkeen tarkoituksena on mm. selvittää pelastusviranomaisten varautumista massatapahtumiin ja reflektoida varautumistoimenpiteitä aiempaan tutkimustietoon massatapahtumien aiheuttamasta kuormituksesta pelastusviranomaisille, selvittää valtakunnallinen asiantuntijanäkemys massatapahtumien varautumissuunnitelmissa huomioitavista asioista ja selvittää hälytystehtävien ja ensiaputarpeen ilmenemistä Suomen suurimmilla festivaaleilla sekä kehittää pelastusviranomaisen käyttöön varautumissuunnittelua tukeva tutkittuun tietoon perustuva digitaalinen työkalu.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-991 Lastenmusiikkiryhmä Pellekaija Pum jatkaa vierailujaan duo-kokoonpanolla esittämässä paloturvallisuuteen liittyviä laulujaan ensi sijassa päiväkodeissa ja alakouluissa. Ryhmän ohjelmistossa on paloturvallisuutta sekä muuta lasten turvallisuutta edistäviä ja tapaturmia ehkäiseviä lauluja yhteensä 30 kpl. Paloturvallisuuslauluista on koottu oma selkeä ohjelmakokonaisuus ”Pellekaija Pum iskee kipinää” esitettäväksi päiväkodeissa ja koulujen ala-asteilla sekä tarpeen mukaan pelastusalan tapahtumissa. Ohjelma tavoittaa päiväkodeissa ja alakouluissa suoranaisesti 15 000–20 000 lasta, opettajat ja ohjaajat sekä välillisesti lasten vanhemmat. Laulujen sekä niihin liittyvien leikkien ja juontojen myötä lisääntyy lasten tietoisuus paloturvallisuudesta ja herättää keskustelua lasten ja aikuisten välillä. Lapsilla vahvistuu myönteinen asennoituminen oman ja lähipiirin turvallisuuden vaalimiseen. Lapset saavat tietoa mm. palovaroittimesta, hätänumerosta, tulen käsittelystä ja toimimisesta hätätilanteessa. Laulujen sanat ja yhteinen konserttikokemus jättävät myös hyvän muistijäljen ja tosipaikan sattuessa voi auttaa muistamaan mm. hätänumeron. Turvallisuusajattelu tulee luontevaksi osaksi arkea.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1340 Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallista putoamisvaarallisella alueella työskentelyä (PVAT) tuottamalla Pelastusopiston julkaisu, oppimateriaalia, koulutusta sekä uusia tekniikoita ja taktiikoita pelastustoimeen. Osaamisen kasvu parantaa työturvallisuutta sekä pelastettavan turvallisuutta. Hanke tuottaa pelastustoimeen valtakunnalliset yhteiset toimintamallit, jotka ovat linjassaan uuden 2020 päivitystyössä olevan putoamisvaarallisella alueella työskentelyn ohjeen kanssa. Tavoitteeseen päästään uudistamalla ja yhtenäistämällä Pelastusopiston PVAT-opetusmateriaali niin tutkinto-, täydennys-, ja sopimushenkilöstön koulutuksessa. Pelastusopisto julkaisee hankkeen myötä uuden Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) julkaisun ja opetusmateriaalin

