Understöd för materielprojekt

För materielprojekt beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet. Understöd kan också beviljas för systemanskaffningar.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för specialunderstöden för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt för 2022 på sitt möte den 1.12.2021. Ansökningarna ska sändas till regionförvaltningsverket i det egna området och till Ålands landskapsregering inom den tid som regionförvaltningsverket och landskapsregeringen har fastställt. För att alla sökande ska behandlas lika önskar Brandskyddsfonden att regionförvaltningsverken kommer överens om en gemensam tidsfrist. Brandskyddsfonden rekommenderar att tidsfristen för materielprojekt är den 8 februari 2022.

Materielprojekt 2022 utlysning

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Angående Materielprojekt

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015