Palosuojelurahaston rahoittamassa KAT-TIME-hankkeessa kehitettiin data-analyyttistä ennakointimallia

Palosuojelurahaston rahoittamassa KAT-TIME-hankkeessa kehitettiin data-analyyttistä ennakointimallia

Palosuojelurahaston rahoittamassa Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME -hankkeessa mallinnettiin verkoston palveluvastetta ja riskien jakaantumista tietoanalytiikan keinoin ja määritettiin tämän perusteella toimintaprosessien ja johtamisen muutostarpeita sekä tunnistettiin toimialoja integroivan osaamisen tarpeita. Hankkeesta kertoo projektipäällikkö Kaisa Seppänen.

Palosuojelurahasto myönsi tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2020 1. kierroksella 181 702 euroa erityisavustusta LAB-ammattikorkeakoululle KAT-TIME-hankkeeseen. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2020-31.12.2021. Hankkeen toteuttivat yhteistyönä LUT-yliopisto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Pelastusopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimi myös hankkeen hallinnoijana.

LAB-ammattikorkeakoulu on Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa toimiva työelämän innovaatiokorkeakoulu. Se tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. LAB on Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu. (www.lab.fi)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli yhdistää ja analysoida dataa pelastus- ja sote-toimialoilta, jolloin saadaan kattavampi ja informatiivisempi näkymä asumisturvallisuuteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Hankkeen tulokset

KAT-TIME hankkeen päätuloksina muodostuivat seuraavat ratkaisut:

  1. Data-ymmärrys asukkaan toimintakykydatan keskeisyydestä pelastustoimen riskien ennakoinnin ja onnettomuuksien ehkäisyn optimoinnissa.
  2. Data-analytiikkaan perustuva, ennakointia tukeva asumisriskiruutumalli, joka huomioi väestöpohjaan liittyvät pelastustoimen ja soten tietoaineistot, ja on ennakoinnin ja johtamisen käytännön ratkaisu ja työkalu.
  3. Riskitilannekuvapalvelun viitekehys ja palveludemo, joilla tehostetaan ennakoivan strategisen tilannekuvan tuottamista riskienhallintaan. Palvelu perustuu sote-asiakkuuksista kerättyyn toimintakykytietoon.
  4. Data-analytiikan hyödynnettävyyden tulkinta pelastustoimen palvelutuotannon strategisen tason ennakoinnissa ja sote-yhteistyön optimoinnissa onnettomuusriskien hallitsemiseksi.
Etelä-Karjalan kartta. Asumisriskiperustaisten riskiruutujen jakautuminen Etelä-Karjalan maakunnassa. Kuva: Mika Immonen.
Asumisriskiperustaisten riskiruutujen jakautuminen Etelä-Karjalan maakunnassa. Kuva: Mika Immonen.

 

Rahaston avustuksen vaikuttavuus hankkeeseen

Hankkeen toteuttajilla ei olisi ollut mahdollisuutta toteuttaa hanketta ilman Palosuojelurahaston avustusta. Hankkeen tutkimusasettelu edellytti monialaista ja poikkitieteellistä toteutustapaa, jossa toteutus on ilmiölähtöisyytensä vuoksi vaativa eikä ole mahdollinen toteutettavaksi yksittäisen toimijan toimesta tai ilman avustusta.

Hankkeen vaikuttavuus pelastusalalle

KAT-TIME-hankkeessa kehitetty analytiikka, mallinnukset, täydennetty riskiruutumalli sekä riskitilannekuvapalvelun demomalli antavat uutta tietoa pelastustoimelle riskien arviointiin, ennakointiin sekä palvelujen kohdistamiseen ja mitoittamiseen. Yhdistämällä ja analysoimalla dataa sekä pelastustoimen että soten toimialoilta saadaan kattavampi ja informatiivisempi riskitilannenäkymä alueen asumisturvallisuuteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Kyseessä on merkittävä, tutkimuksen ja kehittämisen kautta haettu tulos tärkeän tarpeen kattamiseen pelastusalalla sekä yhteiskunnassa. Ratkaisu mahdollistaa väestön toimintakyvystä muodostuvan pelastustoimen palvelutarpeen hahmottamisen, ennakoivien toimien tehostamisen sekä resurssien ja palvelumuotojen tarvelähtöisemmän suunnittelun. Kun hyvinvointialueuudistus tullessaan sitoo sekä sote- että pelastusalan toimijoita yhä tiiviimmin yhteen, tullee yhteiselle alueen asukkaita ja asumisturvallisuuden riskejä kuvaavalle tiedolle, kuten juuri toimintakykytiedolle ja sen hyödyntämiselle, yhä suurempaa tarvetta.

Palautetta avustuksenhakuprosessista

Avustuksenhakuprosessi sekä siihen liittyvät materiaalit ovat olleet selkeitä ja käytettäviä. Lisäksi PSR:n asiantuntijoilta on tarvittaessa saanut neuvoja ripeästi.

Emmi Laiho