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-2693 Hankkeella pyritään tarjoamaan paloturvallinen ja riskitietoinen elinympäristö ja varmistamaan, että palokunnat eivät ole vaarassa nykyaikaisissa rakennustulipaloissa. Hankkeessa kehitetään suunnitteluinsinööreille ja paloviranomaisille tarkistetuttuja, ennalta hyväksyttyjä referenssisuunnitteluratkaisuja. Rakennuspaloista on tullut kasvava huolenaihe ja uhka suomalaisen yhteiskunnan rakennus- ja omaisuusturvallisuudelle. Viime vuosikymmeninä puurunkoisilla asuinrakennuksilla ja kevytteräsrakenteisilla asuinrakennuksilla on ollut kasvava suosio kestävyyden, energiatehokkuuden, kiertotalouden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen. Tutkijoina hankkeessa toimivat Teräsrakenteiden tutkimusryhmä, Hämeen ammattikorkeakoulun tekniikan tutkimusyksikkö ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Ohjausryhmässä ovat Ramboll Finland Oy, Sweco Oy, Aalto-yliopisto sekä ympäristöministeriö.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2377 Palosuojelurahasto on aiemmin rahoittanut hankkeen täydentävistä sammutusmenetelmistä sekä samoin ensitoimenpiteisiin kuuluvista selvityksistä. Näiden hankkeiden jatkoksi on tärkeää tarkemmin pureutua itse sammutustekniikkaan siten, että mukana olisivat perinteiset sammutustekniikat ja myös uudet vaihtoehdot: vanha Sammutustekniikan kirja tulee päivittää 1980-luvulta nykykehitystä vastaavaksi. Uutena haasteena nousee esiin esimerkiksi liikennevälinepaloissa autojen uusi tekniikka. Sähkö-, kaasu- sekä hybridiautot lisääntyvät liikenteessä, eivätkä perinteiset sammutustekniikat näissä tulipaloissa välttämättä tehoa, vaan tarvitaan uusia sammutustekniikoita. Samalla tavoin muun muassa uusiutuvan energian tuotannon ja kysynnän tasaukseen rakennetut akkuenergiavarastot ovat erityinen riski sammuttajille.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1315 Kemiallisten aineiden vaikutuksista palomiesten terveyteen on saatu viitteitä pohjoismaisessa syöpätutkimuksessa, joissa palomiehillä todettiin vähintään kaksinkertainen eturauhassyövän, keuhkojen adenokarsinooman ja asbestin aiheuttaman keuhkopussinsyövän ilmaantuvuus verrattuna muuhun väestöön verrattuna. Epäpuhtaudet kulkeutuvat palomiesten elimistöön hengitysteiden, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta. Kahden viimeisen altistumisreitin kautta tapahtuvan altistumisen torjunnassa sammutusvarusteiden huolellinen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa haetaan vastauksia pesu- ja desinfiontitehokkuutta koskeviin kysymyksiin käytännön pesukokeiden avulla. Pesutekniikoiden nykytilanne pelastuslaitoksille selvitetään. Lisäksi tarkastellaan perinteisen vesipesun tehokkuuden parantamista ja mahdollisesti uusien tekniikkojen, kuten vetyperoksidikäsittelyn liittämistä osaksi vesipesua. Saatujen tulosten perusteella annetaan suositukset käytettävistä pesu- ja desinfiointitekniikoista pelastuslaitoksille ja samalla tuotetaan koulutusmateriaalia Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1304 Sopimuspalokuntabarometri-kyselyllä selvitetään palokuntatoimintaan ja pelastustoimeen liittyviä keskeisiä asioita kyselytutkimuksen avulla. Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen uudistamistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä. Hallituksen ohjelman mukaisesti sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä̈ pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistaen myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä̈ erityispiirteet. Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Tämä on mahdollista, jos Suomessa pystytään säilyttämään kustannustehokas sopimuspalokuntajärjestelmä. Säilyttäminen ja kehittäminen edellyttää tietoa, jota on kerättävä palokuntalaisilta. Tulokset työstetään kirjalliseksi raportiksi taulukoineen, ja raportti jaetaan Palosuojelurahastolle, sisäministeriön pelastusosastolle, sopimuspalokuntiin, pelastuslaitoksille ja pelastusalan valtakunnallisille järjestöille.

