Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Ajankohtaista

Vuoden 2021 yleisavustukset myönnettiin seuraavasti:

Nuohousalan Keskusliitto ry – 219 475 €

Koulutustoiminta 153 675 € Valistustoiminta 65 800 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 411 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 306 000 € Turvallisuusviestintä 40 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 65 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 170 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 155 000 €

Palotutkimusraati ry – 14 875 €

SPEK-ryhmä – 2 474 650 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 483 660 € Turvallisuusviestintä 737 440 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 253 551 €

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Päivitettyjen lomakkeiden ohjeet (2021)

Uusia lomakkeita käytetään vuoden 2021  yleisavustushaun, tilitysten ja raportoinnin yhteydessä.

 • Yleisavustuksen hakemus-, vuosisuunnitelma- sekä tilityslomaketta lomakkeita on päivitetty
 • Yleisavustuksesta lähetetään jatkossa vain yksi tilityslomake eli lopputilitys, joka toimitetaan rahastoon toimintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä
 • Yleisavustustilityksen ennakkohakemus poistetaan, eli avustuksen saajan ei erikseen tarvitse lähettää näitä tilityshakemuksia
 • Avustusennakot maksetaan jatkossa suoraan päätöksellä, ensimmäinen ennakko arviolta 11.1. mennessä, toinen ennakko 28.5. mennessä ja kolmas ennakko 11.10. mennessä.
 • Avustusennakot maksetaan seuraavasti: 1. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 2. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 3 ennakko 15 % avustuksen määrästä, mikäli niihin ei esitä muutosta.
  Avustusennakko voi olla kuitenkin enintään 35 % ja lopputilitykseen tulee jättää vähintään 15 %.
 • Yleisavustuksen vaikuttavuustavoitetaulukkoa ei enää lähetetä
 • Hakemuslomakkeeseen täytetään kustannukset ja rahoitus niiden toimintojen osalta, joihin avustusta haetaan. Loppuun merkitään toimintojen yhteenlasketut erät. (Hakemuksen kohta 3)
 • Vuosisuunnitelmalomaketta on lyhennetty ja maksatukseen liittyvät kohdat on siirretty hakemuslomakkeeseen
 • Muun toiminnan osa-alueet ilmoitetaan yhdellä lomakkeella
 • Avustuksen saaja lähettää rahastoon puolivuotisraportin omana tiedostonaan 30.9. mennessä.
 • Vuosiraportti toimitetaan lopputilityksen yhteydessä liitteineen
 • Lomakkeet on päivitetty vastaamaan saavutettavuusdirektiiviä, ja ovat tämän vuoksi aiempaa pidemmät

Lomakkeet

Raportointilomakkeet

Tilityslomakkeet

Tilitystä koskevat ohjeet (2020)

Vuodelle 2020 myönnetyn yleisavustuksen ennakkohakemus toimitetaan vielä kertaalleen sovitusti rahastoon (koskee kolmatta ennakkoa, joka lähetetään syksyllä 2020). Siinä ja vuoden 2020 yleisavustusten lopputilityksessä, joka lähetetään rahastoon keväällä 2021, käytetään nyt käytössä olevia  tilitys ja loppuraportointilomakkeita.Uudet lomakkeet otetaan käyttöön vasta vuoden 2021 yleisavustushaun yhteydessä.

Avustus maksetaan hakijalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan.

 • Tilityksen liitteenä tulee toimittaa tilitettävältä ajanjaksolta erittely toteutuneista toiminnan kustannuksista, omarahoitusosuudesta ja palkkakustannuksista. Lisäksi toimitetaan pääkirja ja tulos ja tase sekä yli 2 000 euron laskukopiot maksumerkintöineen.
 • 2. tilitysjakson liitteenä toimitetaan myös toiminnan puolivuotisraportti ja lopputilityksen yhteydessä vuosiraportti (kt. kohta raportointilomakkeet)
 • Avustusennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa tilityksen yhteydessä erillisellä ennakkohakemuksella mm. seuraavan vuosikolmanneksen palkkakustannuksiin ja muihin säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin. Ennakkoa haettaessa täytetään sekä tilityslomake että liitelomake 1. ennakkohakemus.
 • Tilityslomakkeet liitteineen lähetetään Palosuojelurahastoon sähköpostitse osoitteella psr(at)intermin.fi. Myös lähetetty sähköposti on virallinen asiakirja ja otsikoidaan seuraavasti: Päätöksen diaarinumero, avustuksen saaja, x. jakson tilitys 20XX (tai 1. ennakkohakemus). Sähköpostin viestikenttään kirjoitetaan kaikki sähköpostissa olevat liiteasiakirjat sekä hakijan yhteystiedot.
 • Tarkistattehan, että tilinumero ja tilinomistaja ovat tilityslomakkeella oikein kirjoitettuna.

Yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti

PSR yleisavustusten vaikuttavuuden arviointi

Yleisavustuksen yleiset ehdot

 • Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle voidaan myöntää vain osana vastaavan valtakunnallisen järjestön avustusta.
 • Yleisavustus voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.
 • Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti ainoastaan valtakunnallisesti yhtenäisen opetussuunnitelman mukaista kehittämistyötä, oppimateriaalituotantoa sekä kouluttajakoulutusta ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sivutoimista ja vapaaehtoista henkilöstöä koskevan koulutustoiminnan osalta tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan koulutusjärjestelmää koskevan kokonaisselvityksen tulokset.
 • Yleisavustus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kuluista, jollei Palosuojelurahaston hallitus myönnettävän avustuksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä muuta päätä. Yleisavustus yhdessä samaan tarkoitukseen myönnettyjen muiden avustusten ja toiminnasta saatavien tulojen kanssa ei kuitenkaan saa ylittää hyväksyttävien kulujen määrää.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toiminnan määrälliset tai laadulliset suoritteet ja niihin välittömästi kohdistuvat menot sekä toimintaan suoraan kohdistettavissa olevat yleiskulut.
 • Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.
 • Yleisavustukseen oikeuttavina hyväksyttävinä kuluina ei pidetä liiketoiminnan menoja, lainojen lyhennyksiä eikä muita kuin välittömästi tuettavasta toiminnasta aiheutuvia hallintomenoja. Hyväksyttävinä kuluina ei pidetä myöskään poistoja, arvonvähennyksiä, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu toteutuneisiin kuluihin. Palosuojelurahasto ei myöskään avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta.
 • Yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myöntää erityisavustus. Näitä ovat mm. valtakunnalliset valistus- ja neuvontakampanjat, tutkimus- tai kehittämishankkeet sekä pääsääntöisesti oppimateriaalin tuotanto pl. valtakunnallisen kurssimateriaalin tuotanto tai hankinta.

Päättyneet haut