Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 10.9.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 10.9.2019.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 29.10.2019.
  • Avautuva haku:
    Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2020 erityisavustusten 1. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Hakuaika päättyy 15.12.2019. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään.Aihealueet ovat:
    Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
    Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
    Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissaMahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.Hakukirje ja hakulomakkeet julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittämishankkeisiin

Avustuspäätökset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 2. hakukierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2019 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
yhteensä 1 736 928 euroa 15 hankkeeseen.

Vuoden 2019 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite: Erityisavustuspäätökset 2019 2 kierros taulukko

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 9 kpl

1. Pelastusopisto
SMDno-2018-2326

Muutoshakemus, Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa

Pelastusopisto on hakenut hankkeeseen 20.6.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja aikatauluun. Pelastusopisto esittää, että taloussuunnitelman kohdasta muut kulut siirretään alun perin osatoteuttajalle varatuista palkkakustannuksista 78 000 euroa hankkeen palkkakustannuksiin, koska Pelastusopisto rekrytoi hankkeeseen tarvittavan henkilön. Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin eikä avustusmäärään.

Hankkeelle haetaan myös jatkoaikaa 30.6.2021 asti. Tällä aikataululla hankkeessa suunnitellut toimenpiteet olisi avustuksen saajan mukaan mahdollista saavuttaa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutosesityksen hankkeen taloussuunnitelmaan ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 30.6.2021 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päättää samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Sami Kerman
SMDno-2017-2034

Jatkoaikahakemus, väitöstutkimus, Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Sami Kerman on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen väitöstutkimukselleen Palosuojelurahaston hallitukselle 30.7.2019 päivätyllä hakemuksella. Hakijalla on käyttämätöntä apurahatyöskentelykautta jäljellä 17.6.−31.8.2019 ja 1.12.2019−29.2.2020 eli yhteensä 5,5 kuukautta. Kerman hakee edellä mainituille, käyttämättömille apurahakuukausille jatkoaikaa 31.12.2024 asti.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2024 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2025 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Rantakulman VPK
SMDno-2017-192

Jatkoaikahakemus, Uusi tallirakennus, rakennushanke

Rantakulman VPK on 4.8.2019 päivätyllä hakemuksella ja 6.8.2019 päivätyllä täydennyksellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2019 asti ja hankkeen tilitykselle 28.2.2020 asti. Hakijan on perustellut jatkoaikaa suunniteltua laajemmilla maarakennustöillä sekä valmistelevilla töillä ja tarjouspyynnöillä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Helsingin kaupunki
SMDno-2017-186

Muutoshakemus, Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi, rakennushanke

Hakija on 13.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin ja aikatauluun. Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi -hankkeen uusi kustannusarvio on 3,6 miljoonaa euroa. Ensihoidon osuus kustannusarviosta on noin 20 %, jolloin pelastustoiminnan ja sitä tukevien toimintojen osuudeksi jää 80 %, 2 880 000 euroa. Hyväksyttävien kustannusten osuus nousee 1 866 273 euroa verrattuna alkuperäiseen hakemukseen.

Helsingin kaupunki hakee myös jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen toimittamiseen 31.10.2020 saakka, sillä urakkasuunnitelman mukaan hanke valmistuu huhtikuussa 2020. Hakijan mukaan jatkoaika varmistaa, että kaikki kohteen vastaanottamiseen ja mahdollisiin lisätöihin liittyvät toimenpiteet ja maksut on suoritettu ennen Palosuojelurahastolle tehtävän tilityksen laatimista.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen kustannusarvioon ja myöntää jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen toimittamiselle 31.10.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
SMDno-2018-561

Muutoshakemus, Sammutusauto, kalustohanke

Hakija on 15.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön. Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi -hankkeen uusi kustannusarvio on 3,6 miljoonaa euroa.Hakemuksen mukaan pelastuslaitoksen tehdessä leasingrahoitussopimusta kohdistui rahoitus epähuomiossa Karjaalle sijoitettavaan autoon (LU 701). Tähän autoon oli myönnetty Palosuoje-lurahaston hankeavustus (SMDno-2018-561). Auto, joka hankittiin omarahoituksella (LU 301), sijoitettiin Espoonlahteen. Tämän johdosta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo myönnetyn avustuksen (SMDno-2018-561) kohdistamista Espoonlahteen sijoitetun sammutusauton (LU 301) hankintaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen myönnetyn avustuksen kohdistamisesta sammutusautoon LU 301. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Pelastusopisto
SMDno-2017-2036

Jatkoaikahakemus, Kohti tuloksellisempaa turvallsuusviestintää

Pelastusopisto on hakenut hankkeeseen 15.8.2019 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa 28.2.2020 saakka.Hakijan mukaan hankkeen kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi täysimääräisenä olisi tarkoituksenmukaista jatkaa hanketta vielä kahden kuukauden ajan 31.12.2019 jälkeen. Lopullinen raportointi ja tilitykset rahoittajalle voitaisiin tehdä helmikuun 2020 aikana.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Mikko Puolitaival
SMDno-2017-2034

Muutoshakemus, väitöstutkimus, Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Mikko Puolitaival on 18.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen aikatauluun 31.12.2020 saakka, väitöskijatyöskentelyn työaikaan (50 %)  ja kuukausikohtaiseen maksumäärään. Aikataulumuutoksella ei ole vaikutusta hankkeen budjettiin, mutta sillä on merkitystä kuukausittaiseen avustusmäärärahaan. Alkuperäisen avustuspäätöksen mukaisesti avustusta maksetaan 2 200 euroa kuukaudessa kokonaista virkavapautta vastaan. Virkavapaan ollessa nyt osittainen (50 %), avustuksen määrän tulisi olla tämän mukaisesti vain 1 100 euroa/kk.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Koska väitöskirjahanketta työstetään virkavapaustodistuksen mukaan vain 50 % kuukausittaisella opintovapaalla, on avustuksen määrä tänä aikana 1 100 euroa kuukaudessa (50 %) aiemman 2 200 euron sijaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8. Kangasalan VPK
SMDno-2017-205