Category: TK-hankkeet

VN/6234/2021 Sopimuspalokuntalaisten ja sopimuspalokuntien suorituskykyyn vaikuttavat mm. työikäisen väestön työhön liittyvien olosuhteiden ja vapaa-ajan käytön muutokset, muuttuva toimintaympäristö ja väestörakenne, tulevat rakenteelliset uudistukset sekä lainsäädännön, oikeuskäytännön kehitys pelastustoiminnan varallaolojärjestelyissä. Nämä tekijät asettavat myös merkittäviä haasteita sopimuspalokuntien toiminnalle. Muutokset ja haasteet korostuvat erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa suurin osa palokunnista on ns. ensilähdön palokuntia. Tutkimuksessa pyritään löytämään mahdollisimman konkreettisia, paikallisia ja alueellisia keinoja sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden turvaamiseen ja kehittämiseen sekä tämän myötä pelastustoimen suorituskyvyn varmistamiseen yhteistyössä sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen kesken.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2385 Hankkeen tarkoituksena on tukea pelastustoimen organisaatioita (pelastuslaitokset, valtionhallinto, muut viranomaiset, järjestöt ja verkostot) sekä alalla toimivia ammattilaisia suunnitelmallisen, ammattimaisen ja vaikuttavan viestinnän toteutuksessa ja kehittämisessä. Ideana on jatkaa yhteistä kehittämistä ja alan tukemista siitä, mihin Pelastusopiston koordinoimassa edellisessä pelastustoimen kokonaisviestinnän tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt 2017 – 2018) sekä Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän työssä (2017 – 2018) jäätiin. Hankkeessa on tarkoituksena aloittaa aiempien hankkeiden keräämään tutkimustietoon ja kokemuksiin nojaten sekä niistä johdettujen suositusten pohjalta matka kohti pelastustoimen strategista, integroitua kokonaisviestintää. Johtavana ajatuksena hankkeessa on ”sanoista tekoihin, suosituksista toimeenpanoon”.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2384 Hankkeen tavoitteena on uudistaa tieliikennepelastamisen koulutusmateriaali vastaamaan nykyistä ja tulevaisuuden tehtäväkenttää. Tähän päästään uusimalla ja yhtenäistämällä tieliikennepelastamisen koulutusmateriaalia niin perustutkintokuin sopimushenkilöstön koulutukseen. Näin tuotettu materiaali olisi yhtenäinen ja soveltuvin osin vapaasti käytettävissä kaikille tieliikennepelastamisesta tietoa tarvitseville.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-1003 Hankkeen tavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointi-menettely hoivapalvelukohteiden toiminnallisen poistumisturvallisuuden arvioimiseen. Arviointimenettely koostuu kolmesta tarkastelutasosta eli 1. hoivapalvelutuottajasta, 2. hoidettavasta asukkaasta ja 3. kiinteistöstä, joita arvioidaan suhteessa toiminnalliseen poistumisturvallisuuteen liittyvien keskeisten tietosisältöjen mukaisesti ja joiden yhteisvaikutuksena kyetään arvioimaan kattavasti ja systemaattisesti hoivapalvelutuottajan toiminnallisen poistumisturvallisuuden tilaa. Ikääntyneiden hoivapalvelut lisääntyvät ja niiden tuottamisen tapa monimuotoistuu yhdessä ikääntyvän väestön suhteellisen lisääntymisen seurauksena. Hoivapalveluiden tuottajan ja pelastusviranomaisen tulee kyetä arvioimaan mahdollisimman luotettavasti, kuin-ka poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä, niihin varautumisessa sekä poistumisjärjestelyissä.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-1001 Lämpösäteily on palon kehittymistä ja leviämistä määräävä fysikaalinen prosessi. Lisäksi säteily muodostaa uhan paloa ympäröiville henkilöille ja laitteille, mikä tuli hyvin esiin Moskovan lento-onnettomuuden jälkeisessä evakuoinnissa. Tärkein palomitoituksessa ja onnettomuustutkinnassa käytettävä simulointimalli on Fire Dynamis Simulator, jonka säteilyn kehitysvastuu on nykyään Aalto-yliopistolla. Hankkeessa kehitetään FDS-ohjelmaan lämpösäteilyä spektrin suhteen tarkasti simuloivat laskentamallit. Hanke koostuu kahdesta väitöskirjaprojektista, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden: Osa 1: Säteily jähmeissä aineissa, Osa 2: Säteily kaasufaasissa ja pisaroissa. Tämä tutkimus koskee Osaa 1, joka keskittyy palavien nesteiden ja säteilyä osittain läpäisevien kiinteiden aineiden (muovit, lasi) laskentaan soveltuvien mallien kehittämiseen. Mallin yleistäminen ja toteutus avoimen lähdekoodin FDS-ohjelmaan parantaa palosimulointien tarkkuutta ja mahdollistaa osaltaan palotehon ennustamisen osana toiminnallista palosuunnittelua. Testitapausten julkaiseminen osana FDS:n tietokantaa nopeuttaa ja tehostaa tutkimustiedon käyttöönottoa insinöörikunnassa.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-2403 Lämpösäteily on palon kehittymistä ja leviämistä määräävä fysikaalinen prosessi. Lisäksi säteily muodostaa uhan paloa ympäröiville henkilöille ja laitteille, mikä tuli hyvin esiin Moskovan lento-onnettomuuden jälkeisessä evakuoinnissa. Tärkein palomitoituksessa ja onnettomuustutkinnassa käytettävä simulointimalli on Fire Dynamics Simulator, jonka säteilyn kehitys-vastuu on nykyään Aalto-yliopistolla. Hankkeessa kehitetään FDS-ohjelmaan lämpösäteilyä spektrin suhteen tarkasti simuloivat laskentamallit. Hanke koostuu kahdesta väitöskirjaprojektista ja yhdestä tutkimushankkeesta, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden: Osa 1: Säteily jähmeissä aineissa, Osa 2: Säteily kaasufaasissa, Osa 3: Säteily pisaroissa FSCK-mallin yleistäminen ja toteutus avoimen lähdekoodin FDS-ohjelmaan parantaa palosimulointien tarkkuutta ja mahdollistaa osaltaan palotehon ennustamisen osana toiminnallista palosuunnittelua. Testitapausten julkaiseminen osana FDS:n tietokantaa nopeuttaa ja tehostaa tutkimustiedon käyttöönottoa suunnittelussa ja palontutkinnassa.

