Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Hakuohjeet

Ajankohtaista

Vuoden 2018 yleisavustukset myönnettiin seuraavasti:

Nuohousalan Keskusliitto ry – 220 000 €

Koulutustoiminta 125 000 € Valistustoiminta 95 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 355 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 270 000 € Turvallisuusviestintä 27 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut 58 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 170 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 145 000 € Kansainvälinen toiminta 10 000 €

Palotutkimusraati ry – 9 800 €

SPEK-ryhmä – 2 275 200 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 514 474 € Turvallisuusviestintä 631 136 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 129 590 €

Käytettävät lomakkeet

Hakulomakkeet

Raportointilomakkeet

Tilityslomakkeet

Tilitystä koskevat ohjeet

Avustus maksetaan hakijalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan.

 • Tilityksen liitteenä tulee toimittaa tilitettävältä ajanjaksolta erittely toteutuneista toiminnan kustannuksista, omarahoitusosuudesta ja palkkakustannuksista. Lisäksi toimitetaan pääkirja ja tulos ja tase sekä yli 2 000 euron laskukopiot maksumerkintöineen.
 • 2. tilitysjakson liitteenä toimitetaan myös toiminnan puolivuotisraportti ja lopputilityksen yhteydessä vuosiraportti (kt. kohta raportointilomakkeet)
 • Avustusennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa tilityksen yhteydessä erillisellä ennakkohakemuksella mm. seuraavan vuosikolmanneksen palkkakustannuksiin ja muihin säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin. Ennakkoa haettaessa täytetään sekä tilityslomake että liitelomake 1. ennakkohakemus.
  • Tilityslomakkeet liitteineen lähetetään Palosuojelurahastoon sähköpostitse osoitteella psr(at)intermin.fi. Myös lähetetty sähköposti on virallinen asiakirja ja otsikoidaan seuraavasti: Päätöksen diaarinumero, avustuksen saaja, x. jakson tilitys 20XX (tai 1. ennakkohakemus). Sähköpostin viestikenttään kirjoitetaan kaikki sähköpostissa olevat liiteasiakirjat sekä hakijan yhteystiedot.
 • TÄRKEÄÄ: Tarkistattehan, että tilinumero ja tilinomistaja ovat tilityslomakkeella oikein kirjoitettuna.
 • Vuosikello 2019
 • Vuosikello 2018
 • Vuosikello 2017
 • Vuosikello 2016

Yleisavustuksen yleiset ehdot

 • Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle voidaan myöntää vain osana vastaavan valtakunnallisen järjestön avustusta.
 • Yleisavustus voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.
 • Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti ainoastaan valtakunnallisesti yhtenäisen opetussuunnitelman mukaista kehittämistyötä, oppimateriaalituotantoa sekä kouluttajakoulutusta ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sivutoimista ja vapaaehtoista henkilöstöä koskevan koulutustoiminnan osalta tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan koulutusjärjestelmää koskevan kokonaisselvityksen tulokset.
 • Yleisavustus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kuluista, jollei Palosuojelurahaston hallitus myönnettävän avustuksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä muuta päätä. Yleisavustus yhdessä samaan tarkoitukseen myönnettyjen muiden avustusten ja toiminnasta saatavien tulojen kanssa ei kuitenkaan saa ylittää hyväksyttävien kulujen määrää.
 • Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toiminnan määrälliset tai laadulliset suoritteet ja niihin välittömästi kohdistuvat menot sekä toimintaan suoraan kohdistettavissa olevat yleiskulut.
 • Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.
 • Yleisavustukseen oikeuttavina hyväksyttävinä kuluina ei pidetä liiketoiminnan menoja, lainojen lyhennyksiä eikä muita kuin välittömästi tuettavasta toiminnasta aiheutuvia hallintomenoja. Hyväksyttävinä kuluina ei pidetä myöskään poistoja, arvonvähennyksiä, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu toteutuneisiin kuluihin. Palosuojelurahasto ei myöskään avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta.
 • Yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myöntää erityisavustus. Näitä ovat mm. valtakunnalliset valistus- ja neuvontakampanjat, tutkimus- tai kehittämishankkeet sekä pääsääntöisesti oppimateriaalin tuotanto pl. valtakunnallisen kurssimateriaalin tuotanto tai hankinta.

 

Yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti

PSR yleisavustusten vaikuttavuuden arviointi