Jatkoaikahakemus, entisen kiinteistön muuttaminen ja laajentaminen paloasemaksi, rakennushanke

Kangasalan VPK on 26.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 28.11.2019 asti. Hakijan on perustellut jatkoaikaa  rakennusmateriaalien toimittajien toimitusten viivästymisellä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen tilitykselle jatkoaikaa. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.11.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9. Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2017-973

Muutoshakemus, Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT 3) -hanke

Hakija on 3.9.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Hakijan mukaan muutostarpeet ovat aiheutuneet hankkeen toteutumisen aikana ilmenneistä tarpeista kohdentaa myönnettyjen varojen käyttö optimaalisesti hankkeen tavoiteasettelun mukaisten tulosten aikaansaamiseen ja johtopäätelmien tuottamiseen. Muutokset eivät muuta myönnetyn rahoituksen kokonaissummaa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyn mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Avustus voi 7.9.2017 annetun päätöksen mukaisesti olla enintään 156 251 euroa (50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista).

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (33 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.2.1 2019-1027 Virkkalan VPK 1 859
7.2.2 2019-1346 Lappvik FBK 1 265
7.2.3 2019-1044 Harjunalustan VPK 5 135
7.2.4 2019-960 Hitis kyrkoby FBK 375
7.2.5 2019-962 Hitis kyrkoby FBK 2 811
7.2.6 2019-1006 Kouvolan VPK 903
7.2.7 2019-1028 Vaaralan VPK 1 070
7.2.8 2019-1037 Harjavallan VPK 1 557
7.2.9 2019-1038 Savion VPK 7 105
7.2.10 2019-1042 Mietoisten VPK 8 037
7.2.11 2019-1043 Laukkosken VPK 2 877
7.2.12 2019-1088 Jalasjärven VPK 346
7.2.13 2019-1151 Reposaaren VPK 347
7.2.14 2019-1163 Illon VPK 4 149
7.2.15 2019-1166 Saarenkylän VPK 1 501
7.2.16 2019-1209 Smedsby-Böle FBK 1 792
7.2.17 2019-1210 Karhulan VPK 2 007
7.2.18 2019-1222 Ulvilan VPK 3 912
7.2.19 2019-1252 Kaarinan VPK 1 346
7.2.20 2019-1288 Tornion VPK 2 745
7.2.21 2019-1289 Lempäälän VPK 818
7.2.22 2019-1296 Hirvensalmen VPK 3 816
7.2.23 2019-1316 Honkajoen VPK 640
7.2.24 2019-1317 Nurmijärven Keskus VPK 4 430
7.2.25 2019-1318 Rautpohjan VPK 1 429
7.2.26 2019-1342 Somerniemen VPK 3 740
7.2.27 2019-1365 Klaukkalan Metsäkylän VPK 1 422
7.2.28 2019-1407 Kylmäkosken VPK 1 859
7.2.29 2019-1465 Merikarvian VPK 3 371
7.2.30 2019-1502 Nuijamaan VPK 1 099
73 726

Ei hyväksyttyjä hakemuksia (3 kpl)

Asiakohta SMDno Saaja
7.2.31 2019-961 Hitis kyrkoby FBK
7.2.32 2019-1343 Alastaron Palomiehet ry
7.2.33 2019-1306 Kaarlelan VPK

 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Vaaralan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu reisitaskuhousujen kustannuksia (165,00 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankitut housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat reisitaskuhousut.

Harjavallan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-kantimien kustannuksia (179,18 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Reposaaren VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kalustohallin ikkunoiden ja niiden vaihtotyön kustannuksia (9 298,39 euroa); pelastuslaitos ei puolla hankintaa.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaasumittareiden kustannuksia (1 022,26 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työhousujen ja vöiden kustannuksia (789,88 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankitut housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat reisitaskuhousut.

Illon VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu aggregaatin huoltotyön kustannuksia (223,20 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-minnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-valla.

Smedsby-Bölen FBK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hihamerkkien ja niiden kiinnityksen kustannuksia (52,97 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kaarinan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu invertterin kustannuksia (508,40); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Nuijamaan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu t-paitojen ja pesukoneen kustannuksia (1 150,45 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustan-nus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankittu pesukone ei ole sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeessä (SMDno-2018-1829) tarkoitettu teollisuuspesukone tai vastaava tehokas pesukone.

Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset:

Hitis kyrkoby FBK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu elvytysnukkepaketin kustannuksia (853,52 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kaarlelan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutussimulaattorin, palonuken ja kuljetuskassin, peräkärryn ja kuomun sekä harjoituskäsisammuttimien uudelleentäyttölaitteen kustannuksia (5 680,68 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankintoja käytetään koulutustoimintaan, josta saadaan erillinen korvaus. Saatu korvaus ylittää hankintakustannukset.

Alastaron palomiehet ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu mönkijän, peräkärryn ja vinssin kustannuksia (9 090 euroa); Palosuojelurahaston pienavustusten hakukirjeen (SMDno-2018-1829) mukaan palomiesyhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain nuoriso-osaston suojavarusteisiin.

Ira Nikoskinen