Category: TK-hankkeet

SMDno-2020-1349 Palokuntanuorisoleiritoiminta on pelastustoimen valmiuden ja henkilöstön riittävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Leiritoiminta on osa palokuntanuorisotoimintaa ja se tuottaa nuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja, joita muuten ei ole mahdollista tarvittavassa määrin järjestää. Valtakunnallisten leirien välissä koulutusleireistä vastaavat alueelliset pelastusliitot. Valtakunnalliset leirit, joita myös kansainvälisiksi leireiksi usein kutsutaan, ovat tarpeellinen ja toiminnan vetovoimaisuutta lisäävä osa toimintaa. Kansainvälisten osallistujien sekä ympäri valtakuntaa saapuvien palokuntien edustajien yhdessä tekemä toiminta lisää valtakunnan tason yhteneväisyyttä, toiminnan tunnettuutta, kiinnostavuutta sekä yhteisymmärrystä. Kaikkea tätä tarvitaan, jotta pelastustoimen resurssit ja toiminta voidaan pitää elinvoimaisena koko maassa sekä yhteistoiminta kansainvälisesti joustavana. Palokuntanuorisoleirin 2022 järjestelyt ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020

Category: TK-hankkeet

SMDno-2019-1007 VirPa2-hankkeen tarkoituksena on kehittää saatujen käytettävyystutkimusten perusteella uusi päivitetty digitaalinen oppimisympäristö VirPa 1 -hankkeessa kehitetyn sovelluksen pohjalta Turun ammattikorkeakoulun pelilaboratoriossa (Turku Game Labissa). Tämä päivitetty oppimisympäristö on yhdistelmä pelaamista virtuaalilaseilla ja lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Pelissä kuvataan muutamia oppilaitosrakennuksen paloskenaarioita. Näistä keskeisin on poistuminen rakennuksesta kokoontumispaikalle hätätilanteessa. Pelaaja voi valita skenaarion, jota haluaa pelata. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan paloriskejä sekä käyttäytymään tarkoituksenmukaisesti tulipalotilanteessa. Peli on suunnattu etupäässä nuorille. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää turvallisuusviestinnän menetelmä, joka motivoi käyttäjää uudella tavalla, uudenaikaisen virtuaaliteknologian avulla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa pelastustoimen käyttöön tuote, joka edistää paloturvallisuutta sekä on edullinen ja nopea käyttää. Hankkeen käytettävyystutkimuksessa tarkastellaan virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia pelastustoimessa ja mahdollisia jatkokehitysaiheita.

Category: TK-hankkeet

Load More

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – CTIF Suomen kansallinen komitea 2021

Etelä-Karjalan pelastuslaitos – Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo)

Hämeen ammattikorkeakoulu – Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures

Hämeen ammattikorkeakoulu – Risk-Informed Fire Safety of sustainable sprinklered buildings using computational modeling (RIFS)

Jokilaaksojen pelastuslaitos – Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi

LAB-ammattikorkeakoulu – Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – HIKLU-JOKE projekti

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – MAST – Maastopalojen leviämismallit ja jalostettu metsävaratieto osana pelastustoimen tilannekuvan muodostamista

Pelastusopisto – NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus

Pelastusopisto – Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu

Pelastusopisto – Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa

Pelastusopisto – Pelastustoimen tutkimuspäivät 2021

Pelastusopisto – Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ)

Pelastusopisto – Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy – Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

Suomen Kylät ry – Kyläturvalllisuus 2025

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa

Suomen Palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen Palopäällystöliitto ry – Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä post-traumatyöpaja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Nou Hätä! 2021

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Paloturvallisuusviikko 2021

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Palotutkimuksen päivät 2021

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Sopimuspalokuntabarometri 2020

Tampereen korkeakoulusäätiö sr – P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Työterveyslaitos – Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022